روش‌های حفاظتی مؤثر بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهورناجا (مورد مطالعه پلیس راهور فاتب)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: پیشگیری در نیروهای مسلح امری بدیهی، لازم، ضروری و اجتناب‌ناپذیراست. به طور معمول قانونگذار اقدام‌های پیشگیرانه را هم در قانون و هم در مأموریت کلی و هم در وظایف سازمان‌های مختلف آورده است؛ بنابراین، پیشگیری به عنوان مرکز ثقل و اولویت وظایف و مأموریت‌ها و به عنوان مهم‌ترین فعالیت در نیروهای مسلح است. در پنج سال گذشته با وجود برگزاری انواع کلاس‌های آگاه‌سازی، پخش فیلم‌های مستند حفاظتی، تبلیغات محیطی و... در هدف‌های مرجع حفاظتی (اسناد و اطلاعات، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، اماکن و تأسیسات، کارکنان و سلاح، مهمات و تجهیزات) همچنان شاهد بروز شکست‌هایی در مأموریت پلیس راهور فاتب بوده‌ایم؛ بنابراین، ضرورت بررسی انواع روش‌های حفاظتی و میزان تأثیرگذاری آنها بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب، یکی از دغدغه‌های محقق است. این پژوهش با هدف شناسایی روش‌های حفاظتی مؤثر بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب صورت گرفته است.
روش تحقیق:‌ نوع تحقیق کاربردی و روش این پژوهش توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و افسران ارشد پلیس راهور فاتب و کارشناسان حفاظت اطلاعات ف.ا.تهران بزرگ (کارکنان شاغل در حوزه حفاظت و پیشگیری) به تعداد 110 نفر بوده و به صورت تمام‌شمار در نظر گرفته شده است  و ابزار تحقیق از پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته حاوی 24 گویه تشکیل یافته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل فرضیه‌ها توسط آزمون t نشان می‌دهد که با اطمینان 95 درصد مؤلفه‌های آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی، تبلیغات حفاظتی و بازدید و بازرسی حفاظتی تأثیر معناداری بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب دارد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون رتبه‌ای فریدمن، بیشترین تأثیر مربوط به بازید و بازرسی حفاظتی است و آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی و در نهایت تبلیغات حفاظتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
 

تازه های تحقیق

=

کلیدواژه‌ها


مقدمه

یکی از اقدام‌های اساسی سازمان‌های حفاظتی، صیانت امنیتی کارکنان است؛ بنابراین، برای محقق شدن این امر لازم است ابتدا نسبت به تبیین مفهوم شکست حفاظتی اشاره نمود؛ بدین‌معنا که شکست حفاظتی، هرنوع وضعیت یا شرایطی است که موجب نقض اصول حفاظتی شده و در نهایت منجر به ایجاد خسارت، افزایش آسیب‌پذیری‌ها یا کاهش میزان ضریب حفاظتی می‌گردد و درپی آن، وقوع هرگونه شکست حفاظتی در مأموریت‌های پلیس؛ تلفات، خسارات، افشای اطلاعات و شکست عملیات را به دنبال خواهد داشت که این خود موجبات: شهادت و مجروحیت کارکنان، تضعیف روحیه آنها، موفقیت دشمن و حریف و... را رقم خواهد زد.

از طرف دیگر در چند سال گذشته با توجه به برگزاری انواع کلاس‌های آگاه‌سازی، پخش فیلم‌های مستند حفاظتی، تبلیغات محیطی و... در هدف‌های مرجع حفاظتی (اسناد و اطلاعات، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، اماکن و تأسیسات، کارکنان و سلاح، مهمات و تجهیزات) ضرورت بررسی انواع روش‌های ذکرشده و میزان تأثیرگذاری آنها بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب، یکی از دغدغه‌های محقق است که به عنوان یک مسئله مورد بررسی واقع و در نظر است نسبت شناسایی روش‌های حفاظتی برای پیشگیری از شکست‌های حفاظتی و همچنین تأثیرگذاری آنها در مأموریت‌ها مورد ارزیابی و سنجش قرارگیرد تا به این سؤال پاسخ داده شود که روش‌های موجود در پیشگیری به چه میزان در پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب تأثیرگذار است و بهترین روش‌های پیشگیری کدام‌اند؟

با انجام این تحقیق و تبیین علمی و عملی تأثیر روش‌های حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب، علاوه بر افزایش علم و آگاهی کارکنان پلیس راهور در شناخت شکست‌های حفاظتی و روش‌های پیشگیری از آن، موجبات کاهش آثار و ضایعات اشاره شده، پیشرفت‌هایی از قبیل مهار شکست‌های حفاظتی در عملیات‌ها، افزایش ضریب امنیتی پلیس راهور در انجام مأموریت‌های خود و ناکام‌گذاشتن حرکت و اقدام‌های دشمنان، اعم از داخلی و خارجی علیه ناجا و... فراهم می‌شود؛ و بدون انجام این‌گونه تحقیقات و تحقیق حاضر ارتقای دانش و آگاهی کارکنان، فقط با حضور در جلسات محدود آموزشی معاونت آموزش با همه کاستی‌هایی که دارد، به‌طورکامل میسر نیست و گام اساسی در راستای پیشگیری از شکست‌های حفاظتی به‌صورت علمی و عملی برداشته نخواهد شد؛ بنابراین، محقق به دنبال پاسخ‌گویی به سؤال (تأثیر روش‌های حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب به چه میزان است؟) می‌باشد.

مبانی نظری: پیشگیری در لغت به معنای عمل پیش‌گیر، جلوگیری کردن، دفع، مانع‌گشتن، به نگه‌داری برخاستن است. (دهخدا، 1377: 45)؛ اما در اصطلاح به معنای؛ پیش‌دستی‌کردن و به‌جلوی‌چیزی‌رفتن و نیز، آگاه کردن و هشدار دادن است (گسن، ریموند، 1382: 56). به طور کلی پیشگیری به عنوان یکی از سیاست‌ها و اقدام‌های اساسی در حوزة واپایش اجتماعی محسوب می‌شود. این سیاست به کلیه اقدام‌ها و راه‌کارهای مستقیم و غیرمستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف معطوف است؛ بنابراین، از این جهت یک سیاست پیشینی است که در برابر انواع مجازات‌ها و اقدام‌‌های تأمینی و ترتیبی که سیاستی پسینی است، قرار می‌گیرد؛ و از آن کارامدتر و مؤثر‌‌تر و از نظر هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه‌تر است. (صادقی، 1393: 19-20). به عقیدة شرمن[1] هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان بدهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده را می‌توان پیشگیری دانست. در این دیدگاه که مورد انتقاد برخی از جرم‌شناسان قرارگرفته است، شرمن به نتیجه توجه دارد و آن هم با هر روشی، یعنی کیفری و غیرکیفری؛ در حالی که پیشگیری مرکب است از اقدام‌های دولت و اجزای مدنی؛ اما پیشگیری کیفری تنها در اختیار و اراده دولت است و اجزای مدنی در جامعه دارای چنین اختیاری نیستند (پاشایی، 1391: 15). کیزر[2] (1989) تأکید دارد که پیشگیری از وقوع جرم «تمامی آن دسته تدابیری است که مقصود آنها، به حداقل‌رسیدن وسعت و شدت ارتکاب، چه از طریق کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم و چه به وسیله تحت تأثیر قراردادن مجرمان بالقوه و کل جامعه است»(گراهام، 1990: 19). دکتر محمدعلی اردبیلی معتقد است: «پیشگیری فرایند عقلی است که تجربه درستی یا نادرستی آن را عیان می‌کند. در واقع، پیشرفت و کمال سیاست پیشگیری در گرو تجدید نظر دایمی شیوه‌ها و راه‌کارهایی است که در تأمین هدف‌های پیشگیری به کار می‌رود. در سیاست‌های پیشگیری آزمایش و خطا سهم مهمی دارد؛ زیرا پیشگیری همواره بر نوعی شناخت از علل و زمینه‌های پیدایی واقعه استوار است و چون داده‌های جرم‌شناسی و تحقیقات در قلمرو بزه‌کاری هنوز علل مؤثر رفتارهای غیرقانونی را معلوم نکرده است. عمل‌گرایی وجه غالب سیاست‌های امروزی پیشگیری است. (اردبیلی، 1379: 159)؛ و در نهایت پیشگیری عبارت است از «کلیه اقدام‌های عملی و علمی، سازمان‌های پلیسی و امنیتی و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور کاهش و جلوگیری از وقوع جرائم توسط مجرمان بالقوه و به عادت است.» (پاشایی، 1391: 16)

پیشگیری در مبانی دینی: قرآن کریم برای ترغیب افراد به کارهای نیک و اجتناب آنان ازگناهان و جرائم، آموزه‌ها وتعالیم خود را پیش‌تر هماهنگ با این خواست فطری انسان کرده است. هنگامی که جرائم و گناهان را معرفی می‌کند بلافاصله متذکر عذاب‌های وحشتناک و ضررهای اخروی آنها می‌شود و به‌عکس در کنار اعمال صالح، پاداش‌های عظیم اخروی آنها را بازگو می‌کند برای نمونه در ذیل به چند آیه از قرآن کریم در این زمینه اشاره می‌شود: سوره مریم آیه 85 و 86 «پرهیزکاران را دسته جمعی با عزت و احترام به سوی خداوند رحمان، به سوی بهشت و پاداش‌های او راهنمایی می‌کنیم، در مقابل مجرمان را درحالی که تشنه کام‌اند به سوی جهنم می‌رانیم». (کهف: 87) «اما کسی را که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش باز می‌گردد و خداوند او را بسیارسخت عذاب خواهد کرد». (بقره: 48) «از روزی بپرهیزید که هیچ‌کس به جای دیگری جزا داده نمی‌شود و نه شفاعتی از او پذیرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل و نه کسی به یاری او می‌آید»؛ بنابراین، از نظر اسلام به منظور پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی دو مرحله قابل فرض است:1.پیشگیری از علل و عوامل عمومی جرائم و ناهنجاری‌ها که این عوامل را باید در فرد، خانواده، محیط اجتماعی و وضعیت اقتصادی و معیشت ریشه‌یابی کرد؛ 2.پیشگیری از علل و عوامل اختصاصی جرائم و ناهنجاری‌ها که آنهارا باید در روش‌ها و شگردهای ارتکاب جرم و بزه‌کاری علیه نفس، عقل و دین، شرافت، اموال و عرض جستجو کرد. بسیاری از اعمالی که قرآن به انجام آن دستور می‌دهد جنبه پیشگیری دارد و ریشه گناه و تمایلات زشت را در حالت جوانه زده سوزانده و دیگر نمی‌گذارد گناه به مرحله ظهور برسد. امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی، از جلوه‌های سیاست جنایی مشارکتی است که مردم به‌طور مستقیم و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکردها نظارت می‌کنند (پاشایی، 1391: 54).

پیشگیری حفاظتی: هر نوع فعالیتی که به منظور عدم وقوع حوادث، سوانح و شکست‌های حفاظتی و غیره صورت می‌گیرد (ساحفاناجا، 1389: 25). اقدام تدافعی احتیاطی که به منظور حراست، مصونیت و هدایت سازمان در مقابل خطرهای بالقوه؛ خصمانه، محیطی، قهری و درون‌فردی و همچنین زمینه‌های ایجاد آنها صورت می‌گیرد. (بهاری‌نیا، 1386: 14).

مصون‌سازی و به عبارتی ارتقای ضریب ایمنی موضوع‌های حفاظتی در مقابل تهدیدها را پیشگیری حفاظتی گویند (خاکسار، 1387: 15). دقت، توجه حفاظتی به موضوع‌های حفاظتی و شناسایی نقاط ضعف، عیوب، نواقص سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که می‌تواند منفذی برای نفوذ عوامل تهدید و ایجاد آسیب (امنیتی و غیرامنیتی) گردد و تبدیل نقطه‌ضعف به قوت، بر طرف کردن نواقص، بر طرف نمودن عیوب متناسب با نوع و توان آسیب‌زنی تهدیدها (صادقی، 1393: 21).

