نقش حفاظت ارتباطات و اطلاعات درحوزة امنیت فضای مجازی ناجا (با رویکرد پدافند غیرعامل)

نویسندگان

چکیده

یکی از سازمان‌های بسیار مهم در کشور که با توجه به وظایف گسترده و تنوع مأموریت‌های محول نقش اساسی را در استقرار امنیت عمومی و در پی آن، تثبیت امنیت ملی ایفا می‌کند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. گستردگی مأموریت‌های این سازمان لزوم بهره‌گیری از سامانه‌ها و فنّاوری‌های نوین را، همچون فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، بسیار پررنگ می‌کند و خوشبختانه امروزه فنّاوری اطلاعات در تحقق مأموریت‌های ناجا جایگاهی بسیار مهم و اثرگذار دارد.
پرسش اصلی تحقیق بدین‌صورت طرح شده است: «حفاظت ارتباطات و اطلاعات در امنیت فضای مجازی ناجا، با رویکرد پدافند غیرعامل، چه نقشی دارد؟». در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، پنجاه تن از کارشناسان حفاظت ارتباطات و اطلاعات ساحفا در ستاد سازمان و فرماندهی انتظامی استان‌ها به ‌صورت تصادفی انتخاب شدند. این افراد تنوع افسران جزء و افسران ارشد و بالاتر را شامل می‌شوند. در این پژوهش، پس از بررسی چک‌لیست‌های امنیت فنّاوری اطلاعات، برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته با 45 سؤال استفاده شده که در چهار بُعد اساسی طبقه‌بندی شده است. این پرسش‌نامه با طیف لیکرت تهیه و پس از توزیع، پایایی و روایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار)، و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (آزمونt تک‌نمونه‌ا‌ی) استفاده شد. بر اساس یافتههای علمیِ فرضیة نخست تحقیق، بین شناخت جایگاه و نقش حفاظت از فنّاوری ارتباطات و اطلاعات، بین تهدیدهای ارتباطات و اطلاعات، بین عوامل مؤثر در ارتباطات و اطلاعات با امنیت فضای مجازی ناجا، و بین شیوه‌های گسترش اقدام‌های حفاظت فنّاوری اطلاعات در امنیت فضای مجازی ناجا با رویکرد پدافند غیرعامل رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها