بررسی تأثیر یکپارچگی در بهره‌وری سازمان‌های اطلاعاتی (با تأکید بر الگوی تعالی سازمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: ناهماهنگی در موضوع امنیت و جزیره‌‌ای عمل‌‌کردن سازمان‌های اطلاعاتی خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای نظام دارد. فرماندهی معظم‌‌کل‌‌قوا(مدظلّه‌العالی) در بیانات مکرر خویش جامعه‌‌اطلاعاتی را به یکپارچگی فرا‌‌خوانده است. همچنین سند تحول راهبردی سازمان‌های اطلاعاتی نیز به صراحت به یکپارچگی به عنوان قابلیتی حیاتی و سرچشمه همیشگی برای مزیت رقابتی سازمان‌های اطلاعاتی و مقابله با هدف‌ها و راهبردهای دشمن اشاره می‌کند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف احصاء و اولویت‌‌بندی عوامل مؤثر در یکپارچگی بین دستگاه‌‌های اطلاعاتی و افزایش بهره‌‌وری بین آنهاست.
روش‌شناسی‌: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و پیمایشی است. جامعه ‌‌آماری در این پژوهش 300 نفر از خبرگان یکی از سازمان‌های اطلاعاتی بوده که دارای سابقه خدمتی 13 سال به بالا و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر بودند. نمونه مورد بررسی در فرمول کوکران با اطمینان 95 درصد تعداد 75 نفر تعیین شد و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. درخصوص روایی پرسش‌نامه با چند تن از استادان مجرب دانشگاه بحث و تبادل نظر گردید که سرانجام از 51 سؤال تخصصی طراحی شده، 27 سؤال مورد تأیید قرارگرفت. و پرسش‌نامه توزیع گردید. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است براساس این روش، با یک مطالعه مقدماتی 11  نفر از افراد جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم‌افزار آماریspss میزان پایایی سؤال‌های پرسش‌نامه 918/0 به‌دست آمد. پرسش‌نامه به‌طور تصادفی ساده بین خبرگان توزیع گردید که از 75 عدد پرسش‌نامه توزیع شده، تعداد 73 عدد بازگردانده شد. علاوه بر توزیع پرسش‌نامه از روش اسنادی و کتابخانه‌‌ای نیز استفاده شده‌‌است. در تجزیه و تحلیل داده‌‌ها و آزمون فرضیه‌‌ها از آمار استنباطی و آزمون کولموگروف ـ اسمیرونف برای بررسی نرمال‌بودن انجام گرفت که منجر به آزمونT تک گروهی شده‌‌است. این‌‌کار با استفاده از آمار توصیفی و رسم جدول‌ها توزیع فراوانی و نمودارها به بررسی جمعیت‌شناختی نمونه آماری پژوهش پرداخته ‌‌است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: اطلاعات به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌‌های پژوهش، حاکی از آن است که در سطح اطمینان95 درصد فرضیه‌‌های فرعی پژوهش مورد تأئید قرارگرفته‌‌است در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی یکپارچگی در رهبری، تدوین و تصویب تدابیر و سیاست‌‌های راهبردی، تدوین  قوانین و مقررات، برنامه‌‌ریزی منابع ‌‌انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از سامانه‌‌های مشترک، فرهنگ‌‌ سازمانی، اجرای به‌موقع دستور سلسله مراتب فرماندهی در بهره‌وری سازمان‌های اطلاعاتی مؤثر است و باعث افزایش آن است

تازه های تحقیق

--

کلیدواژه‌ها


تاریخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جدید، عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات، عصر فراملی و ارتباطات، نتیجه رشد و ارتقای بهره‌‌وری است که نمونه‌‌ بارز آن استفاده از سامانه خودکارسازی اداری و کاربرد ربات‌ها در تولید در کنار سامانه‌‌های نوین مدیریتی می‌‌باشد. تنها در طول 15 سال اخیر افزایش بهره‌‌وری در سطح جهان 45 برابر شده است که این افزایش معجزه‌ساز، به طور عمده نتیجه بهبود در سامانه‌‌های مدیریتی سازمان‌ها، سیاست‌‌های علمی- پژوهشی و اقتصادی صحیح در کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است. بدون شک رشد اقتصادی جوامع وابسته به نرخ رشد بهره‌‌وری آنان است. مطالعات تجربی در کشورهای پیشرفته صنعتی نشان داده که اهمیت بهره‌‌وری در نتیجه توسعه سامانه‌‌های نرم‌‌افزار و یکپارچگی در مدیریت، بیش از مشارکت و افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید بوده است(طاهری، 1393: 11). موضوع یکپارچگی یکی از دغدغه‌‌های مدیریت بوده و هست.

امروزه با گسترش ارتباطات و استفاده از سامانه‌‌های اطلاعاتی و رایانه‌‌ای، سرعت دسترسی به اطلاعات به امری معمول تبدیل شده‌است. این در حالی است که بدون اعمال نگرش یکپارچه در سطوح مختلفی که اطلاعات تولید می‌‌شوند به این مهم نمی‌‌توان دسترسی پیدا کرد. در واقع موضوع یکپارچگی علاوه بر سامانه‌‌های خودکار و عملیاتی، در حوزه‌‌های مدیریتی باید هماهنگی و هم‌راستایی به‌طور کامل وجود داشته باشد، تا بهره‌وری افزایش یابد(مدیری و کریمی، 1391: 16). الگو‌‌های ‌‌تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار، به عنوان ابزارهای قوی و چارچوبی برای سنجش و اندازه‌‌گیری میزان کارایی سامانه‌‌ها و فرایندها در سازمان‌‌های مختلف به‌کار‌گرفته می‌‌شوند. با به کار‌‌گیری این گونه الگو‌‌ها، ضمن این که یک سازمان، میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‌‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار می‌‌دهد؛ می‌‌تواند عملکرد خود را با سایر سازمان‌‌ها، به‌ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کند. در حال حاضر مأموریت سازمان‌های اطلاعاتی بر پایه انجام وظایف مستقل است که این وظایف از تعدادی فعالیت شکل گرفته است که باید بر منابع موجود و مطابق با مأموریت و بر خواستگاه تمرکز بر دشمن و مقابله با تهدیدها و آسیب‌پذیری‌‌ها دنبال گردد. برای یکپارچه‌‌سازی فعالیت‌ها لازم است با استفاده از زنجیره ارزش و به‌کارگیری مهندسی مجدد فرایندها، ارتباطات بین سازمان‌های اطلاعاتی را به‌گونه‌ای برقرار نماییم که افزون بر تدوین و تعریف فرایندهای جدید کلیه فعالیت‌‌های موازی و قابل جایگزین حذف گردند.

در این صورت با هماهنگی و یکپارچگی فرایندها، کارایی و بهره‌‌وری سازمان‌های اطلاعاتی افزایش یافته و گامی در جهت اجرای بهتر و بهینه مأموریت، تعادل‌بخشی در مأموریت، هماهنگی و بهینه‌‌سازی شیوه‌نامه‌‌ها و رویه معمول، بهبود ارتباط درون و برون سازمانی سازمان‌های اطلاعاتی خواهد بود. عملکرد سازمان‌‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران به عنوان یک کشوردر حال توسعه، پس از انقلاب اسلامی مطلوب بوده است ولی فاصله زیادی با وضعیت ایدئال دارد. مقام معظم رهبری امام خامنه‌‌ای(مدظلّه العالی) در سخنانی درباره تعامل و همکاری سازمان‌های اطلاعاتی می‌‌فرمایند: «دستگاه‌‌های ما از جمله دستگاه‌‌های اطلاعاتی اگر مثل جزیره عمل کنند، جداجداعمل کنند، خودشان را از خیرات زیادی محروم کرده‌‌اند. باید مثل ظروف مرتبط عمل کنند یعنی از سرمایه‌‌های یکدیگر و از امکانات یکدیگر استفاده کنند. این روح محبّت و همکاری میان دستگاه‌‌های اطلاعاتی یک چیز لازمی است. سازمان‌‌های حفاظت هستند، وزارت اطلاعات هم هست»(بیانات مقام معظم رهبری،  8/9/1388).

با وجود آنکه در زمینه تعامل و همکاری سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح اقدام‌‌های اجرایی ارزنده‌ای انجام شده است امّا هنوز هم در برخی حوزه‌‌ها به‌ویژه حوزه‌های ماموریتی سازمان‌های اطلاعاتی به دلیل فقدان چارچوب همکاری‌‌ها، پایین‌بودن اطمینان لازم بین سازمان‌‌ها، مشارکت ندادن لایه‌‌های چند‌‌گانه تصمیم‌گیری سازمان‌‌ها، توجه بیش از پیش برخی از سازمان‌‌ها به فرهنگ سازمانی خود و در مواردی رغبت نداشتن به ایجاد فرهنگ ‌‌سازمانی مشترک، انحصارطلبی اطلاعاتی و نبود ساختار مناسب برای نظارت بر اجرای تعامل لازم بین سازمان‌‌ها، منویات معظم‌له درباره تعامل و همکاری به‌صورت مطلوب اجرا نگردیده است و سازمان‌های اطلاعاتی با داشتن امکانات و صرف هزینه‌‌های بالا به نتیجه مطلوب دست نیافته‌‌اند. ضعف یکپارچگی و جزیره‌‌ای عمل نمودن این سازمان‌‌ها گاهی در مقاطعی ضربه جبران‌ناپذیری به این سازمان‌‌ها وارد کرده است. در این مقاله، محقق به دنبال آن است که آیا یکپارچگی می‌تواند در بهره‌وری سازمان‌های اطلاعاتی تأثیر‌گذار باشد؟

مبانی نظری: یکپارچگی وجود یک فرایند فراگیر (بخشی و فرابخشی) است که به منظور هدف‌های راهبردی هر سازمان با استفاده از ساختارهای به هم پیوسته، تعاملی و منعطف‌‌ سازمانی بر روی فعالیت‌‌های عملکردی و غیرعملکردی کار می‌کند. در اثر یکپارچگی فناوری‌‌ها، عملکردهای افراد، دانش و علم مدیریت، فرایندهای کسب و کار، ارتباطات و تعاملات سازمانی با یکدیگر به‌صورت کامل ترکیب شده و پیوسته عمل می‌‌کنند. در واقع با اجرای یکپارچگی باید کلیه موانع مدیریتی و اجرایی برای رسیدن به هدف‌های سازمان برطرف گردد(مدیری و همکار، 1391: 22).

