بررسی شیوه‌‌های افزایش تعلق سازمانی کارکنان در سازمان‌‌های اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با توجه به تغییر‌ها و دگرگونی‌‌های پیوست‌های که سازمان‌‌ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته‌اند که مهم‌ترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌‌ها منابع انسانی آنهاست و به همین دلیل توجه به ارتباط آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تعلق سازمانی کارکنان است که در تعریف آن بیان می‌شود که تعلق سازمانی یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش تعلق سازمانی بر عملکرد سازمان‌‌ها به‌ویژه یک سازمان اطلاعاتی است تا با ذکر دیدگاه‌‌های اندیشمندان مختلف راه‌‌های افزایش تعلق سازمانی شناسایی شود.
روش‌شناسی: این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی و روش انجام آن توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری است.
یافته‌‌ها و نتیجه‌گیری: این مقاله با بررسی مبانی نظری به بررسی تأثیر تعلق سازمانی کارکنان سازمان اطلاعاتی بر عملکرد سازمان پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که تعلق سازمانی کارکنان، احساس رضایت، تعهد، وا‌بستگی و دل‌بستگی آنها به سازمان منجر به عملکرد شغلی مطلوب‌تر، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، غیبت نکردن از کار، نوع‌دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و همچنین موفقیت‌‌های مالی و افزایش اثربخشی و بهره‌وری سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها