تهدیدهای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در امنیت داخلی ناجا

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: فضای مجازی و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی ناشی از آن، یکی از ضروریات مسلم زندگی در عصر انفجار اطلاعات است. فضای مجازی و به طور خاص شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. شبکه‌های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین‌الملل تأثیرگذارند. این رسانه‌ها، هویت و فردی و اجتماعی، شیوه و آداب زندگی، عادات مصرف و غیره را در مقایسه با رسانه‌های پیش از خود، دگرگون ساخته است. فضای مجازی از یک‌سو ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ملت‌ها را با تهدید متوجه ساخته و از سویی دیگر فرصت‌های ارزشمندی را برای معرفی قابلیت‌های جوامع فراهم نموده است. با نگرش به وظایف ذاتی نیروی انتظامی و نقش برجسته آن در تثبیت نظم و امنیت در جامعه، شبکه‌های اجتماعی و تهدیدهای موجود در فضای مجازی می‌تواند عملکرد کارکنان ناجا را در مأموریت‌ها و انجام وظایف محول شده تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش قصد دارد با ارائه چارچوب نظری ضمن بررسی برخی از مفاهیم از قبیل امنیت و فضای مجازی، به شناسایی تهدیدهای مؤثر این حوزه بر امنیت داخلی ناجا بپردازد و با ارائه راه‌کارهای مؤثر به وضعیت پایداری نسبی امنیت داخلی ناجا کمک نماید.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، «کاربردی» و از نظر روش، «توصیفی» و بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای بوده که برای جمع‌آوری اطلاعات از مقاله‌ها و پژوهش‌های انجام شده به تعاریف نظری پرداخته شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تحقیق حاضر با طرح دیدگاه‌های مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و اندیشه‌ها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ابتدا با بیان فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه در عصر کنونی؛ به دغدغه‌های امنیتی ناشی از عضویت کارکنان ناجا در فضای مجازی و تهدیدها و آسیب‌هایی که کارکنان و در رأس امنیت داخلی ناجا را تهدید می‌کند می‌پردازد و حفاظت اطلاعات ناجا را به‌عنوان یک سازمان تأمین کننده امنیت داخلی ناجا، ملزم می‌داند که با ارائه راه‌کار‌های مناسب و پیشگیرانه و بر پایه روش‌های نوین آموزش و آگاه‌سازی و نه فقط با اعمال محدودیت و خودداری از عضویت کارکنان ناجا در شبکه‌های اجتماعی، به وظیفه صیانتی خود عمل نماید.

کلیدواژه‌ها