بررسی نقش حفاظت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در جنگ‌‌های رایانه‌‌ای علیه ناجا با رویکرد پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گستردگی مأموریت‌‌های سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، لزوم بهره‌‌گیری از سامانه‌‌ها و فنّاوری‌‌های نوین را همچون فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، بسیار پررنگ کرده و خوشبختانه امروزه جایگاه این فنّاوری در تحقق مأموریت‌‌های ناجا بسیار مهم و اثرگذار است؛ از این‌‌رو، باید با پایش همیشگی وضعیت امنیتی و فنی فنّاوری اطلاعات سازمان، تهدیدها و آسیب‌‌ها را شناسایی و برای پایداری سامانه‌‌ها، آنها را رفع کرد؛ بنابراین در این تحقیق، وضعیت حفاظت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ناجا و سنجش آمادگی آن با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابله با جنگ‌‌های رایانه‌‌ای علیه ناجا بررسی شده است. هدف اصلی تحقیق بررسی «نقش حفاظت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در جنگ رایانه‌‌ای علیه ناجا با رویکرد پدافند غیرعامل است».
روش‌‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف و ماهیت کاربردی و از حیث روش جمع‌‌آوری پیمایشی است، حجم نمونه و آماری یکسان و از نوع «تمام‌‌شمار» است، جامعۀ آماری شامل 35 نفر از خبرگان این موضوع در فاوا ناجا و ساحفاناجا می‌‌باشد و نمونه به تعداد 35 نفر شامل دامنۀ افسران جزء و افسران ارشد و بالاتر است. در این پژوهش، پرسشنامۀ محقق‌‌ساخته با 50 پرسش بسته و طیف لیکرت تهیه شد و پس از توزیع بین دوازده خبره، پایایی و روایی آن با محاسبۀ آلفای کرونباخ صورت گرفت. پس از آن، پرسشنامه به‌‌صورت تمام‌‌شمار هدفمند میان همۀ افراد جامعۀ نمونه توزیع و پس از گردآوری و تحلیل با نرم‌‌افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌‌ها و نتیجه‌‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد «وضعیت حفاظت فنّاوری اطلاعات در جنگ‌‌های رایانه‌‌ای علیه ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل» با امتیاز 52/16 در حد خیلی خوب است و به الزام‌‌های پدافند غیرعامل فاوا در سطح ناجا، با وجود کمبودهایی، توجه شده است.

کلیدواژه‌ها