یکپارچگی از منظرآیات و روایات: یکی از مهم‌‌ترین آیات وحدت در قرآن‌‌کریم، آیه 103 سوره آل‌‌عمران است که می‌‌گوید: «و اعتَصموا بِحَبلِ الله جَمیعَاً وَ لا تَفَرقُّوا» یعنی «همگی چنگ به وسیله الهی بزنید و پراکنده نشوید».

در سوره آل عمران آیه 159 می‌‌فرماید: «وَ شاورُهُم فِی الَامر» یعنی «با مردم مشورت کن».

ضرورت ایجاد اتحاد و انسجام در دین مبین اسلام همواره مورد توجه و از دغدغه‌های مهم پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه ‌و‌آله) و امامان معصوم بوده است. به طوری که می‌‌توان گفت دین اسلام با تنوع‌‌پذیری بسیار و برخورداری از جاذبه‌های انسانی و جهانی و نه فقط قومی و نژادی، زمینه مناسبی برای ایجاد هم‌‌گرایی در پیروان خویش دارد. بر جامعه مسلمانان است تا هر چه بیشتر در تحقق این هدف متعالی، که امروز بیش از هر زمان دیگر لزوم آن احساس می‌‌شود، همکاری و تلاش نمایند.

حضرت‌‌ علی‌‌(ع)در نهج‌البلاغه می‌‌فرمایند: «مردم، موج‌‌های فتنه را با کشتی‌‌های نجات بشکافید و از تک‌‌روی دوری کنید».

در نامه 58 نهج‌البلاغه می‌‌فرمایند: «بدیهی است که پروردگار ما یکی است و دعوت ما در اسلام هم یکی است».

همچنین از سخنان ایشان است که می‌‌فرمایند: «با انبوه مردم مسلمان باشید که همانا دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهیزید».

یکپارچگی از منظر امام(ره) و امام خامنه‌‌ای(مدظلّه‌العالی): امام‌‌خمینی(ره) در وصیت‌‌نامه خود درخصوص مشارکت فرموده‌‌اند: «اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگویید ما بعد از گذشتن چندین سال زنده هستیم، باید مشارکت کنید».

و در جایی دیگر اظهار داشته‌‌اند: «... همه مال یک کاروان هستیم که رو به آن عالم می‌‌رویم و باید اطاعت خدای بکنیم و با هم باشیم. تا شما با هم مجتمع هستید، تا با هم هستید می‌‌توانید کار کنید و...).

فرماندهی معظم کل قوا(مدظلّه‌العالی) در سخنرانی در جمع کارکنان و رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی می‌‌فرمایند:

 «دستگاه‌های‌‌اطلاعاتی ما اگر مثل جزیره عمل کنند، جدا جدا عمل کنند خودشان را از خیرات زیادی محروم کرده‌‌اند باید مثل ظروف مرتبط عمل کنند».

 «حفاظت‌‌های‌‌ نیرو‌‌های‌‌مسلح باید با هم‌‌ارتباط داشته باشند مسائل قابل توجه همدیگر را منتقل کنند و یک هماهنگی در موارد مرتبط داشته باشند».

 «از دستگاه‌‌های ‌‌اطلاعاتی نیروهای مسلح و وزارت‌‌اطلاعات نیز همکاری بطلبید با آن‌‌ها همکاری و تبادل‌نظر کنید. بخش‌هایی هم که به فرماندهان مربوط می‌‌شود از طریق اطلاعات آن‌‌ها هماهنگ کنید».

قانون ظروف مرتبط: رهبر فرزانه و حکیم در تدابیر ابلاغی، ارتباط سازمان‌های اطلاعاتی را مثل ظروف مرتبط یاد نموده‌‌اند و این‌‌گونه فرموده‌‌اند:

1. «حفاظت‌‌های نیروهای مسلح باید با هم ارتباط داشته باشند مسائل قابل توجه همدیگر را منتقل کنند و یک هماهنگی در موارد مربوطه داشته باشند، باید مثل ظروف مرتبط عمل کنند».

2. «بایستی مراکز پژوهشی علمی ما مثل ظروف‌‌ مرتبط باشند، یعنی هم‌‌افزایی داشته‌‌باشند. این جور نباشد که یک سازمان با یک مرکز یک کار‌‌ برجسته و پیشرفته‌‌ای را انجام بدهد و دیگر دستگاه‌‌های ما که می‌توانند با تکیه به او یک جهش انجام بدهند اینها اصلاً بی‌‌خبر بمانند؛ بنابراین باید یک همکاری خوبی انجام گیرد».

نکته بسیار ظریفی که با تأمل در تدبیر مذکور به چشم می‌‌خورد، همان ظروف به هم مرتبط است.

- ظروف مرتبط به ظروفی گفته می‌‌شود که از بخش زیرین توسط مجرایی به یکدیگر متصل باشند به گونه‌‌ای که چون در یکی مایعی بریزند به دیگر ظروف درآید و با وجود اختلاف شکل آنان، مایع در همگی به یک سطح قرار گیرد.

تطبیق نظریه فیزیکی بالا به جامعه اطلاعاتی ایران: مفهوم نظریه ظرف ‌‌مرتبط را می‌توان به وضعیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران به شرح زیر نسبت و تطبیق داد:

مفهوم اول؛ ظروف: سازمان‌های اطلاعاتی در سطح کشور؛

مفهوم دوم؛ مایع: توانمندی‌‌های مشترک سازمان‌های اطلاعاتی سطح کشور؛

مفهوم سوم؛ اختلاف فشار: اختلاف توانمندی‌‌های مشترک سازمان‌های اطلاعاتی؛

مفهوم چهارم؛ پیوند ‌‌ارتباطی بین ظروف: دفتر سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی حفاظت‌‌اطلاعات و شورای هماهنگی اطلاعات.

از این‌‌رو با توجه به توضیح ظروف مرتبط این چنین می‌‌توان استدلال نمود که یکپارچگی در واقع همان تأکید مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی)مبنی بر ایجاد ظروف مرتبط در جامعه اطلاعاتی کشور بین دستگاه‌‌های ‌‌اطلاعاتی شامل سازمان‌‌های حفاظت‌‌ اطلاعات و سازمان‌‌های ‌‌اطلاعاتی، وزارت‌‌ اطلاعات و سازمان ‌‌قضایی است که همه در مسیر ایجاد امنیت ملی به نحوی نقش داشته و این وظیفه کلان ملی را بر عهده دارند.

الزام‌ها ‌‌و‌‌ بایسته‌‌‌‌های یکپارچگی از منظر حضرت امام خامنه‌‌ای (مدظلّه‌العالی)؛ خدامحوری: بدون تردید، در یک جامعه ‌‌اسلامی، مهم‌‌ترین عامل وفاق و همدلی خداوند تبارک و تعالی است. پس در صورتی‌‌که اعضای این جامعه «خدامحوری» را سرلوحه تمامی اقدام‌‌های خود قرار دهند، یکپارچگی و وحدت آنان اجتناب‌‌پذیر است(بیانات مقام معظم رهبری، 21/7/1386).

حرکت حول محور ایمان و انقلاب: «برادران و خواهران عزیز، آنچه صلابت این ملت را حفظ خواهد کرد، عبارت است از وحدت حول محور ایمان و انقلاب؛ این چیزی است که دشمن را ناامید می‌‌کند.آن‌‌ها خیال می‌کنند ما برای استحکام نظام خود، دنبال سلاح کشتار جمعی و دنبال اتم و این چیزها هستیم. اشتباه می‌کنند؛ این هم تحلیل غلط و اطلاعات نادرستی است. ما می‌‌دانیم آن چیزی که بمب اتم هم در آن کارگر نمی‌‌شود، عبارت است از یک ملت مصمم، عازم، مؤمن، متحد و یکپارچه(بیانات مقام معظم رهبری، 26/04/1381).

همدلی در اصول(اصول‌‌گرایی): «... خدای متعال به همه خطاب می‌‌کند. می‌‌گوید اعتصام به حبل‌الله را جمیعا بکنید... تو بگوئی من جداگانه اعتصام به حبل‌‌الله کردم و دیگری نه؛ او - دیگری- باز بگوید من جداگانه اعتصام به حبل‌‌الله کردم، این طرف را نه؛ این نمی‌شود. همدیگر را تحمل کنید. اصولی هست، محورهایی هست؛ اصل این است که در این اصول همدل باشیم(بیانات مقام معظم رهبری، 03/05/1388).

تقویت استحکام و صمیمیت درونی: «یکی دیگر از عوامل مؤثر در ارتقای سطح تعامل و همکاری، تقویت صمیمیت و استحکام درونی است؛ هیچ قدرت مادی‌‌ای در دنیا وجود ندارد که بتواند با ملت ایران، با این ملت یکپارچه و مستحکم و مؤمن و با این احساسات صمیمانه بین مسئولان و ملت مبارزه کند و بر آن فائق آید»( بیانات مقام معظم رهبری، 28/11/1376).

حفظ هشیاری و آمادگی: «جوانان عزیز بدانند، توطئه‌های استکبارخنثی شده، اما تمام نشده است... اما نباید فکر کرد که دشمن دست‌کشیده و ساکت نشسته و از دنبال‌کردن هدف‌های شوم خودش منصرف شده؛ نه، هشیاری باید ادامه پیدا کند. بدانید که دشمنان ایران اسلامی می‌‌خواهند ایران یکپارچه نباشد و اسلام بر این کشور حاکم نباشد.آن قدرتمندان مستکبری که توانسته‌‌اند اغلب کشورها و دولت‌‌های دنیا را زیر نفوذ سیاست‌های خودشان قرار بدهند، تا امروز نتوانسته‌‌اند نظام جمهوری اسلامی را که متکی به این مردم شجاع و مؤمن است تسلیم خودشان بکنند و در مقابل خودشان به زانو در بیاورند؛ عصبانی‌‌اند. روش‌‌ها را عوض می‌کنند، اما هدف‌‌ها همان هدف‌‌های پلیدی است که داشته‌‌اند؛ جوان‌‌ها هشیار باشند، خانواده‌‌ها هشیار باشند، مسئولان هشیار باشند. ما از موجودیت و تمامیت کشورمان دفاع می‌‌کنیم؛ ما به همه توان از اسلام عزیز دفاع می‌‌کنیم؛ ما تا امروز در مقابل رعد و برق توخالی استکبار نترسیده‌ایم و عقب‌‌نشینی نکرده‌‌ایم، بعد از این هم نخواهیم ترسید و عقب‌‌نشینی نخواهیم کرد» (بیانات مقام معظم رهبری، 22/02/1388).

وحدت کلمه: «اگر ما وحدت کلمه نداشتیم، هیچ یک از این پیروزی‌‌ها را به‌دست نمی‌‌آوردیم. امام بزرگوار راحل ما، بیشترین توصیه دوران ده، یازده سال زندگی مبارک خودش را درباره وحدت‌‌کلمه بین قشرهای امت کرد. ما امروز این وحدت‌‌کلمه را داریم؛ باید آن را حفظ کنیم» (بیانات مقام معظم رهبری، 26/06/1369).

نتایج و پیامدهای یکپارچگی از منظر حضرت امام خامنه‌‌ای(مدظلّه‌العالی): عمل به خواست امام خمینی(ره): «هنر بزرگ امام ما این بود که در این دیوارها را از میانه اجتماعات مردم برداشت؛ دیوارهایی که فضای عظیم و وسیع و باز را به حفره‌ها، خانه‌ها و کلبه‌های کوچک تبدیل کرده بودند. او یک فضای وسیع ساخت و د‌ها را با هم آشنا کرد و این نیروی عظیم را به وجود آورد. روح «اعتصموا بحبل الله جمیعا» در سخن و عمل او تجلی یافته بود؛ بنابراین اگر علی‌رغم اختلاف بعضی از سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها، بیاییم و همین خط یکپارچگی و وحدت را ادامه دهیم، در حقیقت روح امام عزیز را احترام کرده‌ایم» (بیانات مقام معظم رهبری، 23/3/1368).

ظهور قوت و قدرت: «قوت و قدرت ما هنگامی بروز می‌‌کند که ملّتی یکپارچه باشیم. اگر بین ما اختلاف و دو دستگی شد، بگو مگو رخ داد، جریان‌های مختلف پدید آمد، قدرت‌‌مان را از دست خواهیم داد» (بیانات مقام معظم رهبری، 23/4/1368).

«بر اثر همین یکپارچگی، ملت ما در جنگ پیروز شد. دولت‌های ما هر کاری که توانستند، بکنند و به‌حمدالله هر پیشرفتی که در زمینه‌‌های سازندگی تا امروز داشته‌‌اند، به خاطر همین یکپارچگی مردم بوده است» (بیانات مقام معظم رهبری ،26/9/1378).

ناکامی دشمن: «دشمن در مقابل یک ملت مؤمن و متحد و یکپارچه و مطیع امر خدا، کوچک است» (بیانات مقام معظم رهبری، 21/7/1368).

«عزیزان من، ناکامی دشمنان شما به خاطر اتحاد شما بوده است. به خاطر ملت یکپارچه، متحد، دست در دست هم و حاضر در صحنه و پشت مسئولان دست‌‌اندر‌‌کار کارهای بزرگ کشور بوده است که نتوانستند کاری بکنند» (بیانات مقام معظم رهبری، 12/11/1375).

«وقتی یک ملت یکپارچه و یکدست باشد و مسئولان کشور همه با یکدیگر همدل و همراه باشند، شمشیر دشمن کند می‌شود و جرئت نمی‌‌کند به چنین کشور و ملتی نظر بد بیندازد و با او به چشم توطئه نگاه کند» (بیانات مقام معظم رهبری، 17/12/1384).

الگو شدن: «یک‌‌ ملت ‌‌یکپارچه، برای ملت‌‌های دیگر اسوه است» (بیانات مقام معظم رهبری، 3/8/1368).

«اگر ملتی قوی و یکپارچه شد. اگر ملتی به خدا متکی بود و از شیطان‌‌ها نترسید،آن ملت، حتی دشمنانش را وادار خواهد کرد که برای او احترام قائل بشوند؛ همچنان که امروز به‌حمدالله، علی‌‌رغم همه چرندهایی که گاهی رسانه‌های وابسته استکبار، درباره ملت ایران و نظام اسلامی می‌‌گویند، همه ملت‌‌هایی که ایران و ملت ما را می‌شناسند، برای شما ملت ایران احترام قایلند. این را ما از نزدیک دیده‌‌ایم» (بیانات مقام معظم رهبری، 12/2/1369).

تقویت اتفاق و اتحاد: «این همان روح ولایت است؛ ولایت یعنی این و بحمدالله ملت ما، ملتی یکپارچه و مردمی متحدند. این اتحاد، مظاهر بسیار ارزشمندی داشته است؛ ملت ما از امتیاز معنای هم‌زیستی ،همدلی، هم‌دستی، همگامی و اتفاق و اتحاد، با همه خصوصیّاتی که در قاموس سیاسی جهان دارد و آن را ارزشمند کرده است به تمام معنی کلمه برخوردار بوده است و به‎حمدالله امروز هم برخوردار است. عرض من این است که این را حفظ کنید من به شما، به مسئولان، به آحاد ملت و به قلم به‌دستان این است که این اتحاد را حفظ کنید» (بیانات مقام معظم رهبری، 27/1/1377).

آسیب‌‌گریزی: «نفس آمادگی و هشیاری و حساس‌بودن یک ملت در قبال شرایط، می‌‌تواند او را از بسیاری از آسیب‌ها محفوظ نگه دارد. ملت‌‌ها چوب غفلت‌های خود را می‌‌خورند؛ همچنان که چوب اختلاف‌‌های خود را می‌خورند. امروز، امت اسلامی اگر در مقابل تهدید قرار می‌‌گیرد و اگر به جنگ صلیبی تهدید می‌‌شود، این ناشی از غفلتی است که متأسفانه در بسیاری از بخش‌‌های این امت بزرگ به چشم می‌‌خورد؛ همچنین ناشی از یکپارچه نبودن این حجم عظیم و این پیکره بزرگ است. ما به سهم خود به‌عنوان ایران، به‌عنوان پرچم‌داران اسلام، به‌عنوان منادیان استقلال و عزت و شرف یک ملت، باید این آسیب‌ها را به درون خود راه ندهیم» (بیانات مقام معظم رهبری، 18/11/1380).

استکبار‌‌ستیزی: «با وقاحت و بدون این‌‌که بدانند چه می‌‌گویند، به یک ملت بزرگ و با فرهنگ و شجاع، ملتی که کفایت خود را در طول سال‌‌های متمادی در میدان‌‌های متعدد نشان داده است، خطاب می‌‌کنند و می‌گویند: شما باید وابسته و ضعیف باشید تا ما با شما دشمنی و شما را تهدید نکنیم، ملت ایران اگر مقتدر و مستقل و متحد و یکپارچه باشد، مورد رضایت و خوشایند آن‌‌ها نیست. رضایت آن‌‌ها در این است که ملت ایران اولاً در درون خود اختلاف پیدا کند، یکپارچگی از بین برود و افراد به جان هم بیفتند؛ یک عده، عده دیگر را به دلیلی و آن عده، عده اول را به دلیل دیگری، نامشروع بدانند؛ ثانیاً کشور به آمریکا وابسته شود؛ مثل برخی از کشورهای دیگر در منطقه، که ملت‌‌های بیچاره‌‌شان بر اثر سوء سیاست حاکمان، به آمریکا وابسته‌‌اند؛ ثالثاً ملت ایران از لحاظ نظامی و سیاسی ضعیف باشد و قدرت دفاع از خود و مرزهایش را نداشته باشد. اگر این‌طور شد، آن‌‌گاه رئیس‌جمهور آمریکا از مردم ایران راضی است» (بیانات مقام معظم رهبری، 12/12/1380).

رفع بی‌‌اخلاقی‌‌ها: «مسئله دیگر، مسئله وحدت است. هیجان عظیم عمومی که این روزها جریان دارد، زمینه خوبی است تا بتوانیم به فضل پروردگار، بد دلی‌‌ها و گله‌مندی‌‌ها و دو دستگی‌‌هایی را که متأسفانه در غالب استان‌‌ها وجود دارد، از بین ببریم» (بیانات مقام معظم رهبری، 19/3/1368).

پیشرفت: «می‌‌بینند که جمهوری‌‌اسلامی از زیر این آوارها سربلند کرده و آنچه که توقع داشتند تا در زیر این آوارها خفه‌‌اش کنند، حالا با سینه سپر، با یک ملت زنده و با این همه جوان ایستاده و تهدیدها را به چیزی نمی‌گیرد. دشمن از این جهت عصبانی است؛ بنابراین تهمت می‌‌زند که می‌خواهند سلاح اتمی درست کنند، نه، ما به فکر سلاح اتمی نیستیم. من بارها گفته‌‌ام سلاح اتمی ما این ملتند؛ سلاح اتمی ما این جوان‌‌هایند. ما سلاح اتمی نمی‌‌خواهیم. آن نظامی که این همه جوان مؤمن و این ملت یکپارچه را دارد، احتیاج به سلاح اتمی ندارد. سلاح اتمی، تولیدش، نگه داشتنش و به‌کار بردنش، هر کدامی یک اشکالی دارد؛ ما نظر شرعی خودمان را هم گفته‌‌ایم؛ روشن است و همه می‌‌دانند. دعوا سر این نیست؛ بی‌خود می‌‌گویند؛ خودشان هم می‌‌دانند. از این‌که جمهوری ‌‌اسلامی این پیشرفت را پیداکرده، ناراضی‌اند؛ مسئله این است» (بیانات مقام معظم رهبری، 15/8/1383).

مقابله با تحریک‌‌ها و توطئه‌‌های داخلی و خارجی: «وحدت کلمه، رمز پیروزی ملت ایران در مراحل مختلف بوده و امروزه نیز مهم‌‌ترین وسیله ملت ما برای مقابله با تحریک‌‌ها و توطئه‌‌هاست. با توجه به سرگذشت دوران ده‌‌ساله و تأمل در حوادث آن، که حاکی از آسیب‌‌ناپذیری جمهوری‌‌اسلامی در برابر انواع توطئه‌‌های دشمن داخلی و خارجی است، اهمیت وحدت و یکپارچگی ملت و مسئولان بیشتر آشکار می‌‌شود» (بیانات مقام معظم رهبری،10/3/1369).

گره‌‌گشایی و علاج مشکلات: «امروز حقیقتاً کار، در هر جبهه‌‌ای که باشد، یک جهاد محسوب می‌شود. کسانی هم که برای خودشان کار می‌‌کنند، باید بکوشند که کارشان در جهت هدف‌های کشور، ملت و مصالح عمومی باشد. مردم باید وحدت خودشان را حفظ کنند. باید همدلی و بنیان مرسوم وحدت ملی را که بسیار با ارزش و ارجمند است حفظ کنند. علاج دردهای ملت، در بلند‌مدت و کوتاه‌مدت، وحدت و یکپارچگی است» (بیانات مقام معظم رهبری، 1/1/1371).

«اگر به تبلیغات و تلاش‌‌های دشمنان توجه کنید، تلاش‌‌های آنان بر این متمرکز است که یکپارچگی را در بین ملت ما از بین ببرند. البته دشمن، بد ما را می‌‌خواهد پس، یکپارچگی برای این ملت،گره‌‌گشا و درمان دردهاست» (بیانات مقام معظم رهبری، 1/1/1372).

بهره‌‌وری و کارامدی: شما این علم (اطلاعات)را فرا بگیرید (و به لحاظ دارا بودن اخلاق و ایمان) از سرویس‌های پیشرفته دنیا جلوتر خواهید بود، آنچه مهم است در درجه اول، بالا بردن کارایی‌‌هاست. هم با علمی کردن شیوه‌‌ها و روش‌‌ها و هم با ارتقا بخشیدن تجربه‌‌ها (بیانات مقام معظم رهبری، 2/11/1384).

ما می‌‌خواهیم این مجموعه عظیم را از این انحراف‌‌ها و دغدغه‌‌ها و خیانت‌‌ها و نفوذی‌‌های دشمن محفوظ نگه داریم، آمدیم حفاظت را راه انداختیم و از تحت نظر فرمانده خارج کردیم که بتواند استقلالی داشته‌‌باشد، باید کارامد باشد(بیانات مقام معظم رهبری، 1/11/91).

عوامل مؤثر و نقش‌‌آفرین در تحقق یکپارچگی و ظروف مرتبط در سازمان‌های اطلاعاتی؛ معیار اول: رهبری یکپارچه و ادبیات مشترک در جامعه اطلاعاتی: مفاهیم در هر سازمان به منزله علائم راهنمایی عمل می‌‌کنند هر چه مأموریت و وظیفه سازمانی خطیرتر باشد نیازمند به تعریف دقیق‌‌تر هستیم. به‌عنوان مثال: واژه‌‌ها در حرفه ناوبری هوایی (فرودگاه و خلبانی) چون با جان انسان‌‌ها سرو کار دارند، اگر یک واژه درست فهمیده نشود ممکن است حادثه جبران‌ناپذیری اتفاق بیفتد. بنابراین ادبیات و مفاهیم این حرفه را با دقت استاندارد کرده‌‌اند و همه خلبان‌‌ها در جهان با آن آشنا و فقط از همان واژه‌ها با تعاریف ارائه شده استفاده می‌‌کنند. امنیت در شرایط خاص، اهمیتی به مراتب بیشتر از خطر حرفه ناوبری و خلبانی دارد و در صورت بروز حادثه، یک کشور، بلکه در مواقعی یک منطقه متضرر می‌‌شود.

بنابراین این حرفه هم نیاز دارد با توجه به حساسیت‌‌ها، موضوع امنیت دارای ادبیات روشن و شفاف باشد تا بتوان با استفاده از آن، رفتارهای امنیتی را ممیزی کرد و ملاکی برای اصلاح امور و ابزاری برای فهم و خرد جمعی در جامعه اطلاعاتی ایجاد کرد.

این رویکرد به دنبال حل‌‌کردن یا کاهش‌‌ دادن ناهماهنگی و تفرقه‌‌های موجود در نظام مدیریت است که در این هماهنگی از طریق نزدیکی دیدگاه‌‌های مدیران، یکپارچه‌‌کردن سامانه‌‌ها و عملکردها و کارامدتر کردن فرایندها به دست می‌‌آید. به این ترتیب مدیریت یکپارچه، با بهره‌‌گیری از توان و فرصت‌‌های موجود در همه بخش‌‌های سازمان به دست می‌آید. رسیدن به این هدف، بخشی از حرکت به سمت توسعه پایدار است که با تمرکز‌‌زدایی و بالابردن توان سازمانی و اصلاحات درون‌سازمانی، تقویت هماهنگی و تعامل سازمان‌‌ها با یکدیگر و نهادهای درگیر در امور با مشارکت کارکنان در سطحی وسیع به دست می‌‌آید. باید در نظر‌‌داشت که این رویکرد، فرایندی است که به مرور و براساس ساختارهای هر جامعه، می‌‌تواند به شکلی متفاوت اجرا و پیاده شود و مدیریت مطلوب و هماهنگ را به وجود بیاورد. این رویکرد، مشخصاتی مثل شفافیت، کارامدی، فرایندمحوری، تمرکززدایی، پاسخ‌گویی و کارمندمداری را در بر می‌گیرد. به یقین این نقطه آرمانی با یک فرایند تدریجی به‌دست می‌‌آید که باید براساس فرصت‌‌ها و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و امنیتی، این فرایندها تنظیم و تدوین شود. باید به استقلال عملکردی، سامانه مالی، ثبات مدیریت در تصمیم‌‌گیری، توانمندی نیروی ‌‌انسانی، تقویت نهادهای هماهنگ‌‌کننده سازمان‌‌های درگیر مدیریت کلان و همچنین بهره‌‌گیری از مشارکت کارکنان اشاره کرد.

رهبران، یگانگی در هدف و سمت و سوی حرکت سازمان‌های اطلاعاتی را ایجاد می‌‌نمایند. مدیران سازمان‌های اطلاعاتی که از رهبری برخوردار هستند، باید مقاصد و جهت‌‌گیری یکنواختی را در سازمان‌های اطلاعاتی ایجاد نمایند و محیط داخلی سازمان‌‌ها را به‌گونه ای ایجاد و نگهداری نمایند که همه کارکنان بتوانند در دست‌یابی به هدف‌های سازمانی مشارکت کنند. مدیران سازمان‌های اطلاعاتی با رهبری خویش، باعث می‌‌گردند کارکنان مقاصد و هدف‌های سازمانی را درک نموده و برای دست‌یابی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند. علاوه بر این با به‎کار بستن اصول رهبری یکپارچه، فعالیت‌‌های سازمان‌های اطلاعاتی ارزیابی شده و در مسیری یکسان، منظم گردیده و استقرار می‌‌یابد و در نتیجه ضعف ارتباط بین سازمان‌های اطلاعاتی به حداقل خواهد رسید که این باعث کاهش هزینه‌‌ها و افزایش بهره‌‌وری است (علیزاده و همکاران، 1393: 41).

معیار دوم: تدوین و تصویب سیاست‌‌های امنیتی (راهبردهای امنیتی) و ابلاغ به همه دستگاه‌‌های اطلاعاتی: تعدد دستگاه‌‌های اطلاعاتی‌‌ و اهمیت یکپارچگی امنیت، ضرورت تدوین سیاست‌‌های کلان امنیتی را ایجاب می‌کند. در تدوین این سیاست‌‌ها، باید نیاز‌‌های اساسی امنیت و منافع ملی را در‌‌نظر گرفت به عبارتی سیاست‌هایی تدوین شود که با اعمال آنها منافع و امنیت ملی محقق شود.

طبیعی است این سیاست‌‌ها، باید در بالاترین سطح تصمیم‌‌گیری در کشور و توسط سیاست‌گذاران عالی در کشور به تصویب رسیده و ابلاغ شود که این امر در اصل 176 قانون اساسی ج.ا.ا پیش‌بینی شده است.

این سیاست‌‌ها حدود و ثغور و جهت تلاش‌‌های دستگاه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی را مشخص می‌‌کند و دستگاه‌‌ها موظف‌اند برنامه‌‌ریزی نمایند و همه توان و امکانات خود را در راستای  اجرای این سیاست‌‌ها سازماندهی کنند. همچنین این سیاست‌‌ها، شاخصی برای سنجش مقدار درستی، انحراف، نزدیکی و دوری از هدف‌ها و وظایف اصلی است و از طرفی باعث ایجاد وحدت رویه و تولید ادبیات مشترک در دستگاه‌‌های اطلاعاتی است که با آموزش این سیاست‌‌ها به عناصر و مدیران عالی و میانی دستگاه‌‌ها باعث توسعه و نهادینه شدن ادبیات می‌‌شود و ادبیات مشترک زمینه بسیار مهمی برای ایجاد جامعه اطلاعاتی است.

فرایند مدیریت راهبردی با تعریف چشم‌‌انداز و مأموریت سازمان شروع می‌شود و این چشم‌انداز و مأموریت در واقع راهنمای عمل اجرای راهبردهای مختلف به شمار می‌روند. چشم‌انداز درواقع آینده مطلوبی را برای یک سازمان ترسیم می‌‌کند. چشم‌انداز در ادبیات مدیریت، یکی از لوازم رهبری شناخته شده است و رهبرانی می‌‌تواند مجموعه‌‌هایشان را به‌طور مؤثر هدایت کنند و از اتلاف منابع و حرکت‌‌های ناهماهنگ جلوگیری کنند که یک چشم‌انداز روشن داشته و این چشم‌‌انداز را به مجموعه منتقل کرده باشند و براساس آن مجموعه‌‌شان را هدایت کنند و این رهبری در همه سطوح سازمان و ملی مطرح است. در متن با سند چشم‌‌انداز هدف‌های کلی ترسیم می‌‌شود و سپس راهبردهایی برای رسیدن به این هدف‌ها طراحی و اجرا می‌‌شود (رحمان سرشت، 1384: 15).

حضرت امام خمینی (ره) می‌‌فرمایند: «ما همیشه به همه طبقات و قشرها توصیه کرده‌‌ایم که اختلافات خود را کنار بگذارند و همه با هم برای نجات ملت و مملکت خدمت کنند و همان‌طور امروز شاهد وحدت و یکپارچگی ملت در این مرحله از مبارزات‌‌شان هستیم، امیدوارم این وحدت روز به روز بیشتر شود و همه سران قوا در رسانیدن کل جامعه مسلمان ایران به یک نظام عدل اسلامی کوشا باشند (صحیفه امام، ج5: 395).

فرماندهی معظم کل قوا(مدظلّه‌العالی) می‌‌فرمایند: «قدم اول این است که حفاظت‌‌ها اهمیت کار خودشان را و عظمت این مسئولیت را به روشنی بشناسند و فهم کنند» (بیانات مقام معظم رهبری، 8/9/88).

«در همه سطح به عنوان یک مقصود، نهایت همکاری همت گمارید که دستگاه‌‌های اطلاعاتی و در حقیقت ضد اطلاعاتی را به هم نزدیک کنید» (بیانات مقام معظم رهبری، 1371).

دستگاه‌‌های اطلاعاتی داخل صد درصد با هم همکاری داشته باشند. جبران ناهمکاری بیگانگان را همکاری خودی‌‌ها بکند(سند تحول).

معیار سوم:تدوین قوانین و مقررات امنیتی مبتنی بر سیاست‌‌های کلان امنیتی: قانون به معنی اصل و مقیاس چیزی و نیز به معنی دستورها و احکامی که از طرف دولت و مجلس برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع می‌‌شود بیان شده است (بهشتی، 1371: 785).

تدوین قوانین و مقررات امنیتی به منظور اداره مراکز اطلاعاتی از طریق دولت و مجلس تدوین و به دستگاه‌‌های مربوطه ابلاغ می‌‌شود، این قوانین و مقررات ضمن تسهیل اجرای سیاست‌‌های کلان امنیتی برای اجرا و امکان نظارت بر دستگاه‌‌های مربوط در حوزه قضایی و قانون‌‌گذاری را فراهم می‌‌کند. همچنین ابزاری برای اعمال هرچه بیشتر و بهتر مدیریت و چارچوبی دقیق‌‌تر برای تلاش‌‌های اطلاعاتی دستگاه‌‌ها به شمار می‌‌رود و این قوانین مبتنی بر سیاست‌های کلان امنیتی باشد.

یکپارچه‌نمودن قوانین و مقررات: در تعریف قانون چنین گفته‌‌اند: مفهومی است کلی و قضایی و غیرموقت که مجالس ویژه آن را برای اجرا تصویب کرده و به عموم مردم عرضه می‌‌دارند.

اگر در این تعریف به جای عبارت «مجالس ویژه» مراجع صلاحیت‌‌دار را بگذارید، تعریف قانون به معنی اعم به‌دست می‌آید. یعنی شامل تصویب‌‌نامه و آیین‌‌نامه می‌‌شود. پس فرق قانون با آیین‌‌نامه و تصویب‌‌نامه این است که قانون باید به‌وسیله مجلس قانون‌‌گذاری تصویب شود. حال آن‌‌که آیین‌‌نامه ممکن است به وسیله این مجلس و یا مقام صالح دیگر (مانند وزیر یا هیئت دولت و غیره) به تصویب برسد. قانون را فقط خود قوه مقننه می‌تواند تغییر دهد. حال آنکه آیین‌نامه و تصویب‌نامه را مراجع تصویب‌کننده و نیز قوه قانون‌‌گذاری می‌تواند تغییر دهد (جعفری لنگرودی، بی‌تا: 25). تولید مقررات توسط قوه ‌‌مجریه به معنای اعم که معنای حاکمیتی دارد و نیروهای مسلح را نیز شامل می‌‌شود موافقان و مخالفانی دارد.

تنظیم مقررات براساس اولویت‌های مأموریتی: به‌طور معمول تنظیم مقررات به معنای عام آن تصویب‌‌نامه آیین‌‌نامه و شیوه‌نامه به دوعلت انجام می‌شود. علت نخست اینکه، در قانون پیش‌بینی می‌شود و علت دوم اینکه اداره‌ها یا در بدو امر و یا در خلال فعالیت متوجه می‌‌شوند برای اجرای آن مأموریت باید شرح و بسطی از تکالیف را به نیروهای خود بار کنند؛ تا مستخدمان حدو مرز خود را بشناسند و هم در امور محول به بهانه ضعف تشخیص کوتاهی نکنند و هم در این امر زیاده‌روی ننمایند؛ که موجب تضییع حق افراد و دولت گردند. سازمان‌های اطلاعاتی نیز از  این امر مستثنی نیستند و علی‌رغم تفاوت در یگان‌‌های میزبان قانون، وظایف مشابهی از آنها خواسته است که به نظر می‌رسد تنظیم همه مقررات باید با نگاه به این مبانی و اصول باشد که به طور مختصر در زیر به مهم‌‌ترین آن‌‌ها اشاره می‌گردد.

یکپارچگی امروزه فرصتی برای بالابردن بهره‌‌وری در تمام رشته‌‌ها می‌‌باشد. در حوزه حقوق نیز این ضرورت مدتهاست حس می‌‌گردد. باید هم‌زمان با تولید مقررات موارد غیرضروری و منسوخ را به کنار گذاشت. البته پیشنهاد می‌‌گردد مبنای وضع آیین‌‌نامه و شیوه‌‌نامه در حفاظت‌‌ها بر مبنای شناسایی خلأها و بر محور مبانی موردنظر در قوانین که برای ضابطان خاص که حفاظت‌‌ها شامل آن هستند تکلیف قرارداد باشد و در این موارد حد و مرز و استثنائات مشخص می‌‌گردد. البته اگر این امر با شناسایی دفتر سیاست‌گذاری باشد و به‌طور یکسان انجام شود نتایج بهتری خواهد داشت.

معیار چهارم: نیروی‌‌انسانی(کارکنان): نیروی‌‌انسانی متخصص در هر سازمانی، نقش اساسی و کلیدی دارد. توسعه و تحول در هر سازمانی به توسعه و تحول در نیروی‌‌انسانی آن دستگاه بستگی دارد.

جذب نیروی‌‌انسانی در دستگاه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی به گونه‌‌ای دیگر است؛ شرایط جذب را اعلام نمی‌‌کنند و به جای مراجعه افراد به مراکز تعیین شده، مأموران جذب و گزینش این سازمان‌‌ها، افراد مستعد را شناسایی می‌کنند و قبل از دعوت برای عضویت، مجموعه واپایش‌‌های امنیتی لازم را درخصوص وی به عمل می‌‌آورند و سپس با پوشش‌‌های لازم و شرایط خاص نسبت به استخدام وی اقدام می‌‌نمایند.

اگر قصد این است که دستگاه‌‌های اطلاعاتی متحول شوند و توسعه پیدا کنند و افزون بر نقش در حوزه وظایف و مأموریت خود، در حوزه‌‌های فراسازمانی هم (به جهت فراسازمانی بودن مأموریت کلان امنیت) فعال شوند و نقش ایفا کنند، اصلی‌‌ترین اقدام این است که افراد و اعضای مؤثر آن سازمان را متحول کنیم و تنها راه تحول در اعضا و عناصر سازمان آموزش است. زیرا عامل اصلی برای وصول به هدف‌های هر سازمانی، نیروی‌‌انسانی متخصص است. رشد و تخصص نیروی انسانی فقط با آموزش ممکن می‌‌شود. با توجه به نقشی که آموزش در ایجاد فرهنگ همکاری و هماهنگی در بین دستگاه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی ایفا می‌‌کند ضرورت دارد که این امر تداوم داشته باشد. این مفهوم باید به طور کامل نهادینه‌شود. ما به امنیت کامل نمی‌‌توانیم برسیم مگر با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌‌های اطلاعاتی.

معیار پنجم: فناوری و اطلاعات و ایجاد سامانه‌‌ای برای اعمال قوانین و مقررات هماهنگ‌‌ساز در جامعه‌‌اطلاعاتی؛ مفهوم یکپارچگی سامانه‌‌ها: در اثر یکپارچگی فناوری‌‌ها، عملکردهای افراد، دانش و علم مدیریت، فرایندهای کسب وکار، ارتباطات و تعاملات ‌‌سازمانی با یکدیگر به صورت کامل ترکیب شده و پیوسته عمل می‌‌کنند. در واقع با اجرای یکپارچگی باید کلیه موانع مدیریتی، اجرایی برای رسیدن به هدف‌های سازمان برطرف گردد (احمدی،1390: 16).

یکپارچگی فرایندی است که وظایف ویژه سامانه‌‌های مدیریتی مختلف را، در کنار هم و درون یک سامانه مدیریت یکپارچه واحد و اثر بخش  به انجام می‌رساند (علی‌محمدی، 1393: 34).

معیار ششم: ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی هماهنگی در جامعه اطلاعاتی: توان تمییز خودی از بیگانه و دوست از دشمن را می‌‌دهد. فرهنگ را به مثابه کوه یخ شناور در دریا هم گفته‌‌اند. فرهنگ آموختنی است، فرهنگ از مجموعه عادت‌‌ها پدید می‌‌آید. اگر فرهنگ آموختنی باشد، یادگیری باشد و بر این مبنا می‌‌توان نوعی از هم‌‌گونی و هم‌‌نواختی را در همه فرهنگ‌‌ها طبیعی به شمار آورد (بوریس دی و همکاران، 1382: 293).

در هر سازمان نامرئی‌‌ترین عنصر سازمان، فرهنگ آن سازمان است. در همه جا حاضر است ولی وجود آن نامحسوس، ناملموس و نامرئی است. مدیریت فرهنگی بسیار حساس و مشکل است و می‌‌تواند نتایج فوق‌‌العاده مطلوب و نامطلوب داشته باشد. امروزه این توافق کلی در علم مدیریت به وجود آمده است، فرهنگ ‌‌سازمانی نقش اساسی در ایجاد هماهنگی، یکپارچگی و انسجام سازمانی داشته، می‌‌تواند موجب بهره‌‌وری بالا یا پایین شود (صبوری،1390: 32).

منبع اصلی فرهنگ‌سازی در سازمان بنیان‌گذاران آن هستند و این موضوع ارتباط زیادی با جامعه‌پذیری اعضای سازمان دارد (شاین، 1983).

سطوح فرهنگ ‌‌سازمانی: فرهنگ شامل سه لایه است:

1. لایه فیزیکی یا مصنوعات (که مشهورترین سطح فرهنگ است)؛

2. لایه ارزش‌‌ها و رفتارها؛

3. لایه مفروضات یا پیش فرض‌‌های بنیانی (که جوهره فهم است).

آنچه لازم است در تبیین سطوح فرهنگ و مرتبط با یکپارچه‌‌سازی به آن پرداخته شود، سطح دوم و سوم است. زیرا در سطح دوم، ارزش‌‌ها و رفتارها در فرهنگ مورد بحث قرار می‌‌گیرند، یک‌سری ارزش‌‌ها اصلی و مجرد دارند که باید‌‌ها را تعیین و این «بایدها» را از هست‌‌ها متمایز می‌‌نمایند. در این سطح، گفتمان یکپارچه‌‌سازی می‌‌باید به گونه‌‌ای تنظیم، ارائه و منتشر شود که مبتنی بر اعتقاد و ارزش‌‌های سازمان بوده و میان آن‌‌ها بر واقعیت‌‌های موجود در فرهنگ و رفتارسازمانی ارتباط بسیار و معناداری وجود داشته باشد.

الزام‌ها برای یکپارچگی فرهنگ و رفتار سازمانی: رهبر فرزانه انقلاب مکرر به امر جهاد و روحیه جهادی توجه نموده‌‌اند و همگان را به جهادی عظیم فراخوانده‌‌اند که برخی از فرمایش‌های معظم له به شرح ذیل است:

  • · گاهی اوقات غفلت از روحیه جهادی و ایثار داشته‌‌ایم (بیانات مقام معظم رهبری، 16/5/90).
  • · با حرکت عادی نمی‌‌شود پیش رفت. با حرکت عادی و احیاناَ خواب‌آلوده و بی‌‌حساسیت نمی‌‌شود کارهای بزرگ را انجام داد. یک همّت جهادی لازم است. تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این کارها لازم است. باید حرکتی که می‌‌شود، علمی باشد، هم پرقدرت باشد، هم با برنامه باشد و هم مجاهدانه باشد (بیانات مقام معظم رهبری، 20/12/92).

ایجاد فرهنگ تعامل و وحدت: صحنه، صحنه خونینی است. جنگ واقعی امروز در دنیا، جنگ اطلاعاتی است؛ هم در زمینه سیاست، هم در زمینه اقتصاد، هم در زمینه علم و رقابت‌‌های علمی، هم در زمینه همه تلاش‌‌های اساسی یک حکومت. امروز دعوا، دعوای اطلاعات است. هر کشوری بتواند دست قوی‌‌تر را در باب اطلاعات داشته باشد، در این نبرد بین‌المللی همه‌‌گیر، دست پیش‌‌خواهد داشت (بیانات مقام معظم رهبری، 9/8/74).

تعامل عبارت است از ارتباط و همکاری داشتن در امور مشترک (شمشیری،1392: 84). یا به عبارت دیگر کلیه اقدام‌ها و همکاری‌‌های رسمی و غیررسمی سازمان‌های اطلاعاتی در راستای بهره‌‌وری در امور اطلاعاتی و امنیتی کشور را  تعامل گویند.

معیار هفتم؛ نتایج کارکنان: یکپارچگی در سازمان‌های اطلاعاتی باعث می‌‌شود سازمان‌‌ها به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه‌‌گیری کرده و به آن‌‌ها دست یابند. در این جا مشخص می‌‌شود که سازمان‌های اطلاعاتی در ارتباط با منابع انسانی خود چه نتایجی به دست می‌‌آورند.

الف). شاخص‌‌های ادراکی: این بخش شامل برداشت کارکنان از سازمان‌‌ها می‌‌باشد. این برداشت‌‌ها ممکن است از منابع مختلفی از جمله نظرسنجی از کارکنان، گروه‌‌های متمرکز، مصاحبه‌‌ها و ارزشیابی‌‌های ساختارمند به دست آیند.

ب). شاخص‌‌های عملکردی: این شاخص‌‌ها مجموعه‌‌ای از شاخص‌های داخلی هستند که توسط سازمان‌های اطلاعاتی برای پایش، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد کارکنان و سازمان و پیش‌بینی تأثیر آن‌ها بر روی برداشت کارکنان استفاده می‌گردد.

این شاخص‌‌ها باید درک روشنی از میزان کارایی و اثربخشی جاری یکپارچه‌‌سازی در سازمان‌های اطلاعاتی در قبال کارکنان و سیاست‌‌های پشتیبان و فرایندهای مرتبط را ارائه نماید.

معیار هشتم: برداشت سلسله مراتب و حفاظت‌شوندگان

الف). سلسله مراتب: هریک از رده‌‌های صفی یا ستادی سازمان‌های اطلاعاتی، با استفاده از تمامی توان بالفعل و بالقوه خود، در جهت کسب رضایت سلسله مراتب سازمانی به‌ویژه فرماندهی معظم کل قوا (مدظلّه‌العالی) هستند.

سلسله مراتب سازمانی رده‌‌های صفی و ستادی سازمان‌های اطلاعاتی، آن را مجموعه‌‌ای قابل اعتماد ارزیابی می‌کنند و از عملکرد آن رضایت دارند.

ب). حفاظت‌‌شوندگان: حفاظت‌‌شوندگان، سازمان‌های اطلاعاتی را یک سازمان دانش‌بنیان، منطقی، قابل اعتماد و قانون‌مدار تلقی می‌کنند.

-حفاظت‌‌شوندگان،کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی را کارکنانی با باور عمیق به اسلام، نظام جمهوری‌‌ اسلامی، معتقد به پیشرفت، پرسش‌‌گر و کنش‌‌گر ارزیابی می‌‌نمایند.

معیار نهم؛ نتایج کلیدی: معیار نتایج‌‌کلیدی نشان می‌‌دهد که یکپارچگی در سازمان‌های اطلاعاتی در ارتباط با جاری‌‌سازی موفق راهبردهای امنیتی و خط‌مشی‌‌های پشتیبان و همچنین در اجرای سامانه‌‌ها و فرایندها در جهت پاسخ‌گویی به نیازها و انتظار ذی‌نفعان کلیدی به چه دستاورها و نتایجی دست یافته‌اند.در عمل درمی‌یابیم که یکپارچگی در سازمان‌های اطلاعاتی مجموعه‌‌ای از نتایج‌‌ کلیدی را به منظور جاری‌سازی موفق راهبردهای امنیتی، مبتنی بر نیازها و انتظارات ذی‌‌نفعان را توسعه می‌‌دهند. هدف‌های روشنی را برای نتایج ‌‌کلیدی مبتنی بر نیازها و انتظار ذی‌نفعان، همسو با راهبردهای امنیتی اتخاذ شده، تعیین می‌کنند. دلایل اصلی و محرک‌‌های روندهای مشاهده شده و تأثیری که این نتایج بر سایر شاخص‌‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط دارند را به روشنی درک می‌‌کنند. به عملکرد و نتایج آتی براساس درک‌شان از روابط علت و معلولی که برقرار شده است، اطمینان حاصل می‌‌شود. درک می‌کنند که چگونه نتایج‌‌کلیدی خود را با سازمان‌های اطلاعاتی دیگر مقایسه کرده و از این داده‌‌ها در جایی که کاربرد دارد برای هدف‌‌گذاری استفاده کنند.

بهره‌‌وری: مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون‌داد بر درون‌داد یک فرد یا واحد سازمان به کار گرفته می‌‌شود (ساعتچی، 1372: 294). در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره‌‌وری را چنین تعریف کرد: «بهره‌‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به‌دست می‌‌آید. بدین لحاظ می‌‌توان از بهره‌‌وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد». سازمان بین‌المللی کار، بهره‌‌وری را چنین تعریف کرده است: «بهره‌‌وری عبارتست از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت» (طاهری، 1378: 20).

عناصر بهره‌‌وری؛ الف) اثربخشی: اثربخشی تمرکز روی نتایج، انجام کار صحیح در زمان صحیح، کسب هدف‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت می‌‌باشد. اثربخشی دست‌یابی به اولویت‌‌ها و هدف‌های چندگانه است به گونه‌‌ای که رضایت خاطر ذی‌نفعان که در جهت کسب هدف‌ها تلاش می‌‌کنند فراهم شود (رضایی،1386 :56).

ب) کارایی: کارایی، مقدار کار انجام شده به مقدار کاری است که باید انجام شود. کارایی نسبتی است که عملکرد واحدها را با هزینه‌‌هایی که برای انجام آن عملکرد متحمل شده را مقایسه می‌‌کند. افزایش هزینه‌‌ها همراه با سابقه بی‌‌امان رقبا برسد قیمت‌‌گذاری، سازمان‌‌ها را وادار ساخته که حاشیه سود‌‌آوری را در مقایسه با گذشته بسیار محدود کند. سازمان‌‌ها برای ادامه حیات مجبورند به مراتب بیشتر تلاش کنند و کاراتر باشند (رضایی، 1386: 31).

تعالی‌‌ سازمانی: تعالی ‌‌سازمانی میزان توانمندی سازمان در مسیر دست‌یابی به نیازهای ذی‌‌نفعان خود است که از قبل تعریف و برنامه‌‌ریزی شده و تلاشی است که سازمان برای حفظ،تداوم و بهبود این نتایج به عمل می‌‌آورد.تعالی‌‌سازمانی یک برداشت نظری نیست، بلکه به‌دست آوردن و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهده‌‌ای است که مبتنی بر شواهد بوده، پایداری و دوام داشته باشد(کرباسیان، 1389: 23).

پیشینة پژوهش: با بررسی‌‌های صورت‌گرفته توسط محقق، درخصوص یکپارچگی و بهره‌‌وری در سازمان‌های اطلاعاتی مطلب یا مقاله‌ای یافت نشد. ولی همایشی در خصوص یکپارچگی سازمان‌های اطلاعاتی توسط یکی از سازمان‌های اطلاعاتی برگزار گردیده است و در این همایش، مقالاتی درخصوص یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی، یکپارچگی در سازمان‌های اطلاعاتی با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص تعالی‌‌ سازمانی، بیشتر سازمان‌‌ها و مؤسسه‌ها در تحقیقاتی که انجام داده‌‌اند به دنبال بومی‌سازی‌‌ الگو‌‌های معروف تعالی ‌‌سازمانی در جهان از جمله دمینگ ژاپن، مالکوم بالدریج آمریکا، تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و... برای سازمان خود بوده‌اند

عرب سلمانی (1382) درخصوص بهره‌‌وری، تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه بین فرهنگ ‌‌سازمانی براساس ارزش‌های اسلامی و رفتار سازمانی کارکنان آموزشگاه‌های علمی تخصصی ناجا" انجام داده است، به استناد مبانی نظری تقویت جنبه‌‌های مسئولیت‌‌پذیری و هدف‌‌گذاری و خودواپایشی، انتقاد‌‌پذیری و بازخورد و تسلط و مهارت کارکنان، موجب افزایش‌‌ کارایی و اثر‌‌بخشی که از عوامل مهم بهره‌‌وری در سازمان هستند؛ می‌گردد. در نتیجه از منابع سازمان یعنی نیروی‌‌انسانی، ابزار و امکانات و زمان استفاده بهتر و بیشتر می‌‌‌‌شو‌‌د.

استادی و همکاران (1384) با موضوع «تبیین ارتباط بین شاخص‌‌های بهره‌‌وری و عملکرد سازمانی پلیس با دید مسئولیت اجتماعی» انجام داده‌اند که برای موضوع بهره‌‌وری 22 شاخص و برای مسئولیت اجتماعی 15 شاخص از مقالات، کتابها و گزارش‌‌های سازمان‌‌های پلیسی استخراج کرده‌اند. در مطالعه توصیفی، شاخص‌‌ها و مفاهیم تأثیر‌‌گذار بر دو موضوع بهره‌‌وری و مسئولیت ‌‌اجتماعی را به صورت جداگانه بررسی کرده‌اند و در مطالعه اکتشافی به بیان ارتباط بین مفاهیم و شاخص‌های مطرح شده در دو حوزه بهره‌‌وری و مسئولیت‌‌ اجتماعی پرداخته‌اند.

الگوی تعالی سازمانی در ایران: الگوی تعالی سازمانی در ایران برگرفته از الگوی EFQM از 9 معیار اساسی استفاده می‌کند. 5 معیار مربوط به توانمندساز‌ها (رهبری، سیاست و راهبرد، افراد، منابع و مشارکت و فرآیند‌ها) 4 معیار مربوط به نتایج (نتایج مشتری، نتایج افراد، نتایج جامعه و نتایج عملکرد کلیدی) هستند.

 

فرهنگ سازمانی

سرمایه انسانی (کارکنان)

نتایج

توانمندسازها

نتایج کارکنان

برداشت سلسله مراتب و حفاظت شوندگان

 

تدوین و تصویب سیاست‌های امنیتی (راهبردهای امنیتی)

فناوری اطلاعات و ارتباطات

یکپارچگی در توانمندسازها و نتایج

بالا رفتن انتظارات  و ایجاد یادگیری خلاقیت و نوآوری


الگوی مفهومی: یکپارچگی سازمان‌های اطلاعاتی مبتنی بر ظروف ‌‌مرتبط در تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظلّه‌العالی)

 

 

جدول ا: نتایج فرضیه‌ها


شماره فرضیه

عنوان فرضیه

تأیید یا رد

1-1

یکپارچگی رهبری در بهره‌‌وری سازمان‌‌های اطلاعاتی مؤثراست.

تأیید شده

1-2

یکپارچگی تدوین و تصویب  تدابیر و سیاست‌‌های راهبردی  در بهره‌‌وری سازمان‌های اطلاعاتی مؤثر است.

تأیید شده

1-3

یکپارچگی تدوین  قوانین و مقررات در بهره‌‌وری سازمان‌‌های اطلاعاتی مؤثر است

تأیید شده

1-4

یکپارچگی برنامه‌‌ریزی منابع‌‌انسانی در بهره‌‌وری سازمان‌‌های اطلاعاتی مؤثر است.

تأیید شده

1-5

یکپارچگی فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از سامانه‌‌های مشترک در بهره‌وری سازمان‌‌های اطلاعاتی مؤثر است.

تأیید شده

1-6

یکپارچگی فرهنگ ‌‌سازمانی مشترک در بهره‌‌وری سازمان‌‌های اطلاعاتی مؤثر است

تأیید شده

1-7

یکپارچگی نتایج‌‌کارکنان در بهره‌‌وری سازمان‌‌های اطلاعاتی مؤثر است.

تأیید شده

1-8

یکپارچگی اجرای به موقع دستور سلسله مراتب فرماندهی و رضایت کامل  حفاظت‌‌شوندگان(مشتریان) در بهره‌‌وری سازمان‌‌های اطلاعاتی مؤثر است.

تأیید شده

1-9

یکپارچگی نتایج‌‌کلیدی در بهره‌‌وری سازمان‌‌های اطلاعاتی مؤثر است.

تأیید شده

اصلی

یکپارچگی در بهره‌‌وری سازمان‌های اطلاعاتی مؤثر است

تأیید شده

 

روش‌شناسی:  جامعه آماری در نظر گرفته شده در این پژوهش توسط محقق، خبرگان یکی از سازمان‌های اطلاعاتی است. آمار تقریبی کارکنان با مشخصات ذکر شده در سطح یکی از سازمان‌های اطلاعاتی حدود 300 نفر می‌باشند که با قرار دادن این آمار در فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد با خطای05/0 جامعه آماری برای توزیع پرسش‌نامه 75 نفر برآورد گردید. پرسش‌نامه به روش تصادفی ساده بین خبرگان ستاد یکی از سازمان‌های اطلاعاتی، با شرایط بالا توزیع گردید. درخصوص روایی پرسش‌نامه با چند تن از استادان دانشگاه بحث و تبادل نظر گردید که در نهایت  از 51 سؤال تخصصی طراحی شده، 27 سؤال مورد تأیید قرارگرفت و پرسش‌نامه توزیع گردید. میزان پایایی سؤال‌های پرسش‌نامه 918/0 به‌دست آمد.

یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش، با استفاده از دو روش، آمار توصیفی و آمار استنباطی در سه بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش اول نمونه آماری در رابطه با سؤال‌ها از جدول‌‌های توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌‌های مربوط استفاده گردید. در بخش دوم فرضیه‌‌های پژوهش براساس نتایج به‌دست آمده از بررسی سؤال‌ها، با استفاده از آمار استنباطی مورد آزمون قرار گرفته تا رد یا تأیید شود. بدین‌‌صورت که برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش حاضر، از آزمون t تک‌گروهی استفاده می‌شود و سرانجام فرضیه‌‌های تأییدشده با استفاده از آزمون t تک‌گروهی و کران بالا و پایین و میانگین آنها مشخص شد یکپارچگی در کدام فرضیه بیشترین تأثیر بر بهره‌‌وری را دارد.

الف)یافته‌های توصیفی: جنسیت: پاسخ‌گویان از لحاظ جنسیت100% مرد می‌باشند و پاسخ‌گوی زن در بین نمونه نمی‌باشد.

تحصیلات:4/79%از پاسخ‌گویان کارشناسی ارشد، 15%دانشجوی دکترا ، 6/5%دکترا می‌باشند.

سن: 6/9% از پاسخ‌گویان کمتر از 35 سال دارند، 63% پاسخ‌گویان بین 36-45 سال دارند و4/27% از پاسخ‌گویان بین 46-55 سال دارند.      

سابقه خدمتی: 3/12 از پاسخ‌گویان کمتر از  18سال سابقه دارند، 5/57 پاسخ‌گویان بین 24- 18 سابقه دارند و  2/30 از پاسخ‌گویان 25 سال و بالاتر سابقه خدمت دارند.

