ارائه الگویی مبتنی بر پیمایش محیطی در سازمان‌‌های اطلاعاتی امنیتی (مطالعه موردی یکی از سازمان‌‌های اطلاعاتی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در عصری که تغییر مداوم و بی‌اطمینانی از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های آن است و سازمان‌‌ها، به خصوص سازمان‌‌‌های اطلاعاتی هر روز با مسائل جدید و ناشناخته‌ای از جنس آینده روبه‌رو هستند، در این شرایط چگونه می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد؟ ازاین‌رو، برای شناختن آنچه آینده نامیده می‌شود، روش‌‌‌های مختلفی ابداع و به‌کارگیری شده است. بشر برای اطلاع از وضعیت آینده اقدام‌هایی را در قالب آینده‌‌پژوهی، آینده‌نگری، آینده‌نگاری، آینده‌سازی و... انجام داده است. هدف در این پژوهش در ابتدا تعیین جایگاه سازمان مدنظر در الگوست که پس از بهره‌گیری از نظر کیفی خبرگان سازمان با مقادیر کمی، جایگاه سازمان در الگو تعیین و راه‌کارهایی برای اقدام‌‌های پیمایش محیطی مذکور پیشنهاد می‌‌شود.
روش‌شناسی: این مقاله حاصل پژوهشی کاربردی است و به صورت کاربردی در یکی از سازمان‌‌‌های اطلاعاتی پیاده‌‌سازی و نتایج نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله کوشش شده تا بر اساس الگوی پیمایشی دفت‌ـ ویک و مطالعة موردی صورت گرفته در کشور، با جزئیات بیشتر در زمینة پیمایش محیطی در یکی از سازمان‌‌های اطلاعاتی ارائه شود.
یافته‌‌ها و نتیجه‌گیری: حاصل کار پژوهش یک الگوی چهار بعدی است که چهار رکن اساسی در رفتار پیمایش محیطی سازمان‌‌‌های اطلاعاتی را شناسایی کرده و بر اساس آن راجع به هشت حالت به وجود آمده در الگو بحث کرده است و برای هر حالت نیازمندی‌‌‌های اطلاعاتی، کاربرد اطلاعات، منابع مورد نیاز، حجم فعالیت‌‌‌های مورد نیاز، فنون به‌‌کار گرفته شده و ویژگی‌‌‌های مدیریتی را تبیین می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offering a Paradigm Based on Local Monitoring in Security – Intelligence Organizations( case study of one of the intelligence organization)

نویسندگان [English]

  • Javad Monzavi Bozorgi
  • Sajad Habibian
  • Mohamad Reza Najm al din
چکیده [English]

Scope and purpose: in the era which stable change and distrust is one of the most features and the organizations specially the intelligence ones face new phenomenon from the future, how can we plan for future? Therefore for recognizing what is called future, different approaches are being invented and applied. Human, for knowing the future situation has performed measures like futurology, foreseeing, and future making and…. . The first purpose of this study is determining the the target organization in sample that profiting the qualitative aspects, organizations’ experts with quantitative amounts, the situation is determined and ways for local monitoring will be offered.
Methodology: This is an applied study and practically implemented in one of the intelligence organization and the results have been interpreted.
Results and finding: In this study we tried to offer a paradigm based on Daft monitoring sample and a case study in country with more details. The outcome is a four dimensions paradigm which identifies four fundamental bases in monitoring behavior and discuss 8 states that emerged due to it. Finally it suggests intelligence demands, requested sources, demanded volume of activities, intelligence usage, used tactics and managerial features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future
  • Futurology
  • local monitoring
  • intelligence Organizations