تبیین ابعاد و مؤلفه‌‌های برگزاری نمایشگاه‌‌‌های حفاظتی برای کارکنان ناجا

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تمام تلاش‌‌های ساحفاناجا برای نیل به هدف‌‌های سازمانی و نیز ارتقای دانش و بینش حفاظتی کارکنان ناجا، مستلزم حرکت به‌سوی همکاری‌‌‌های گسترده و تعاملی، به‌کارگیری راهبرد‌‌‌های معقولانه و نگاه مدبرانه به بستر آسیب‌پذیری‌‌ها و تهدیدهای کارکنان ناجاست. توفیق در دست‌یابی به این هدف، نیازمند نیازسنجی و آشنایی کارکنان با خطرها و تهدیدهاست. یکی از راه‌‌های مهم در معرفی و شناسایی تهدیدها و آسیب‌پذیری‌‌‌های کارکنان و خانوادة بزرگ ناجا، نمایشگاه‌‌هاست. نمایشگاه‌‌‌های حفاظتی، مرکزی برای کسب اطلاعات و دست یافتن به پدیده‌‌‌های نوین فنّاوری، جاسوسی، براندازی، خرابکاری، تکفیری‌ها، رخداد‌های انتظامی و... و آگاه شدن از خطرهای بالقوه و بالفعل ناجا به شمار می‌رود؛ که به نوعی دارای رویکرد پیشگیرانه است. هدف از انجام این پژوهش، تبیین ابعاد و مؤلفه‌‌های برگزاری نمایشگاه‌‌‌های حفاظتی برای کارکنان ناجاست. جامعة آماری این تحقیق شامل کارکنان ناجاست که همواره از نمایشگاه‌‌‌های حفاظتی بازدید می‌کنند. با توجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد بازدیدکنندگان وجود ندارد، جامعة آماری شامل افراد در دسترس به هنگام بازدید از نمایشگاه‌‌ها هستند. حجم نمونة به‌دست آمده بر اساس فرمول کوکران، شامل 384 نفر شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از ‌‌لحاظ هدف «کاربردی» و از نظر روش توصیفی پیمایشی بوده و داده‌‌‌ها از طریق پرسش‌نامة محقق‌‌ساخته و مطالعة پیشینه گردآوری شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی‌ است که متولیان امور حفاظتی در بین ابعاد و مؤلفه‌‌های برگزاری نمایشگاه‌‌‌های حفاظتی برای کارکنان ناجا، بایستی محور‌های اصلی اقدام‌های‌شان به ترتیب در قالب ابعاد زیر صورت پذیرد: بعد اول: نحوة ارائه مطالب و نیز رفتار مجریان نمایشگاه؛ بعد دوم: محتوای مطالب ارائه شده در نمایشگاه؛ بعد سوم: نحوة اجرای نمایشگاه‌‌‌های حفاظتی از حیث زمان و مکان؛ بعد چهارم: تبلیغات و اطلاع‌‌رسانی نمایشگاه. در صورت رعایت این اولویت‌ها، به طور قطع برگزاری نمایشگاه‌‌های حفاظتی دارای تأثیرگذاری بهتری بوده و می‌تواند در ارتقای دانش و بینش حفاظتی کارکنان ناجا مثمر ثمر واقع شود.

کلیدواژه‌ها