تأثیر اقدام‌‌های صیانتی ساحفاناجا در عملکرد شغلی کارکنان ناجا (مورد مطالعه فرماندهی مرزبانی ناجا)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انسانی در هر سازمانی مهم‌ترین بخش از سرمایه آن سازمان محسوب می‌شود و بدیهی است برنامه‌ریزی مناسب و سیاست‌گذاری صحیح برای منابع انسانی، موجب بروز تحولات عظیمی در سازمان خواهد بود. هدف از تحقیق بررسی تأثیر اقدام‌‌های صیانتی ساحفاناجا در عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجاست و تأثیر شاخص‌ها و مؤلفه‌‌های اقدام‌‌های صیانتی ساحفاناجا (اقدام‌‌های هشداردهنده یا پیشگیری‌کننده، اقدام‌‌های اصلاح‌کننده یا درمان‌کننده، اقدام‌‌های جداکننده) را بر عملکرد کارکنان بررسی می‌نماید.
روش تحقیق: این تحقیق از نوع کمی- پیمایشی و جامعه آماری آن کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا، شامل 340 نفر از کارکنان ستاد است. ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه آماری به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند.
یافته و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌‌های تحقیق تمام مؤلفه‌‌های مورد بررسی تحقیق در اقدام‌‌های ساحفاناجا دارای اهمیت است و به‌تناسب معیارها و زیرشاخص‌‌های مربوط بیانگر ارتباط قوی بین متغیرهاست. همچنین بعد اقدام‌‌های هشداردهنده یا پیشگیری‌کننده صیانتی به‌‌عنوان مهم‌ترین بعد در این تحقیق مورد قبول واقع شده و از بالاترین بار عاملی برخوردار بوده‌‌است.

کلیدواژه‌ها