بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر پیشگیری حفاظتی از جرائم مالی کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان در سال 1396

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر پیشگیری حفاظتی از جرائم مالی کارکنان فااستان همدان است، چرا که با توجه به گستردگی مأموریت‌های محوّلة ناجا، تمامی کارکنان از جمله کارکنان پلیس‌های تخصصی در معرض آسیب‌ها و تهدیدهای فراوان از جمله جرائم مالی قرار دارند؛ بنابراین، در راستای پیشگیری از جرائم مالی کارکنان اقدام‌های متعدّدی توسط ساحفاناجا انجام می‌شود. با عنایت به موارد ذکرشده این سؤال مطرح است که: عوامل سازمانی مؤثر بر پیشگیری حفاظتی از جرائم مالی کارکنان کدام‌اند؟ به همین خاطر این تحقیق با نگاهی نو و بهرهگیری از نظریهها، اقدام به شناسایی علمی عوامل تأثیرگذار، بر پیشگیری حفاظتی از جرائم مالی کارکنان فا. استان کرده است که از جملة آن عوامل عبارت‌اند از: آموزش‌های حفاظتی، نظارت فرماندهان و مدیران، نظارت حفاظت اطلاعات، از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم (آسیب‌پذیری‌ها و...).
روش‌شناسی: نوع و روش تحقیق در این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی هم‌بستگی و از نظر شیوة جمع‌آوری اطلاعات به صورت پیمایشی است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتیجة به دست آمده حاکی از این است که عوامل سازمانی، شامل آموزش-های حفاظتی، نظارت فرماندهان و مدیران، از بین‌بردن زمینه‌های ارتکاب جرم و نظارت حفاظت اطلاعات بر عملکرد مالی کارکنان بر پیشگیری حفاظتی و ارتکاب جرم مالی توسط کارکنان ف.ا.ا.همدان مؤثر است. ولی تأثیرگذاری آنها یکسان نبوده و دارای اولویت هستند به گونه‌ای که از بین بردن زمینه‌های آسیب‌پذیری کارکنان بیشترین تأثیرگذاری و آموزش‌های حفاظتی تأثیرگذاری کمتری در این خصوص دارد که در نهایت بر اساس یافته‌ها و نتایج به دست آمده در این پژوهش، پیشنهاد‌های کاربردی و پژوهشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها