کارکرد رسانه‌های جمعی بر امنیت عمومی جامعه با محوریت جامعة اطلاعاتی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه باتوجه به تغییرهای گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلف جهانی در ابعاد گوناگون به وقوع پیوسته است، کشورهای جهان برای تحمیل خواسته‌های خود، به‌جای اعمال مستقیم زور و بهره‌گیری از جنگ‌افزارهای نظامی، به استفاده از حربه‌های نوینی همچون عملیات روانی و جنگ نرم روی آورده‌اند. علت آن است که با استفاده از راه‌کنش‌‌های قدرت نرم می‌توان با کمترین هزینه و با از بین بردن مقاومت‌های فیزیکی به هدف‌های مدنظر نایل شد. رسانه‌های جمعی به‌دلیل کارکردها و نقش‌های فعالی که در دنیای امروز بر عهده دارند، بر بسیاری از جنبه‌های زندگی ما سایه افکنده‌اند و به‌مثابه ابزاری سیاسی به منظور اعمال سیاست‌ها به‌کار گرفته می‌شوند. به این ترتیب امروزه جنگ تمام عیاری در عرصه‌های جهانی و با محوریت رسانه آغاز گردیده که سربازان آن خبرنگاران، مفسران خبری، تحلیل‌گران حوزة رسانه و... و رهبران عملیاتی آن، نظریه‌پردازان عرصة عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای محسوب می‌شوند. آنچه در این پژوهش مورد مداقة نویسندگان قرار می‌گیرد، تبیین کارکرد رسانه‌های جمعی بر امنیت عمومی جامعه با محوریت جامعة اطلاعاتی است.
روش‌شناسی: رویکرد اساسی در این تحقیق، رویکردی کاربردی و روش تحقیق نیز، روش تحلیلی_استنباطی است. همچنین نحوة گردآوری اطلاعات، روش اسنادی (کتابخانه‌ای) به‌صورت فیش‌برداری است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: رسانه‌های جمعی می‌توانند نقشی مثبت و تأثیرگذار در راستای ارتقای امنیت عمومی جامعه و بهبود عملکرد اعضای جامعة اطلاعاتی کشور ایفا نمایند، امّا این مهم مشروط به شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری رسانه‌های جمعی و یافتن راه‌حل‌های عملی برای غلبه بر این نقاط ضعف است که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها