بررسی رابطة هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان در سازمان‌های اطلاعاتی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مهم‌ترین عامل در نیل به هدف‌های هر سازمان، نیروی انسانی است و بی‌شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به نیروی انسانی بستگی دارد؛ بنابراین، برای نیل به هدف‌های سازمان باید شرایطی را فراهم کرد تا کارکنان آن سازمان از خشنودی و رضایت‌مندی مناسبی برخوردار گردند. عوامل زیادی می‌توانند سبب افزایش رضایت‌مندی شوند، یکی از این عوامل، هوش هیجانی است؛ هوش هیجانی بالا در افراد باعث می‌گردد که آنها در تعامل با دیگران موفق‌تر بوده و در نتیجه رضایت آنها نیز بیشتر خواهد بود. هدف این پژوهش مطالعة ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع، توصیفی، پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش را 48 نفر از کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی استان مازندران تشکیل داده که به‌روش گلوله‌برفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسش‌نامة هوش هیجانی و رضایت شغلی بوده که پایایی پرسش‌نامه‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89 صدم و 87 صدم به‌دست آمده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش ضریب هم‌بستگی پیرسون و آزمون فریدمن است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که بین عوامل خودآگاهی، خودتنظیمی، همدلی، خودانگیزی، مهارت اجتماعی و درنهایت هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها