میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی شهرستان همدان سال 1395)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از اقدام‌های مهم حفاظت اطلاعات در مقابله با شکست‌های حفاظتی در هدف‌های مرجع، ارائه آموزش‌های حفاظتی برای پیشگیری از عوامل زمینه‌ساز شکست‌های حفاظتی و انتقال دانش و مهارت و ایجاد فرهنگ خودحفاظتی در بین کارکنان است. هدف این تحقیق شناخت میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی و اولویت‌بندی آنها در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در هدف‌های مرجع حفاظتی بوده تا بتواند برای فرماندهان و مدیران انتظامی و حفاظت اطلاعات در برنامه‌ریزی و اجرای مطلوب آموزش‌های حفاظتی و اثربخش، راهنما باشد.
روش تحقیق: روش این تحقیق کمی، جامعه آماری تحقیق فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تعیین و حجم نمونه به تعداد 106 نفر، به روش تمام‌شمار انتخاب و ابزار گرد آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به نحوی که ابتدا در توصیف داده‌ها، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخگویان با استفاده از آماره‌های فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، کمترین، بیشترین، میانگینی و انحراف معیار و نیز جداول و نمودارهای آماری بررسی شده و در ادامه که مربوط به آمار استنباطی است، ابتدا نرمال ‌بودن توزیع متغیرها بررسی و برای آزمون سؤال‌ها، از آزمون پارامتری t تک‌نمونه استفاده شده و در پایان اثر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون‌های پارامتری t مستقل و F (آنالیز واریانس یک‌طرفه) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد، اثربخشی انواع آموزش‌های حفاظتی در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در هر یک از هدف‌های مرجع حفاظتی با شناساندن تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها، پیشگیری از جرائم و تخلفات حفاظتی، انتقال دانش و مهارت و ایجاد فرهنگ خودحفاظتی از نظر پاسخ‌دهندگان بالاتر از میانگین نظری (3) تعیین و در نتیجه تمام آموزش‌های حفاظتی در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در هدف‌های مرجع از اثربخشی بالایی برخوردار بوده است. در انجام آزمون رتبه‌ای فریدمن برای رتبه‌بندی میزان اثربخشی هریک از انواع آموزش‌های حفاظتی، معناداری بیشتر از پنج صدم به‌دست آمد (P>0.05) که نشان می‌دهد بین انواع آموزش‌های حفاظتی از نظر میزان اثربخشی آنها در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی مرتبط با موضوع‌های حفاظتی فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تفاوت معناداری وجود نداشته و انواع آموزش‌های حفاظتی در یک سطح از اثربخشی بالایی برخوردار بوده‌اند.
کلیدواژه‌ها: اثربخشی، آموزش، آموزش حفاظتی، پیشگیری، شکست حفاظتی.

کلیدواژه‌ها