تبیین نقش عوامل سازمانی در بهره‌وری شغلی کارکنان حفاظت اطلاعات (با تأکید بر آموزش، امکانات و فرایندها‌ی سازمانی مورد مطالعه استان همدان در سال 1396)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: زمینه انجام این تحقیق اهمیت و جایگاه علم بهره‌وری در مدیریت سازمانی و تأکید‌های ‌اسناد ‌بالا‌دستی در این زمینه است. هدف تحقیق تلاش در راستای اجرایی نمودن فرمان‌های فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)؛ مبنی بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و همچنین توجه ویژه به سند راهبردی پنج‌سالۀ ششم ساحفاناجا، با موضوع توانمند‌سازی و تعالی سرمایه انسانی و ارتقای بهره‌وری کارکنان است. به‌همین منظور در این تحقیق به‌صورت میدانی و با بهره‌گیری از نظریه‌های علمی، نقش مهم‌ترین عوامل سازمانی در موضوع بهره‌وری شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی‌-پیمایشی و از نظر شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اسنادی و پرسش‌نامه و حجم نمونه تمام‌شمار شامل کلیه کارکنان شاغل در حفاظت اطلاعات انتظامی استان همدان به تعداد 98 نفر است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز نیز از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است، ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش‌نامه است. سؤال‌های پرسش‌نامه از نوع بسته و 53 سؤال بوده و مقیاس اندازه‌گیری سؤالات، از نوع مقیاس «لیکرت»؛ است. در این پژوهش به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار (SPSS)؛ و برای آزمون سؤالات پژوهش از آزمون (T) تک‌نمونه استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها، میانگین متغیرهای تحقیق، آموزش، امکانات و فرایندهای سازمانی به‌ترتیب‌(98/3، 15/4 و ‌‌16/4‌)؛ به‌دست آمد و همچنین آزمون (T) تک‌نمونه نشان داد که هر سه متغیر مستقل، در بهره‌وری نقش داشته‌اند و در انتها براساس آزمون رتبه‌ایِ «فرید‌من»؛ متغیر فرایندهای سازمانی در اولویت اول، امکانات اداری در اولویت دوم و آموزش و در اولویت سوم، در بهره‌وری شغلی کارکنان نقش دارند.

کلیدواژه‌ها