تبیین نقش سامانه‌های حفاظتی مؤثر در حفاظت از مکان‌ها و تأسیسات فاتب

نویسندگان

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: مکان‌ها و تأسیسات همانند سایر موضوع‌های مهم و اساسی در نیروی انتظامی، در معرض خطر و تهدیدهای امنیتی و غیرامنیتی قرار دارند و اقدام‌های حفاظت اطلاعاتی پیرامون آنها در برابر خطرها و تهدیدها، امری ضروری است؛ بنابراین، هدف این تحقیق، شناخت نقش سامانه‌های حفاظتی مؤثر در حفاظت از مکان‌ها و تأسیسات ستاد فاتب است.
روش: این پژوهش از نظر هدف «کاربردی» و از نظر روش «توصیفی-تحلیلی» است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تمامی فرماندهان، مدیران و کارکنان دخیل در حفاظت اماکن و تأسیسات، همچنین کارشناسان حوزۀ حفاظت و پیشگیری در ستاد فاتب به تعداد 100نفر تشکیل داده‌اند و از آن‌جا که تعداد جامعۀ آماری تحقیق، اندک می‌باشد؛ بنابراین حجم نمونه به‌صورت تمام شمار بوده است. پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش، از روایی محتوایی و صوری برخوردار است و پایایی و اعتبار پرسشنامه‌های این تحقیق با محاسبۀ آلفای کرونباخ، مورد سنجش قرار گرفته است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل 912/0 به‌دست آمد که نشان دهندۀ وجود پایایی بالایی برای پرسشنامه‌ها می‌باشد.
یافته‌های تحقیق: یافته‌های این پژوهش نشان داد که تعبیه سامانۀ حفاظت فیزیکی، الکترونیکی و الکتریکی و حفاظت ویژه، تأثیر معناداری بر حفاظت مؤثر از مکان‌ها و تأسیسات ستاد فاتب دارد و از نظر اعضای جامعۀ تحقیق، مؤثرترین روش حفاظتی در ستاد فاتب، حفاظت الکترونیکی و کم‌اثرترین روش، حفاظت فیزیکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها