واکاوی رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) دربارۀ صیانت اقتصادی (با رویکرد اجرا در سازمان‌های امنیتی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: زمینۀ انجام این تحقیق تأکید‌های مکرر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و توجه دادن مسئولان به اهمیت موضوع پیشگیری و مبارزۀ جدی با فساد اقتصادی و تحلیل اثرهای مخرب آن بر جامعۀ اسلامی با مخاطب قرار دادن همۀ مسئولان نظام در مناسبت‌ها و برای اقشار مختلف بوده است. ایشان با بیان این مطلب در حضور اعضای دولت که «آنچه ما به شما می‌گوییم در واقع برای همۀ مدیران و مسئولان بخش‌های گوناگون در سطوح مختلف حجیت دارد و باید رعایت کنند» اجرای دقیق بیانات را برای همۀ سازمان‌ها ضروری تلقی نموده‌اند؛ چرا که فساد اقتصادی به‌صورت پنهان، ساختار در هم تنیدۀ سازمان‌ها را سست و ضمن دور نمودن مجموعه از هدف‌های راهبردی، بستر از بین رفتن هدف‌های اقتصادی آنها را در سطوح مختلف فراهم می‌نماید. هدف این تحقیق، در ابتدا تحلیل نظری فساد اقتصادی و سپس ارائه الگویی پیشگیرانه مبتنی بر رهنمود‌های مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سازمان‌های امنیتی است.
روش تحقیق: روش این تحقیق کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابزار تحقیق روش اسنادی و مجموعه بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مرتبط با موضوع‌های اقتصادی و مالی در مناسب‌های مختلف است که پس از جمع‌آوری داده‌ها با روش تحلیل محتوا توسط محقق تحلیل و متعاقب آن، کد، مفاهیم و مقوله‌های آن مشخص شده‌اند.
یافته‌ها و نتایج تحقیق: یافته‌‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری(مد‌ظله‌العالی) پیشگیری از فساد اقتصادی در سازمان‌ها، معلول انجام درست وظایف خاص و محولۀ عوامل اجرایی و نظارتی و همچنین هم‌افزایی بین آنهاست. ارتقای تقوای اقتصادی و معنوی کارگزاران در اجرا و نظارت، مسئولیت‌پذیری عوامل اجرایی در پیشگیری از بروز فساد اقتصادی، شفاف‌سازی فعالیت‌های عوامل اجرایی و همچنین داشتن اشراف اطلاعاتی عوامل نظارتی بر گلوگاه‌های اصلی، برخورد شدید با واسطه‌ها و دلالان و برخورد با افراد نفوذی مفسد؛ اصلی‌ترین مؤلفه‌های یک سازمان امنیتی سالم می‌باشد.
کلید واژه‌ها: پیشگیری، سازمان‌های امنیتی، فساد اقتصادی.

کلیدواژه‌ها