شاخص‌‌های بهره‌‌وری و تعالی در سازمان حفاظت اطلاعات ناجا

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: سازمان در تعریف، نظامی عقلایی است که در آن گروهی از افراد برای رسیدن به هدف‌‌های مشترک و از پیش تعیین شده، با یکدیگر مشارکت می‌‌کنند؛ بنابراین، پایه و اساس سازمان، وظایفی است که به‌‌وسیلۀ اعضای آن انجام می‌‌گیرد. یکی از وظایف اصلی مدیران در سازمان‌‌ها این است که مشکلات پیش‌‌روی کارکنان را کاهش دهند و با توجه به روحیۀ رقابتی در سازمان‌‌ها، از هزینه‌‌های پیش‌‌رو بکاهند و با صرف کمترین هزینه، بیشترین بهره را ببرند. مدیران در سازمان‌‌ها در پی آنند که از انباشت دانش، خلاقیت موجود در کارکنان و... در راستای افزایش بهره‌‌وری استفاده نمایند. اصولاً هر سازمانی شرایط و موقعیت خاص خود را دارد. ساحفاناجا یکی از سازمان‌‌های اطلاعاتی و امنیتی است که در آن نوع خدمت، تغییرهای محیطی، نوع نگرش و هدف‌‌های کارکنان آن با دیگر سازمان‌‌ها متفاوت است؛ از این‌‌رو نمی‌‌توان برای افزایش بهره‌‌وری و تعالی در سازمان حفاظت اطلاعات ناجا، راه‌‌کارهای یکسانی تجویز کرد. هدف: پژوهش حاضر با طرح تعریف‌‌های کارایی و بهره‌‌وری و عوامل ارتقای بهره‌‌وری در آیات و روایت‌‌ها، همچنین ویژگی سازمان حفاظت اطلاعات براساس تدابیر و فرمان‌‌های فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌‌العالی) در پی پاسخگویی به این سؤال است که شاخص‌‌های بهره‌‌وری و تعالی در سازمان حفاظت اطلاعات ناجا کدامند؟
روش‌‌شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف «کاربردی» و از نظر روش «توصیفی» (اسنادی و کتابخانه‌‌ای) است. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نیز با استفاده از مبانی نظری و بر اساس تجربه‌‌های محقق صورت پذیرفت.
یافته‌‌ها و نتیجه‌‌گیری: در پایان چنین نتیجه‌‌گیری می‌‌شود که شاخص‌‌های احصا شده از مؤلفه‌‌های کارکردی، سازمانی، نیروی انسانی و تعاملی، سبب افزایش بهره‌‌وری و تعالی در ساحفاناجا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها