ضرورت جدّی توجه جامعة اطلاعاتی به مبانی جامعه‌شناسی هشداردهی در عصر پسامدرن

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای درحال توسعه باید به این واقعیت پی‌ببرند عصری که ما در آن قرار گرفتیم عصری پرآشوب و شوک‌های فراوان بر پیکر جامعه بوده و هر حرف، رفتار، عملکرد و حادثه‌ای می‌تواند به یک آشوب فراگیری در جامعه تبدیل شود و آسیبی به جامعه وارد نماید. در چنین عصری دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه خاورمیانه و نیز جمهوری اسلامی برای ثبات و بقایشان در اولویت اول و نیز برای توسعه پایدار در اولویت دوم نیازمند قدرتی هوشمند مبتنی بر یک گفتمان امنیتی موسع و ایجابی هستند. جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشورها برای رسیدن به چنین قدرتی باید مفاهیم زیادی را در مجموعۀ خود بازتعریف نماید که از آن‌جمله است: مفهوم قدرت، امنیت و جامعه. در این مقاله تلاش شده است تا با نگاه انتقادی و پسامدرنیستی باب جدیدی را پیشِ‌روی مخاطبان در تعریف جامعه، قدرت و امنیت باز نمایم.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر اسنادی و کتابخانه‌ای است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری:‌ نگارنده بر این اعتقاد است که با بازتعریف این مفاهیم، شاخص‌های جدیدی وارد جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل این نهادها خواهد شد که با شاخص‌های قبلی تفاوت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها