کارکردهای فنّاوری اطلاعات (GIS) در ارتقای مدیریت دانش جامعة اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: دانش، موتور محرکة توسعه دانـایی‌‌مـحور بوده، توجه به آن نقش فزاینده‌ای در رشد و ارتقای بهره‌‌وری سازمان‌ها و جوامع خواهد داشت. جنکس (2007) مفهوم فنّاوری اطلاعات را برای‌ نظام‌ مدیریت دانـش با نام نظام فنّاوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات تعریف می‌کند. این نظام شامل فعالیت‌هایی نظیرخلق، ساخت، تشخیص، تسخیر، کشف، انتخاب، ارزش‌گذاری، سازماندهی، اتصال‌دهی، فرمول‌بندی، تصویرسازی، اشاعه، نگهداری، مراقبت، پالایش، دسترسی و جستجوست.
امروزه مسائل فراروی سازمان‌‌های اطلاعاتی نه تنها به لحاظ ماهیتی تغییر کرده است بلکه پیچیده‌‌تر شده ‌‌است. بزرگ‌ترین چالش برای جامعة اطلاعاتی و نیروهای مسلح، جهانی شدن و پیشرفت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌‌آید. ازاین‌‌رو به نظر می‌‌رسد بهره‌‌گیری از ابزارهای فنّاوری اطلاعات و سامانة اطلاعات مکانی که مبنایی برای کارایی بلندمدت سازمان‌‌های اطلاعاتی هستند؛ هنوز به‌‌صورت جامع و یک‌پارچه در مدیریت دانش این سازمان‌‌ها مورد استفاده قرار نمی‌‌گیرد. در آینده سازمان‌‌هایی می‌توانند توسعه و پیشرفت‌ داشته باشند که به فنّاوری، خلاقیت، ایده‌‌پردازی و مدیریت دانش توجه دارند. سازمان‌‌های دانش‌‌محور، فنّاوری اطلاعات را به‌‌عنوان نیروی محرکه و عامل مؤثر در غلبه بر چالش‌‌ها و ارتقای مدیریت دانش به کار می‌‌گیرند ازاین‌‌رو در صدد ترکیب و یک‌پارچه‌‌سازی اطلاعات با فنّاوری اطلاعات و توانایی‌‌های خلاقانه هستند. سامانة اطلاعات جغرافیایی یکی از فنّاوری‌های نوین است که امکان تجمیع و توزیع اطلاعات و دانش را فراهم می‌‌آورد. هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین نقش فنّاوری اطلاعات در ارتقای نظام مدیریت دانش به منظور، هم‌‌افزایی و یک‌پارچه‌‌سازی در جامعة اطلاعاتی است.
روش‌شناسی: این تحقیق از روش توصیفی‌‌ـ‌ تحلیلی، با رجوع به اسناد و مدارک صورت گرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: این تحقیق ضمن تبیین گسترة مفهومی مدیریت دانش؛ نقش فنّاوری اطلاعات و سامانة اطلاعات جغرافیایی را در ارتقای مدیریت دانش جامعة اطلاعاتی تشریح می‌کند.

کلیدواژه‌ها