نقش سازمان‌‌های حفاظتی در رصد و واپایش فرایندهای اقتصادی نیروهای مسلح

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: امنیت اقتصادی یکی از نگرانی‌‌های مهم سازمان‌‌های حفاظتی در نیروهای مسلح است که نیازمند ویژگی‌‌هایی مانند: اعتماد و مشارکت اجتماعی است که در این میان مهم‌‌ترین مسئله، ایجاد فضای مناسب برای گفت و شنود، نهادینه ‌‌کردن آن، توجه به جریان سرمایه، رصد اطلاعات رقابتی و واپایش اطلاعات راهبردی در برنامه‌‌ریزی‌‌های توسعۀ نیروهای مسلح است. تا زمانی که چنین فضایی برای واپایش فرایندهای اقتصادی توسط سازمان‌‌های حفاظتی برای ایفای نقش شناختی و نظارتی آن فراهم نشود نمی‌‌توان انتظار موفقیت‌‌ در واپایش فرایندهای اقتصادی را داشت. هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش سازمان‌‌های حفاظتی در رصد و واپایش فرایندهای اقتصادی نیروهای مسلح و کمک به توسعۀ پایدار کشور است. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریۀ نظریه‌‌پردازان عرصۀ امنیت و توسعۀ اقتصادی نگاشته شده است که در آن به شناسایی گسترۀ مفهومی توسعه در ابعاد مختلف سازمان اطلاعاتی، رابطۀ امنیت با توسعه و شناخت نقش سازمان‌‌های حفاظتی در واپایش فرایندهای اقتصادی پرداخته شده است.
روش‌‌شناسی: روش این پژوهش «اسنادی» در حوزۀ روش‌‌شناسی «فراتحلیلی» است.
یافته‌‌ها و نتیجه‌‌گیری: به نظر می‌‌رسد که سازمان‌‌های حفاظتی می‌‌توانند با استفاده از نقش‌‌های شناختی و نظارتی در واپایش فرایندهای اقتصادی، سیاستگذاری‌‌های توسعه، به رشد و توسعۀ نیروهای مسلح کمک نمایند؛ زیرا آنچه در انقلاب اسلامی مقبولیت و مشروعیت را توسط سازمان‌‌های حفاظتی تسهیل می‌‌کنند، عبارتند از: توسعه و گسترش مشارکت واقعی مردم(کارکنان) در فرایندهای اقتصادی، توانایی‌‌های سازمان‌‌های حفاظتی در ارتباط دادن ارزش‌‌ها به عملکردهای اقتصادی، اداری و... .

کلیدواژه‌ها