تبیین شیوه‌‌های جاسوسی دشمن در فضای مجازی (با رویکرد صیانت از کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت، جایگاه و رسالت خطیر حفاظت اطلاعات برای حفظ و صیانت کارکنان و بقای ناجا بر کسی پوشیده نیست. یکی از تهدید‌های مهم جاسوسی است که متوجه هدف‌‌های مرجع حفاظتی است؛ بنابراین، یکی از اقدام‌‌های مهم حفا در این زمینه شناسایی شیوه‌‌های نوین جاسوسی دشمن در فضای مجازی و ارائه راه‌کار‌های پیشگیرانه و جلوگیری از گرفتار شدن کارکنان در دام جاسوسان است. در این تحقیق اهمیت و ضرورت بیان شیوه‌‌های نوین جاسوسی دشمن در فضای مجازی را بیان کردیم و هدف اصلی آن تبیین شیوه‌‌های نوین جاسوسی دشمن در بستر فضای مجازی با رویکرد صیانت از استادان و کارکنان دانشگاه بود و به سؤال‌‌های تحقیق مبنی بر انواع شیوه‌‌های جاسوسی دشمن علیه استادان و کارکنان دانشگاه کدام‌اند؟ چگونه باید از استادان و کارکنان دانشگاه در برابر جاسوسی دشمن در بستر فضای مجازی صیانت کرد؟ پاسخ داده شده و به مفاهیم و تعاریف جاسوسی سنتی، رایانه‌ای، سایبری و ... به طور خلاصه اشاره شده است.
روش تحقیق: روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای است. یافته‌‌های تحقیق حکایت از آن دارد که رونوشت کردن فایل‌ها و استفاده از دستگاه‌‌های مخابراتی جاسوسی جزء روش‌های جاسوسی فنی و رایانه‌ای و بررسی رایانامه‌‌‌های شخصی و مشاهدة دقیق عملکرد کاربران نصب نرم‌افزار جزء روش‌های جاسوسی اینترنتی از نظر اعضای جامعه آماری است.
کلیدواژه‌ها: استادان، جاسوسی، دشمن، شیوه‌‌های نوین، صیانت، فضای مجازی، کارکنان.

کلیدواژه‌ها