سنجش اثربخشی دوره‌های آموزش حفاظتی (مورد مطالعه دورۀ 12 کارشناسی‌ارشد حفاظت اطلاعات)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی این تحقیق شناسایی میزان اثربخشی ادوار آموزشی کارکنان حفاظت اطلاعات (مورد مطالعه دورۀ 12 کارشناسی‌ ارشد حفاظت اطلاعات) است. مبانی نظری از منابع مختلف جمع‌آوری و بر مبنای آن، الگوی تحقیق طراحی گردید. این پژوهش در مورد تأثیر برگزاری ادوار آموزشی (دورۀ 12 کارشناسی ارشد حفاظت اطلاعات) بر اساس مدل «کرک پاتریک» در چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج مطرح گردیده است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر روش «توصیفی- تحلیلی» با رویکرد پیمایشی است. گردآوری اطلاعات به‌ روش میدانی و کتابخانه‌ای (سوابق، کتاب‌ها، مجله‌ها و فضای مجازی) است و به‌منظور تحلیل محتوا، روش پیمایشی با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه از نوع بسته بوده است و بر همین اساس نیز پرسشنامه‌ها پس از انجام بررسی‌های لازم و بر اساس سؤال‌های مندرج در تحقیق، احصاء و به‌صورت تمام‌شمار در جامعة نمونه توزیع گردید. جامعۀ آماری تحقیق، دانشجویان دوره 12 کارشناسی ارشد حفاظت اطلاعات به تعداد 14 نفر و مدیران و فرماندهان آنها نیز حدود 28 نفر بوده‌ است. عملیات جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة 22 سؤالی با طیف لیکرت و با استفاده از مقیاسی دارای پایایی و روایی، مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (با آزمون‌های t تک نمونه‌ای و فریدمن) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ادوار آموزشی مورد نظر بر چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و عملکرد مؤثر است؛ اما تأثیرگذاری آنها یکسان نبوده و دارای یک اولویت نمی‌باشند؛ به‌گونه‌ای که ادوار آموزشی مورد نظر در رفتار، بیشترین تأثیرگذاری و بر عملکرد، کم‌ترین تأثیرگذاری را داشته است؛ در نهایت بر اساس یافته‌ها و نتایج به‌دست آمده در این پژوهش، پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها