بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم کارکنان ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان مازندران)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه پیشگیری به‌‌عنوان یک راهبرد علمی و عملی و به‌‌عنوان یکی از سیاست‌‌های کلان و اقدام‌‌های اساسی در حوزۀ واپایش اجتماعی و رفتار سازمانی شناخته می‌‌شود. صیانت از کارکنان و ایجاد محیطی امن، پاک و سالم با هدف ارتقای بینش و بصیرت آنها و مهار آسیب‌‌پذیری از جمله وظایف ذاتی نهادهای نظارتی ناجا محسوب می‌‌گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم کارکنان ناجا و توسعة دانش کاربردی در زمینة پیش‌‌گفته می‌‌باشد.
روش‌‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف و روش «توصیفی» از نوع «کاربردی» و از نظر شیوۀ اجرا «پیمایشی- همبستگی» می‌‌باشد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان پلیس‌‌ پیشگیری فرماندهی انتظامی استان مازندران و شهرستان‌‌های تابعه است که نمونۀ آماری پژوهش 76 نفر بر اساس تمام شماری انتخاب شدند. داده‌‌های پژوهش از طریق پرسشنامه‌‌ محقق ساختۀ عوامل درون سازمانی و پیشگیری از جرایم کارکنان جمع‌‌آوری گردید که پس از تحلیل ضریب پایایی پرسشنامه‌‌ها، میزان ضریب پایایی آلفای کرونباخ به ترتیب 0.785 و 0.748 به‌‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون «T» با نرم‌‌افزار SPSS استفاده شده است.
یافته‌‌ها و نتیجه‌‌گیری: یافته‌‌های پژوهش نشان داد عوامل درون سازمانی در پیشگیری از جرایم کارکنان تأثیرگذار است و عامل آگاه‌‌سازی و عامل الگوسازی و نمادپروری به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیرگذاری را دارند.

کلیدواژه‌ها