چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی در هدایت شبکة پنهان و ارائه راه‌کار

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: با گسترش روزافزون استفاده از محیط‌های مجازی برای تعاملات و ارتباط افراد با یکدیگر، مرحلة نوینی به نام وب 2 در عرصة فنّاوری‌های ارتباطی به وجود آمده است؛ ازجمله ابزار وب 2 شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند که بر مبنای تولید محتوا از طرف کاربران و اشتراک گذاری علاقه‌مندی‌ها به شکل شبکه‌ای استوار هستند. کثرت و تنوع مشارکت عمومی در این فضا، بستر و زمینة خوبی برای بهره‌برداران هوشمند یعنی سازمان‌های اطلاعاتی فراهم آورده است. هدف از این تحقیق آن است که با تحلیل فرایندهای متناهی طراحی‌شده توسط احدی از پژوهشگران حوزة فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی) و با نگرشی واقع‌بینانه، شبکه‌های اجتماعی مجازی را از منظر بهره‌گیری در هدایت شبکة پنهان؛ مورد بررسی قرار دهیم.
روش‌شناسی: روش این تحقیق تحلیلی‌ـ ‌‌‍‎‏استنباطی (به‌طور خاص در سازمان‌های اطلاعاتی) است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد برای هدایت شبکه‌های پنهان در فضای مجازی، بهره‌گیری توأم از چندین فنّاوری در شبکه‌ها، همانند‌سازی، به‌کارگیری زبان‌های محاوره‌ای مختلف باید مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها