تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد در سازمان‌های حفاظتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد در یکی از سازمان‌های حفاظتی است. روش پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است، از نظر هدف توصیفی و از لحاظ نوع داده‌ها کمی است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق شامل 250 نفر از کارکنان یکی از سازمان‌های حفاظتی می‌باشد که براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده، 152 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه استاندارد بود. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بالاتر از 0.7 تایید شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بودن داده ها و آزمون تحلیل رگرسیون جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که سیستم مستندات الکترونیک، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش بر عملکرد سازمان‌های حفاظتی تاثیر معنی‌دار دارند که این روابط در سطح آلفای 0.05 معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، عراقی، شراگیم (1392)؛ فناوری اطلاعات و کاربردهای آن، انتشارات تولید دانش، چاپ سوم، صص: 252-243.
امیرخانی، امیرحسین (1383)؛ «پایگاه دانش، تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری»؛ فصلنامه کتاب؛ شماره 59. پاییز.
بصیریان‌جهرمی، رضا و حسین بصیریان‌جهرمی (1388)؛ «مدیریت اطلاعات:‌ مفاهیم و کاربردها»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره 24. شماره 3. صص: 136-117.
بیدغی، محسن؛ امین بهرامی؛ محمد تمیمی و فاطمه اوژن (1395)؛ «تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در ادارات مالیاتی استان خوزستان»، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، سال دوم، شماره پیاپی چهارم، صص: 182 -159.
تیمورنژاد، کاوه (1390)، «بررسی تأثیر مجموعه‌های اطلاعات مدیریت بر مدیریت منابع انسانی در شرکت مخابرات استان تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
خادمی، زهرا (1393)، «بررسی اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در چابکی سازمانی در بانک کشاورزی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
خدادادحسینی و همکاران (1385)، «تأثیرات فناوری بر کارائی در واحدهای صنعتی»، فصلنامه فناوری اطلاعات، انتشارات رحیمی، شماره 27، صص: 24-20.
رشید‌علی‌پور، انصاری، سیدجوادین (1398)؛ «بررسی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی» (نمونه پژوهش: شرکت شیر پگاه). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(7)، 113-151.‎
رضائیان، علی (1397)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
سلمانی، بهزاد و محمدرضا انبیائی (1391)، «بررسی تأثیر توسعة سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرایندتصمیم‌گیری شرکت‌های تولیدکننده بتن آماده استاندارد استان تهران»، چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران، تهران: انجمن بتن ایران.
شجاع، حوری و رودبنه پورنصیر (1399)؛ «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی و ارتقای عملکرد شبکه‌های دامپزشکی استان گیلان»؛ مدیریت بهداشت و درمان، 11(شماره 1)، صص: 47-55.
صبائی، امیرمهدی (1390)، «بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وفرهنگ.
عزیزی، بیستون؛ علی مهرابی کوشکی و مجید جلال‌فراهانی (1392)؛ «بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 3، صص: 174-161.
فتحیان، محمد؛ پیمان اخوان و سمیه چراغعلی (1393)؛ «بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن»، فصلنامة مهندسیصنایعومدیریت، شماره 12، صص: 147-139.
لاودن کنت سی و لاودن جین پریس (1394)؛ سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، ترجمة احمد هرمزی، تهران: انتشارات به آوران.
محمدی نجف‌آبادی، عبدالمجید؛ اکبر ویسمرادی؛ پیمان اکبری و رضا رستمی (1392)؛ «بررسی تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر بهبود عملکرد مدیران» (مورد مطالعه مدیران مراکز دولتی استان اصفهان)، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان: مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
موحدی، مسعود (1383)؛ موانع فرهنگی استقرار تجارت الکترونیکی در ایران، تهران: چاپ مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات.
نگین تاجی، وحید؛ شاپور امین و شایان جهرمی (1391)؛ «بررسی تأثیرگذاری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بر ارتباطات سازمانی در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی»، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، نجف‌آباد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، گروه مهندسی صنایع.
الهی، ش و ا. قدس‌الهی (1390)؛ «ارزیابی آمادگی فرهنگی سازمان جهت پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش با رویکرد FMCDM» (مورد مطالعه در بانک مرکزی ایران)، پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (1):233-261.
Adnan A. Abdullah HS. Ahmad J. (2016). Assessing the moderating effect of competition intensity on HRM practices and organizational performance link: The experience of Malaysian R&D companies. 7th International Economics & Business Management Conference; 35(1): 462-467.
Albers,J. A. &Brewer,S. (2003).»Knowledge Management and the Innovation Process: The ECI-Innovation Model". Journal of knowledge management practice, June 2003.
Chatterjee, S. Moody, G. Lowry, P. B. Chakraborty, S. & Hardin, A. (2020). Information Technology and organizational innovation: Harmonious information technology affordance and courage-based actualization. The Journal of Strategic Information Systems, 29(1), 101596.‏
Durmuşoğlu, Serdar S. Apfelthaler, Gerhard. Nayir, Dilek Zamantili. Alvarez, Roberto, Mughan, Terry (2012), The effect of government-designed export promotion service use on small and medium-sized enterprise goal achievement: A multidimensional view of export performance. Industrial Marketing Management, No 41. Issue 4, Pages 680–691
Marjolein C.J. Caniëls(2012), The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment", International Journal of Project Management.
Schniederjans, D. G. Curado, C. & Khalajhedayati, M. (2020). Supply chain digitisation trends: An integration of knowledge management. International Journal of Production Economics, 220, 107439.
Yung Joo and Hong (2008) Soonkwan Organizational citizenship behaviour (OCB), TQM and performance at the maquiladora International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 25 No. 8, pp. 793-808.