ب)یافته‌‌های تحلیلی: سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی در بهره‌‌وری سازمان‌های اطلاعاتی مؤثر است؟ برای بررسی سؤال اصلی از نه سؤال فرعی استفاده شده‌است که در آن‌‌ها تأثیر یکپارچگی رهبری تدوین قوانین و مقررات راهبردها و خط‌مشی‌ها، نیروی‌‌انسانی، فرهنگ‌‌سازمانی، سامانه‌‌ها، نتایج‌‌کارکنان، نتایج ‌‌سلسله ‌‌مراتب، حفاظت‌‌شوندگان و نتایج‌‌کلیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحلیل سؤال‌های فرعی از آزمون t تک‌نمونه‌‌ای استفاده شده‌‌است. لازمه استفاده از آزمون t، نرمال‌بودن متغیرها می‌‌باشد. بدین‌منظور از آزمون کلموگرف-اسمیرنف استفاده شده‌است. در این آزمون، فرضیه صفر و مقابل بدین‌گونه تعریف شد که H0: متغیر مورد مطالعه نرمال است.H1: متغیر مورد مطالعه نرمال نیست.

جدول 2: آزمون کولموگروف-اسمیرونف

متغیر

آماره z

سطح معنی‌‌داری

رهبری یکپارچه

696/0

718/0

راهبردها و خط‌‌مشی‌‌ها

754/0

621/0

تدوین قوانین و مقررات

683/0

739/0

نیروی‌‌انسانی

625/0

829/0

فناوری و اطلاعات

737/0

650/0

فرهنگ ‌‌سازمانی

814/0

521/0

نتایج ‌‌کارکنان

040/1

230/0

نتایج ‌‌سلسله مراتب و حفاظت‌‌شوندگان

773/0

589/0

نتایج ‌‌کلیدی

845/0

473/0

با توجه به بزرگ‌تر بودن سطح معنی‌داری از 05/0 در مورد تمامی متغیرها، فرضیه صفر مبنی بر نرمال‌بودن متغیرها پذیرفته شده و می‌توان از آزمون t  برای آن استفاده کرد.

جدول 3: نتایج آزمونt تک‌نمونه‌‌ای

شماره فرضیه

میانگین

انحراف معیار

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

فاصله اطمینان

کران پایین

کران بالا

رهبری

511/4

0528/0

35/85

72

0

406/4

616/4

راهبرد

397/4

0590/0

411/74

72

0

279/4

515/4

قوانین و مقررات

452/4

0521/0

340/85

72

0

348/4

556/4

نیروی انسانی

780/4

305/0

675/15

72

0

172/4

388/5

فناوری و اطلاعات

557/4

0603/0

55/75

72

0

436/4

677/4

فرهنگ ‌‌سازمانی

520/4

0574/0

726/78

72

0

406/4

635/4

نتایج کارکنان

744/4

185/0

534/25

72

0

373/4

114/5

نتایج سلسله مراتب وحفاظت‌‌شوندگان

294/4

0760/0

452/56

72

0

142/4

446/4

نتایج‌‌کلیدی

456/4

0645/0

057/69

72

0

328/4

585/4

اصلی

527/4

0586/0

182/77

72

0

410/4

644/4

 

جدول نتایج آزمونt  تک‌نمونه‌‌ای: چنان‌که در جدول بالا ملاحظه می‌‌گردد در تمامی سؤال‌ها سطح معنی‌‌داری آزمون t تک‌گروهی 00/0 بوده و این از سطح معنی‌‌داری 05/0 کوچک‌تر است و نیز با توجه به مقدار عددی به‌دست آمده از آزمون t در تمامی سؤال‌های فرعی که مقدار آنها از مقدار از 96/1 مقدار بحرانی در سطح اطمینان 95/0 و درجه آزادی  بزرگ‌تر می‌‌باشد و برای آزمون فرضیه، میانگین به‎‌دست آمده از اجرای پرسش‌نامه با عدد 3 که حداقل میانگین امتیاز است مقایسه گردیده است که در تمامی سؤال‌های فرعی میانگین به‌دست آمده در مقایسه با حداقل امتیاز لازم یعنی 3، بزرگ‌تر می‌باشد. تمامی کران‌‌های بالا و پایین اطمینان مثبت هستند. بنابراین یکپارچگی در تمامی مؤلفه‌‌های بالا باعث افزایش بهره‌‌وری می‌شود. درنتیجه یکپارچگی در سازمان‌های اطلاعاتی موجب افزایش بهره‌وری سازمان‌های اطلاعاتی می‌‌شود و نقش مطلوبی دارد.

در مقایسه میانگین به‌دست آمده در جدول بالا مشخص می‌‌شود فرضیه یکپارچگی نیروی ‌‌انسانی با میانگین 780/4 بیشترین تأثیر را در افزایش بهره‌‌وری دارد و فرضیه یکپارچگی در اجرای به‌موقع دستور سلسله مراتب فرماندهی و رضایت کامل حفاظت‌‌شوندگان (مشتریان) کمترین تأثیر را در افزایش بهره‌‌وری سازمان‌های اطلاعاتی دارد.

بحث و نتیجه‌‌گیری

راهبرد یکپارچگی، می‌‌بایست در سرلوحه کاری تمام سازمان‌های اطلاعاتی قرار گیرد و جامعه اطلاعاتی ج.ا.ا با حجم وسیعی از امکانات و استعدادهای خویش برای تحقق این مأموریت که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) است؛ برنامه‌‌ریزی و اقدام نمایند. چرا که با توجه به وجود پیمان‌‌های مشترک ‌‌اطلاعاتی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و اقسام تهدیدها و خطرها و همچنین پیدایش فنون و فناوری‌‌های برتر با کاربردهای اطلاعاتی، اگر نمی‌‌خواهیم اسیر جریان بزرگ و دائمی اطلاعات سامانه‌‌های دشمن شویم، اگر نمی‌خواهیم دچار غافل‌گیری امنیتی شویم، اگر می‌‌خواهیم ضعف‌های نسبی پیرامون خود را هر چه بیشتر کاهش دهیم، اگر می‌‌خواهیم علی‌‌رغم گستردگی میدان‌‌های نبرد دشمن در عرصه سخت‌‌افزاری و نرم‌‌افزاری به عنوان دست برتر اطلاعاتی، پیروز پیکار باشیم و در مسیر تعالی‌‌ سازمانی قرار گیریم و سرانجام اگر می‌‌خواهیم برای پاسخ‌‌گویی به شرایط نوین، انطباق‌‌پذیری با محیط پیرامونی در جهت تأمین امنیت ملی گام برداریم و جایگاه ترسیم شده در سند چشم‌انداز بیست ساله و جایگاه واقعی ایران اسلامی در آینده‌‌های دور برسیم. باید به تحقق یکپارچگی در جامعه حفاظتی بیندیشیم و در مسیر اجرایی شدن آن حرکت کنیم.

درپژوهش‌های انجام‌شده مشخص شد که فرهنگ سازمانی، انتخاب کارکنان براساس شایسته‌سالاری در تحقق بهره‌وری از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار می‌باشد و نقش مدیران به خصوص مدیران رده بالای سازمان با ایجاد راهبردهای مناسب در تقویت آن بسیار زیاد است که این پژوهش نیز افزایش بهره‌وری را در یکپارچه‌بودن رهبری، فرهنگ سازمانی و راهبردها و خط مشی‌ها و نتایج کارکنان مورد تأیید قرار داده است. براساس نتایج به‌دست آمده یکپارچگی در توانمندسازها (رهبری، فرهنگ سازمانی، راهبردها و خط‌مشی‌ها، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدوین قوانین و مقررات امنیتی مبتنی بر سیاست‌های کلان امنیتی) باعث افزایش بهره‌وری در نتایج (نتایج کارکنان، برداشت سلسله مراتب و حفاظت شوندگان، نتایج کلیدی ازجمله مهار تهدیدها امنیتی داخلی و خارجی) می‌شود که سرانجام باعث افزایش بهره‌وری سازمان‌های اطلاعاتی شده و این خود باعث بالا رفتن انتظارات و ایجاد یادگیری خلاقیت و نوآوری و تعالی در سازمان‌های اطلاعاتی می‌شود.

پیشنهادها

1) در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)؛ سطوح تعامل و زیرساخت‌های ضروری این تعامل با همکاری جامعة اطلاعاتی مشخص گردد؛

2) خدمات اطلاعاتی بین اعضای جامعة اطلاعاتی حسب نیازمندی‌های بهینه و همگان خود را ملزم به رعایت آن بدانند و در این راستا شورای هماهنگی نظارت لازم راداشته باشد؛

3) تبادل آخرین فنّاوری‌های اطلاعاتی در سطح جامعة اطلاعاتی مدنظر قرار گیرد.

قرآن کریم
نهج‌البلاغه
احمدی، سیدمحمود(1390)، دومین کنفرانس بین‌المللی شهرداری‌های الکترونیکی سازمان شهرداری برگرفته از سایت وزرات کشور.
استادی، بختیار(1384)، تبیین ارتباط بین شاخص‌های بهره‌وری و عملکرد سازمانی پلیس با دید مسئولیت اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: گروه راهور، دانشکده راهور دانشگاه علوم انتظامی امین.
بهشتی، محمد (1375)، فرهنگ صبا، تهران، ناصرخسرو، انتشارات صبا.
خمینی، امام روح الله(1385)، صحیفه نور، جلد5.
ساعتچی، محمود (1393)، روان‌شناسی بهره‌وری راهبردی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات ویرایش.
صبوری، منوچهر (1392)، خلاصه درس جامعه‌شناسی سازمان‌ها،(بی جا).
طاهری، شهنام (1393)، بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها، چاپ بیست و چهارم، تهران، انتشارات نشرهستان.
عرب سلمانی، حجت‌اله (1382)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی براساس ارزش‌‌های اسلامی و رفتار سازمانی کارکنان آموزشگاه‌های علمی تخصصی ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: گروه حفاظت اطلاعات، دانشکده اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم اننظامی امین.
علی‌محمدی، رضا(1393)، نخستین کارگاه تبیین یکپارچه‌سازی، دفتر سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات ن.م با همکاری حفاناجا، انتشارات حدیث کوثر.
کریمی، اولدوز، مدیری، ناصر(1391)، یکپارچگی نرم افزار،چاپ اول، تهران، انتشارات مهرگان قلم.
http//:www.khamenei.ir