آگاه‌سازی حفاظتی: هدف کلی از اجرای برنامه‌های آگاه‌سازی عبارت است از «تغییر و اصلاح رفتار کارکنان در کلیه سطوح به‌وسیله انتقال دانش و اطلاعات» است. آموزش یک راهبرد است که با هدفی خاص و جهتی مشخص در طول زمان اجرا می‌گردد و می‌توان آن را جریانی دانست که افراد طی آن دانش، مهارت‌ها، طرز تلقی‌ها و گرایش‌های مناسب را برای ایفای نقش خاص می‌آموزند. این جریان شامل محتوا و تأکیدهای خاصی است که طی آن معلومات در ذهن فرد جایگزین شده، با اطلاعات قبلی وی تلفیق می‌شوند و در نیتجه، در رفتار و نحوه نگرش فرد تغییرهایی به وجود می‌آید. هدف‌های حفاظتی و پیشگیری به پنج قسمت کلی به شرح ذیل تقسیم شده است: بالا بردن سطح آگاهی حفاظتی و امنیتی کارکنان؛ پیشگیری از وقوع جرائم و شکست‌های حفاظتی؛ توسعه امنیت سازمانی و تأمین آسایش فردی؛ مشارکت کارکنان در راستای تحقق هدف‌های مأموریتی حفاظت اطلاعات؛ صرفه‌جویی در منابع نیروی انسانی و تجهیزاتی حفاظت اطلاعات (موسوی، 1391: 84).

ابزار و شیوه‌های آگاه‌سازی در ساحفاناجا:

الف-آگاه‌سازی مستقیم (کلاس‌های آگاه‌سازی): یکی از روش‌هایی که تا حدودی از ابتدای شروع بحث آگاه‌سازی حفاظتی در ساحفاناجا اجرا می‌شده و هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود، کلاس‌های آگاه‌سازی است. در کلاس‌های آگاه‌سازی به طور معمول تخلفات و شکست‌های حفاظتی رخ داده در سطح کشور برای اطلاع و آگاهی سایر کارکنان ناجا از چگونگی بروز آنها، توسط استادان ساحفاناجا و حفا انتظامی استان‌ها برای شرکت‌گنندگان در کلاس‌ها بازگو و ضمن تجزیه و تحلیل شکست ها، راه‌های جلوگیری و برخورد با موارد مشابه ارائه می‌شود. (هاشمی، 1388: 45)؛

ب- آگاه‌سازی با شیوه ارشاد انفرادی: ارشاد؛ راه نمودن، راهنمایی کردن، راه راست نمودن، هدایت کردن به راه راست، رهبری کردن و راهنمایی، رهبری (عمید). ارشاد حفاظتی مجموعه اقدام‌ها و تلاش‌هایی که برای اصلاح فرد مجرم، متخلف یا در معرض لغزش به منظور پیشگیری از تکرار یا بروز تخلف صورت می‌پذیرد (دستورکار ارشاد- ساحفاناجا، 1394). ارشاد حفاظتی عبارت است از آگاه ساختن کارکنان نسبت به نقاط ضعف، انحراف‌ها و لغزش‌ها و زمینه‌های تکوین آلودگی، توأم با انذار و موعظه، به منظور اصلاح، رشد و هدایت آنان (مستعلی و اطیابی، 1391: 132).

پ-توجیه حفاظتی: بالا بردن سطح آگاهی و دانش افراد نسبت به مأموریت‌ها و وظایف حفاظتی ایشان در انجام مأموریت‌ها و در واقع نوعی آموزش است و فرایند القای مستقیم وظایف و نکته‌های حفاظتی برگرفته از تجارب و قوانین و مقررات به مخاطبان است (عرب انصاری، 1392: 28). توضیح دادن خوب و کامل یک موضوع توسط فرد آگاه به موضوع (توجیه کننده) به فرد هدف (توجیه‌شونده) برای تحقق هدف معین نظیر رفع آسیب‌پذیری، شناخت تهدید و علل و عوامل آن، شناخت آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت تهدیدها از طریق آسیب‌پذیری‌ها و ارتقای توانمندی و مهارت دراقدام ها، تصمیم‌گیری‌ها ورفع آسیب‌پذیری‌هاست (پیرنیازاده، 1392: 36).

ت- نشریه‌ها و بولتن‌های حفاظتی: یکی دیگر از شیوه‌های آگاه‌سازی در ساحفاناجا، چاپ و نشر نشریه‌ها، بولتن‌ها و مجلات حفاظتی و هشداردهنده است که در آنها مطالب مختلفی از جمله گزارش‌های تحلیلی از شکست‌ها و تخلفات رخ داده در سطح کشور، نکته‌های آموزشی- حفاظتی، هشدارهای حفاظتی و مراقبتی و... چاپ و در اختیار کارکنان ناجا قرارداده می‌شود. البته بولتن‌ها و جزواتی که طبقه‌بندی شده باشند به طور معمول برای مدیران در جایگاه خاص ارسال می‌شوند (هاشمی، 1388: 46).

تبلیغات حفاظتی: به مجموعه اقدام‌ها و فعالیت‌هایی که برای ارائه پیام و شعارها، هشدارها و نکته‌های حفاظتی، امنیتی و اطلاعاتی به مخاطبان مورد نظر با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای تبلیغاتی صورت می‌پذیرد، تبلیغات حفاظتی گفته می‌شود. از جمله هدف‌های تبلیغات حفاظتی، ترسیم تهدیدها و آسیب‌پذیرهای حفاظتی، امنیتی و راه‌های مقابله با آن است (عرب‌انصاری، 1392: 30). تبلیغات در سازمان‌های حفاظتی دارای جایگاه ویژه‌ای است. سازمان حفاظتی به منظور ارتقای نگرش حفاظتی کارکنان و یا جامعه هدف خود از ابزار تبلیغات استفاده می‌کند. تبلیغات در واقع پلی است بین سازمان حفاظتی و کارکنان. در تبلیغات حفاظتی هدف، افزایش دانش کارکنان برای پیشگیری حفاظتی از ارتکاب جرائم و یا وقوع شکست‌ها و تخلفات حفاظتی توسط کارکنان است. تبلیغات حفاظتی اگر به شیوه‌های صحیح و با مدیریت دقیق و متکی بر نگرش‌های کارکردی تبلیغات و همچنین رعایت شیوه‌های اثربخش تبلیغی اجرا شود، می‌تواند تأثیر بسزایی بر روی کارکنان و جامعه هدف سازمان حفاظتی داشته باشد.

ابزارهای تبلیغات:

الف- فیلم: فیلم را می‌توان به فیلم داستانی و مستند دسته‌بندی نمود. منظور از فیلم داستانی، فیلمی است که براساس داستان و قصه‌ای ساخته می‌شود و بایک روند، زندگی فرد یا افرادی با رویکردهای متفاوتی به نمایش گذاشته می‌شود؛ و منظور از فیلم مستند، تهیه فیلم از واقعیت‌های زندگی افراد و گروه‌ها، حوادث، رخ‌دادها، کنش و واکنش‌های اجتماعی، بحران‌های طبیعی، جنگ‌ها، صنعت، اقتصاد، رفتار، تخلفات، جرائم، هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی و... که از جذاب‌ترین فیلم‌هاست؛

ب- پویا‌نمایی (انیمیشن): با استفاده از انیمیشن می‌توان قصه‌ها را با ساخت شخصیت‌های جذاب و استفاده از روش‌ طنز در شکل گویش، حرکات و... با هدف رفتاری مشخص تولید و در معرض نمایش مخاطبان قرار داد؛

پ- رسانه‌های تصویری غیرمتحرک (ثابت): عکس، پوستر، نقاشی، کاریکاتور، نمادها و محصولات هنرهای تجسمی مثل مجسمه، عروسک، سفالگری و معرق، فرش و... چنانچه خوب طراحی و تولید شوند و با هدف‌گذاری و تعیین هدف‌های رفتاری توأم باشند و ویژگی‌های هنری، ادب، فنی رعایت شود می‌تواند یکی از ابزارهای مهم آگاه‌سازی قرار گیرد؛

ت- نمایشگاه‌های حفاظتی: نمایشگاه مکانی است که کالاها، خدمات، فنّاوری‌ها، روش‌‌ها، نوآوری‌ها و هنرها، پیروزی‌ها، دلاوری‌ها، غصه‌ها، مردی‌ها، نامردی‌ها، عدالت، بی‌عدالتی، رعایت و عدم رعایت مقررات، شکست‌ها، پیروزی‌ها برای معرفی و آشنایی در معرض تماشای مخاطبان گذاشته می‌شوند؛

ث- رسانه‌های دیجیتال: رسانه‌های که تبادل یا انتشار محتوا در آنها، تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد:

برخی از اشکال رسانه‌های دیجیتال عبارت‌اند از: نرم‌افزارهای رایانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای، اینترنت، اینترانت، هنرهای دیجیتال، نشریه‌های دیجیتالی، کتابخانه‌های دیجیتالی، نمایشگاه‌های دیجیتالی و...

نظارت و بازرسی حفاظتی، مشاهده و ارزیابی مستمر فعالیت‌ها و عملکردهای سازمانی است که به‌ منظور واپایش و هدایت اقدام‌های سازمان‌ها در اجرای صحیح خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها اجرا می‌شود. سازمان‌های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح موظف‌اند به‌ منظور نظارت بر حُسن اجرای ضوابط و مقررات حفاظتی در هریک از هدف‌های مرجع حفاظتی در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده از هریک از هدف‌های مزبور در سازمان حفاظت‌شونده نظارت و بازرسی معمول و نتایج حاصل از آن را در قالب محاسن، عیوب و نواقص برای رفع کاستی‌ها و ارتقای ضریب امنیتی یگان‌ها به فرماندهان و مدیران منعکس نموده و پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه به‌عمل آورند (ساحفاجا، 1392).

شکست حفاظتی: به فعلیت رسیدن تهدیدها و یا بروز ضایعات در هدف‌های حفاظتی ناشی از تخلفات حفاظتی و هرگونه ضعف یا عدم پیش‌بینی اصول و مقررات در موضوع‌های حفاظتی باشد را شکست حفاظتی گویند (ساحفاناجا، 1390: 6). ضعف اقدام‌ها در برابرحریف به گونه‌ای که منجر به غلبه خطرها بر اقدام‌های حفاظتی گردد و موجب افشای اطلاعات، شکست عملیات، تلفات، خسارات و... شود را شکست حفاظتی گویند (فولادی، 1393: 16). هرنوع وضعیت یا شرایطی که موجب نقض اصول حفاظتی شده و درنهایت منجر به ایجاد خسارت، افزایش آسیب‌پذیری‌ها یا کاهش میزان ضریب حفاظتی گردد را شکست حفاظتی گویند (فولادی، 1393: 16)؛ اما نکته مهم، ویژگی‌های شکست حفاظتی است که «موجب به فعلیت رسیدن تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها بر اقدام‌های حفاظتی می‌شوند، منجر به ایجاد خسارت بر موضوع‌های حفاظتی می‌شوند و درنهایت اینکه نقض اصول و مقررات حفاظتی را به دنبال خواهند داشت (فولادی، 1393: 16).

مصادیق شکست‌های حفاظتی:

الف) حوزه اسناد و اطلاعات:1-دست‌یابی افراد غیرمجاز به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده با هر هزینه؛ 2-دسترسی افراد غیرمجاز به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده به دلیل عدم درج طبقه‌بندی؛ 3-سرقت اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده؛ 4-مفقودی اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده؛ 5- چاپ و تکثیر غیرمجاز اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده؛ 6-واگذاری غیرمجاز اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده به مراجع برون‌سازمانی؛ 7-بهره‌برداری از اسناد و اطلاعات دارای طبقه‌بندی برای استفاده شخصی (تحقیقاتی و...) بدون مجوزمسئولان ذی‌صلاح؛ 8-فروش اسناد و اطلاعات دارای طبقه‌بندی قبل از امحاء به عنوان کاغذ باطله؛ 9-افشای اسناد و اطلاعات دارای طبقه‌بندی از طریق نمایش در نمایشگاه‌های تخصصی، مأموریت‌های خارج ازکشور و...؛ 10-سرقت یا مفقودی رایانة همراه و هرگونه رسانه ذخیره‌ساز حاوی اطلاعات دارای طبقه‌بندی و رمزکننده‌های بومی ن.م.؛ 11-فروش رایانه و ابزارهای استفاده شده در نیروهای مسلح (به دلیل امکان بازیابی اطلاعات آنها)؛ 12- تعمیر تجهیزات دارای طبقه‌بندی فاوا ن.م در خارج از ن.م.؛ 13-استفاده از رمزکننده‌های غیربومی (بیگانه) برای امور سازمانی.

ب) حوزه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات: 1-اتصال تلفن‌همراه و تلفن ماهواره‌ای به سایر سامانه‌های حاوی اطلاعات دارای طبقه‌بندی ن.م.؛ 2-ورود، نگهداری یا مبادله اطلاعات الکترونیکی (دیتا) دارای طبقه‌بندی سری و بالاتر در شبکه‌ها و کانال‌های ارتباطی (به استثنای شبکه‌های ویژه مجاز)؛ 3-اتصال شبکه‌های سازمانی به شبکه‌های غیرسازمانی بدون کسب مجوز و اطمینان از سلامت امنیتی؛ 4-تولید، نگهداری و تبادل اطلاعات دارای طبقه‌بندی سازمانی از طریق رایانه‌های متصل به اینترنت، شبکه‌های مرتبط با آن و ماهواره‌ها؛ 5-اتصال هرگونه سخت افزار حاوی اطلاعات سازمانی به هرگونه شبکه غیر نظامی و اینترنت؛ 6-نقل و انتقال تجهیزات ارتباطی و امنیتی دارای طبقه‌بندی به خارج ازکشور بدون رعایت قوانین و مقررات ابلاغی؛ 7-آلوده شدن سامانه‌های دارای طبقه‌بندی ن.م به بدافزارها ازجمله ویروس‌ها و کرم‌ها و... .

ج) حوزه اماکن وتأسیسات: 1-هرگونه خرابکاری یا تخریب در اماکن و تأسیسات ن.م ناشی از غفلت؛ 2-هرگونه سرقت از اماکن و تأسیسات ن.م ناشی از نفوذ به درون پادگان و...؛ 3-آتش‌سوزی غیرعمده در اماکن و تأسیسات ن.م (ناشی از سهل‌انگاری، عدم رعایت و یا ضعف در ضوابط و مقررات حفاظتی و تأمینی و ایمنی)؛ 4-هرگونه حمله به اماکن و تأسیسات ن.م یا تصرف آنها.

د) حوزه کارکنان: 1-شهادت، مجروحیت و یا اسارت کارکنان در مأموریت‌ها ناشی از غافلگیری به علت عدم رعایت ضوابط حفاظتی و تأمینی؛ 2-ترور مرتبطان دفاعی یا خانواده آنها؛ 3-ربایش و گروگان‌گیری کارکنان و یا خانواده آنها؛ 4-افشای هویت و شناسایی کارکنان دارای پوشش و فعالیت‌های اطلاعاتی و همچنین مرتبطان و منابع؛ 5-افشای هویت و شناسایی مرتبطان دفاعی و منابع در فضای مجازی یا دیگر رسانه‌ها؛ 6-خودسوزی و خودکشی منجر به فوت کارکنان ناشی از مشکلات خدمتی؛ 7-حوادث منجر به فوت کارکنان در اثر ضعف ایمنی و سهل‌انگاری.

هـ) حوزه سلاح، مهمات و تجهیزات: 1-مفقودی سلاح، مهمات، مواد ناریه و تجهیزات عمده وخاص؛ 2-سرقت سلاح، مهمات، مواد ناریه و تجهیزات عمده و خاص؛3-انهدام و انفجار سلاح، مهمات، مواد ناریه و تجهیزات عمده و خاص ناشی از ضعف در رعایت ضوابط و مقررات حفاظتی؛ 4-خرابکاری سلاح، مهمات، مواد ناریه و تجهیزات عمده و خاص دستکاری وتخریب تجهیزات(ساحفاناجا، 1395).

پلیس راهورناجا: برابر بند 12 وظایف 28‌گانه نیروی انتظامی، مأموریت پلیس راهور شامل موارد ذیل است: 1-اجرای قوانین و مقررات راهور شامل: رسیدگی به تصادفات، جلوگیری از وقوع جرائم رانندگی، گرفتن جرائم و اجرائیات، هدایت و مدیریت شدآمد، کاهش تصادفات و...؛ 2-امور توزین وسایل نقلیه باربری در محورهای خارج از شهر و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمل بار و مسافر در کشور؛ 3-حفظ حریم راه‌ها و جلوگیری از تجاوز به حریم راه‌های کشور (فولادی، 1393: 41).

همان‌طوری که گفته شد، در خصوص پیشگیری از جرم به‌ویژه پیشگیری وضعی، اندیشمندان زیادی نظریه‌های متفاوتی ارائه نموده‌اند. ازجمله روش‌ها یا فنون پیشگیری وضعی در سال 1993 توسط کلارک در سه دسته ارائه شده که هریک از این موارد خود به چند زیرگروه تقسیم می‌شوند که دسته‌بندی‌های ذکرشده مورد استفاده در این تحقیق قرار نمی‌گیرند. شرمن، هر رویه‌ای که نتیجه آن نشان بدهد از نرخ بزهکاری کاسته شده را پیشگیری می‌داند. این اندیشمند به نتیجه توجه دارد و آن هم با هر روشی، یعنی کیفری و غیرکیفری. درحالی که پیشگیری مرکب است از اقدام‌های دولت و اجزای مدنی، اما پیشگیری کیفری تنها در اختیار و اراده دولت است و اجزای مدنی در جامعه دارای چنین اختیاری نیستند.

در این تحقیق می‌توان از نظریه موریس کوسن به عنوان چارچوب نظری استفاده نمود-موریس کوسن، جرم‌شناس کانادایی، نیز پیشگیری را تدابیر غیرقهرآمیز یا غیرسرکوب‌گری می‌داند که هدف آن، مهار بزه‌کاری یا کاهش دادن امکان وقوع جرم است. بدین‌ترتیب با توجه به آنچه دربارة مفهوم پیشگیری در جرم‌شناسی گفته شد مؤلفه‌های این مفهوم را به شرح ذیل می‌توان برشمرد (رایجان اصلی، 1383: 128-124): نخست اینکه اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهر آمیز یا سرکوب‌گر نباشد؛ بنابراین، ضمانت اجراهای کیفری، چه با هدف سزادهی یا اصلاح، بازپروری و... از گسترة مفهوم جرم‌شناسانه پیشگیری بیرون می‌مانند. دوم اینکه اقدام پیشگرانه تدبیری است که به طور مستقیم به پیشگیری اختصاص یافته باشد؛ بنابراین، اثر نهادهایی چون «آموزش و پرورش» را تنها به طور نا‌مستقیم و در کنار دیگر تدابیر و ابزارها می‌توان پیشگیرنده به شمار آورد. سوم اینکه اقدام پیشگیرانه اگر به ریشه‌کنی جرائم نینجامد، باید از شمار آن بکاهد. به دیگر سخن پیشگیری از جرم دربر دارنده تدابیری است که بر «فرایند گذار اندیشة مجرمانه بر فعل تأثیر بگذارد.» چهارم: اقدام پیشگیرانه نه‌تنها از راه «فرایند گذار اندیشه به عمل» بر فرد تأثیر می‌گذارد، بلکه بر موقعیت‌ها یا شرایط محیطی نیز مؤثر است. این مؤلفه که مبنای یکی از تقسیم‌بندی‌های تازة پیشگیری نیز قرار گرفته است، می‌رساند که پیشگیری باید هم‌زمان در بردارندة فرد و محیط پیرامون او باشد؛

بنابراین، روش‌های حفاظتی عنوان شده در این تحقیق (آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی، تبلیغات حفاظتی و بازدید و بازرسی حفاظتی) برای پیشگیری از شکست‌های حفاظتی، قهرآمیز و سرکوب‌گر نبوده، به‌طورمستقیم و غیرمستقیم و با توجه به موقعیت و شرایط محیطی استفاده می‌شوند که بر فکر و اندیشه افراد و کارکنان تأثیرمثبت خود را بگذارند؛ که با به‌کارگیری روش‌های حفاظتی بالا به دنبال آثار و نتایج مطلوبی برای سازمان و کارکنان بوده که به برخی از آنان اشاره می‌شود: 1-ایجاد تغییر و دگرگونی در نگرش و رفتار کارکنان ناجا و ترویج رفتار خود‌حفاظتی در بین آنها؛ 2-بالابردن سطح دانش، بینش و آگاهی حفاظتی و امنیتی کارکنان؛ 3-شناخت کارکنان نسبت به تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها؛ 4-پیشگیری از وقوع جرائم و شکست‌های حفاظتی و... .

فرضیه‌های تحقیق

 1. آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر است؛
 2. تبلیغات حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر است؛
 3. بازدید و بازرسی حفاظتی بر پیشگیری ازشکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر است.

روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و افسران ارشد پلیس راهور فاتب و کارشناسان حفاظت اطلاعات ف.ا.تهران بزرگ (کارکنان شاغل در حوزه حفاظت و پیشگیری) هستندکه به صورت تمام‌شمار انجام شده است.

با در نظر داشتن تعداد مناطق پلیس راهور در تهران بزرگ تعداد 104 برگ پرسش‌نامه بین رؤسا و مدیران توزیع و سپس گردآوری شده است و تعداد 6 برگ پرسش‌نامه در اختیار کارکنان شاغل در حوزه حفاظت و پیشگیری قرار گرفته، نمونة آماری به صورت تمام شمار تعیین گردیده است؛ بنابراین، روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و تمام‌شمار است. دراین پژوهش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و توصیفی-پیمایشی با بهره‌گیری از پرسش‌نامه از نوع بسته بوده است. پرسش‌نامه براساس سؤالات مندرج در تحقیق احصاء و با استفاده از روش 5 گزینه‌ای لیکرت تدوین و در بین کارکنان جامعه آماری توزیع گردیده است.

با توجه به تمام‌شمار بودن جامعه آماری، استفاده از روش‌های توصیفی کفایت می‌کند؛ ولی برای غنای تحلیل‌ها، از روش‌های استنباطی نیز شامل آزمون‌های کلموگروف-اسمیرنف و t تک نمونه‌ای استفاده شده است و از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل بهره‌برداری شده است.

با گرفتن نظر از کارشناسان خبره ساحفاناجا در زمینه تأثیر روش‌های حفاظتی بر پیشگیری ازشکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور ناجا و همچنین توزیع تعداد 10 نسخه پرسش‌نامه تدوینی به منظور تعیین میزان اعتبار پرسش‌نامه استفاده شده است.

پایایی و اعتبار پرسش‌نامه این تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرارگرفته است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل 905/0 به‌دست آمد که نشان دهنده وجود پایایی بالایی برای پرسش‌نامه‌هاست.

یافته‌های تحقیق

الف) یافته‌های توصیفی: ویژگی‌های جمعیت شناختی مطابق طیف درجه‌های نمونه انتخابی، اکثر قریب به اتفاق جامعه را افسران ارشد با 90 درصد (99 نفر) تشکیل دادند و در خصوص سنوات خدمت در ناجا مشخص گردید؛ بیش از نیمی از جامعه یعنی 60 درصد افراد (66 نفر) دارای 11 تا 20 سال سابقه خدمت هستند همچنین میزان تحصیلات نمونه انتخابی دارندگان مدرک کارشناسی با 68.2 درصد (75 نفر) بیشترین عضو جامعة انتخابی را تشکیل می‌دهند و رسته خدمتی جامعه انتخابی؛ اکثر قریب به اتفاق جامعه با 91.8 درصد (101 نفر) در رسته راهور هستند و پیشینة خدمت در پلیس راهور جامعه انتخابی؛ بیش از نیمی از جامعه با 57.3 درصد (63 نفر) بین 11 تا 20 سال پیشینة خدمت در راهور دارند.

ب)‌ یافته‌های تحلیلی: تحلیل فرضیه اول: آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثراست.

نتیجه آزمون t تک نمونه‌ای: مقدار t محاسبه شده 62/29 با سطح معناداری صفر است. با توجه به کوچک‌تر‌بودن سطح معناداری از خطای 05/0 و مثبت‌بودن حدود اطمینان، میزان تأثیر معنادار بوده و بیشتر از متوسط است؛ به عبارت دیگر با اطمینان 95 درصد، آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر است و فرضیة اول پذیرفته می‌گردد.

در پژوهش حاضر پس ازتحلیل پاسخ اعضای جامعه در مورد شاخص‌های تأثیر آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مشخص شد که میانگین اندیشه‌ها در تمامی گویه‌ها در سطح زیاد طیف لیکرت یعنی بازه 5/3 تا 5/4 و یا خیلی‌زیاد یعنی 5/4 تا 5 قرار دارد؛ بنابراین، از نظر اعضای جامعه، تمامی شاخص‌های مطرح شده در حوزه آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی (در سطح زیاد وخیلی‌زیاد) بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر هستند. بیشترین تأثیر از نظر اعضای جامعه مربوط به «تأثیر ارشاد کارکنان بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی» است؛ بنابراین، نتایج حاصل ازتحلیل اندیشه‌های پاسخ دهندگان و کاهش میزان شکست‌های حفاظتی با ارشادها، توجیه‌های حفاظتی، کلاس‌های آگاه‌سازی، آموزش‌های حفاظتی و نشریه‌ها و بولتن‌های حفاظتی ارتباط معناداری دارد و کسب اولویت اول ارشاد‌ها در بین شاخص‌ها بیانگر این واقعیت است.

تحلیل فرضیه دوم: تبلیغات حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثراست.

نتیجه آزمون t تک نمونه‌ای: مقدار t محاسبه شده 28/26 با سطح معناداری صفر است. با توجه به کوچک‌تر بودن سطح معناداری از خطای 05/0 و مثبت بودن حدود اطمینان، میزان تأثیر معنادار بوده و بیشتر از متوسط است؛ به عبارت دیگر با اطمینان 95 درصد، تبلیغات حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر است و فرضیه دوم نیز پذیرفته می‌گردد.

در پژوهش حاضر پس ازتحلیل پاسخ اعضای جامعه در مورد شاخص‌های تأثیر تبلیغات حفاظتی برپیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مشخص شد که میانگین اندیشه‌ها در تمامی گویه‌ها در سطح زیاد طیف لیکرت یعنی بازه 5/3 تا 5/4 یا خیلی‌زیاد یعنی 5/4 تا 5 قرار دارد؛ بنابراین، از نظر اعضای جامعه، تمامی شاخص‌های مطرح شده در حوزه تبلیغات حفاظتی (درسطح زیاد وخیلی‌زیاد) بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر هستند. بیشترین تأثیر از نظر اعضای جامعه مربوط به «نمایش فیلم‌های مستند حفاظتی» است.

تحلیل فرضیه سوم: بازدید و بازرسی حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر است.

نتیجه آزمون t تک نمونه‌ای: مقدار t محاسبه شده 70/32 با سطح معناداری صفر است. با توجه به کوچک‌تر بودن سطح معناداری از خطای 05/0 و مثبت بودن حدود اطمینان، میزان تأثیر معنادار بوده و بیشتر از متوسط است؛ به عبارت دیگر با اطمینان 95 درصد، بازدید و بازرسی حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر است و فرضیه سوم نیز پذیرفته می‌گردد.

در این پژوهش پس ازتحلیل پاسخ اعضای جامعه در مورد شاخص‌های تأثیر بازدید و بازرسی حفاظتی بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مشخص شد که میانگین اندیشه‌ها در تمامی گویه‌ها در سطح زیاد و یا خیلی زیاد طیف لیکرت یعنی بازه 5/3 تا 5 قرار دارد؛ بنابراین، از نظر اعضای جامعه، تمامی شاخص‌های مطرح شده در حوزه بازدید و بازرسی (در سطح زیاد و خیلی زیاد) بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب مؤثر هستند. بیشترین تأثیر از نظر اعضای جامعه مربوط به «بازدید و بازرسی حفاظتی سلاح و مهمات» است. ضمن اینکه در آزمون رتبه‌بندی فریدمن نیز بازدید و بازرسی حفاظتی رتبه اول را به خود اختصاص داده یعنی از نظر اعضای جامعه آماری، این روش مؤثر‌ترین روش حفاظتی برای پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب است و کسب اولویت اول؛ بازید و بازرسی حفاظتی سلاح ومهمات در بین تمامی شاخص‌های عنوان شده در این پژوهش بیانگر این واقعیت است.

به منظور رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیشگیری ازشکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب، از آزمون رتبه‌ای فریدمن بهره‌برداری شده است که سطح معناداری کمتر از 05/0 هستند که به معنای وجود تفاوت در رتبه‌هاست. از طرفی براساس میانگین رتبه‌ای محاسبه شده، از نظر اعضای جامعه آماری، «بازدید و بازرسی حفاظتی» بیشترین و «تبلیغات حفاظتی» کمترین تأثیر را بر پیشگیری از شکست‌های حفاظتی در مأموریت‌های پلیس راهور فاتب دارد.

پیشنهادها

پیشنهاد فرضیه اول: برابر اولویت‌بندی آزمون رتبه‌ای فریدمن روش آگاه‌سازی و آموزش حفاظتی در رتبه دوم قرار گرفته که با توجه به تحلیل اندیشه‌های پاسخ‌دهندگان به شاخص‌های این روش، علاقه‌مندی کارکنان به برگزاری و شرکت در کلاس‌های آگاه‌سازی حفاظتی کمترین نمره را به خود اختصاص داده است و همچنین از نشریه‌ها حفاظتی رضایت لازم را نداشته‌اند؛ بنابراین، پیشنهادهای کاربردی در این زمینه عبارت‌اند از:

 1. کلاس‌های آگاه‌سازی در زمان استراحت کارکنانی که به صورت شیفتی خدمت می‌کنند، نباشد؛
 2. حضور فرماندهان و مدیران حوزه‌های ذی‌ربط در کلاس‌های آگاه‌سازی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات خدمتی کارکنان مربوط؛

(کارکنان در جلسه آگاه‌سازی حفاظتی اغلب مشکلات خدمتی و شخصی خود را نیز مطرح می‌نمایند و این ذهنیت در بین کارکنان حاضر در جلسه به وجود می‌آید که مسئولین توجهی به آنها ندارند و پذیرش موارد مطرح شده در کلاس آگاه‌سازی را برای خود مشکل می‌کنند؛ بنابراین، حضور فرماندهان و مدیران برای پاسخ‌گویی به مشکلات خدمتی و شخصی آنان ضروری به نظر می‌رسد)؛

 1. پیش‌بینی مشوق‌های مادی و معنوی برای حضور کارکنان در کلاس‌های آگاه‌سازی؛
 2. غنا بخشیدن به نشریه‌های حفاظتی با پرداختن به مسائل و مشکلات مبتلا‌به مانند تهدیدها و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، همچنین پاسخ به مشکلات و ابهامات کارکنان.

پیشنهاد فرضیه دوم: برابر اولویت‌بندی آزمون رتبه‌ای فریدمن روش تبلیغات حفاظتی در رتبه سوم قرار گرفته و با توجه به تحلیل اندیشه‌های پاسخ دهندگان به شاخص‌های این روش و اینکه کمترین نمره به عکس، پوستر و کاریکاتور اختصاص یافته و از طرفی همه‌ساله هزینه زیادی بابت چاپ پوستر می‌شود و همچنین کارکنان از برگزاری نمایشگاه حفاظتی نیز رضایت کافی را ندارند؛ بنابراین، در این زمینه پیشنهاد می‌شود:

 1. از روش‌ها و ابزارهای الکترونیکی نوین که می‌تواند با هزینه کمتر، اثرگذاری بیشتری داشته باشد استفاده شود و به‌کارگیری این روش امکان استفاده از رنگ‌های متنوع، جذابیت، قابلیت تغییرهای سریع و دلخواه و... را نیز فراهم می‌سازد؛
 2. در نمایشگاه‌های حفاظتی نیز برای اثرگذاری بیشتر بر روی کارکنان، ابزارها و روش‌های الکترونیکی و چند‌رسانه‌ای مورد تمرکز قرار گیرد.

پیشنهاد فرضیه سوم: برابر اولویت‌بندی آزمون رتبه‌ای فریدمن روش بازدید و بازرسی حفاظتی در رتبه اول قرار گرفته و با توجه به تحلیل اندیشه‌های پاسخ‌دهندگان به شاخص‌های این روش، پیشنهادهای علمی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 1. با توجه به اینکه نظارت، بازدید و بازرسی حفاظتی از حوزه‌های کارکنان و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات کمترین نمره را به خود اختصاص داده‌اند به نظر می‌رسد، فرماندهان، رؤسا، مدیران و کارکنان، نظارت در این حوزه را دخالت در امور خود می‌دانند؛ بنابراین، لازم است اقدام جدی در این زمینه به‌عمل آید؛
 2. اقدام‌هایی در خصوص افزایش ضریب امنیتی فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از طریق بازدید و بازرسی‌های حفاظتی از تمامی قسمت‌های مختلف این حوزه ازجمله مراکز رایانه‌ای، مراکز مخابراتی، شبکه و کلاینت‌ها و... صورت پذیرد.

باتوجه به اینکه ارشادهای حفاظتی، تولید و پخش فیلم‌های مستند حفاظتی و ارائه کیس‌های مرده، بیشتر مورد توجه کارکنان قرار گرفته و نمره بالایی به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین، ساحفاناجا اقدام‌هایی برای حفظ و ارتقای اثربخش آنها و به‌کارگیری بیشتر از این روش‌ها اقدام لازم به‌عمل آورد.4 Sherman

5Kiser

قرآن کریم.##
اردبیلی، محمدعلی (1379)، «پیشگیری از اعتیاد»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی-کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر، روزنامه رسمی ایران.##
بهاری‌نیا، امان‌اله (1386)، حفاظت اطلاعات رسته انتظامی، تهران: حدیث کوثر.##
پاشایی، عباس (1391)، پیشگیری از جرائم، تهران: معاونت تربیت و آموزش ناجا.##
پیرنیازاده، علیرضا (1392)، مطالعه تطبیقی شیوه‌های آگاه‌سازی حفاظتی ساحفاهای نیروهای مسلح (باتأکیدبرساحفاناجا)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حفاظت اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی امین.##
خاکسار، حجت‌اله (1387)، حفاظت اطلاعات رسته راهور، معاونت آموزش ناجا، تهران: حدیث کوثر.##
دهخدا، علی‌اکبر (1377) لغت‌نامه، تهران: نی، چاپ اول.##
رایجان اصلی، مهرداد (1383)، «ره‌یافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری از جرم»، مجله حقوق دادگستری، انتشارات قوه قضائیه، شماره 48 و 49.##
ساحفاناجا (1390) مصادیق شکست‌ها و تخلفات حفاظتی، تهران: حدیث کوثر.##
ساحفاناجا، معاونت حفاظت و پیشگیری (1389)، تعریف مفاهیم و اصطلاحات (دفترعمومی کمیسیون اشراف حفاظتی)، تهران: معاونت حفاظت و پیشگیری ساحفاناجا.##
ساحفاناجا، معاونت حفاظت و پیشگیری (1392) دستورکار نظام حفاظت و پیشگیری حفاظت اطلاعات، تهران: معاونت حفاظت و پیشگیری ساحفاناجا.##
ساحفاناجا، معاونت حفاظت و پیشگیری (1395)، دستورکار جامع شیوه بررسی و رسیدگی به شکست‌های حفاظتی و حوادث.##
صادقی، کورش (1393)، «اثربخشی تبلیغات حفاظتی در حفاظت کارکنان ناجا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حفاظت اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی امین.##
عرب‌انصاری، مهدی (1392)، «اثربخشی و شیوه‌های اثربخش آگاه‌سازی حفاظتی»، نشریه حفیظ، سال ششم، شمارة بیست و سوم، تهران: حدیث کوثر.##
فولادی، فرزین (1393)، حفاظت اطلاعات رسته راهور، تهران: حدیث کوثر.##
گراهام، جام (1990) راهبردهای پیشگیری از جرم در اروپا و آمریکای شمالی، ترجمة مؤسسه جرم‌شناسی (هلسینگی فنلاند 1990) موجود در مرکز پژوهش قوه قضائیه شماره سند 87.##
گسن، ریموند (1382)، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمة مهدی کی‌نیا، تهران: انتشارات تهران، چاپ دوم.##
مستعلی، محمدرضا و سیدیاسین اطیابی (1391)، مصاحبه و ارشاد، چاپ اول، تهران: انتشارات اداره آموزش، ساحفاناجا.##
موسوی، سیدیوسف (1391)، «بررسی الگوهای مطلوب آگاه‌سازی حفاظتی در ناجا و نقش آن در کاهش شکست ها و تخلفات حفاظتی»، نشریه حفیظ، سال پنجم، شماره هجدهم، تهران: حدیث کوثر.##
هاشمی، سیدمحسن (1388)، «بررسی شیوه‌های اثربخش آگاه‌سازی حفاظت کارکنان راهورکرمان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حفاظت اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی امین.##