تأملی بر تکالیف مأموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به عنوان ضابط نظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری جرم یابی

چکیده

چکیده :زمینه و هدف: مقنن در قانون آیین دادرسی جدید تکالیف متعددی از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم، به ویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، تا واپسین دقایق اجرای حکم بر عهده ی ضابطان نظامی قرار داده است. مأموران حفاظت اطلاعات نیز همانند سایر در مقام ضابط نظامی در فرایند دادرسی، وظایف و تکالیفی را برعهده دارند. پژوهش حاضر در پی شناسایی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن، در تحقق معیارهای دادرسی عادلانه ی ناشی از ایفای تکالیف مأموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در مقام ضابط نظامی است.
روش تحقیق: این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به قوانین حوزه دادرسی کیفری استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: آشنایی با تکالیف قانونی و حسن انجام وظیفه ی ضابطان اعم از ضابطان نظامی و به طریق اولی مأموران حفاظت اطلاعات، تکمیل کننده حلقه های زنجیره عدالت قضایی است و هرگونه خدشه به تکالیف ضابطان ممکن است موجب برائت مجرمان و یا محکومیت بی گناهان شود. گزارش به موقع جرم به دادسرا، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم، توجه به حقوق دفاعی متهم (مانند حق برخورداری از وکیل، مطلع نمودن خانواده متهمان و...)از جمله تکالیف ضابطان در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می باشند که اهتمام به آنها ضمن حرفه ای شدن رفتار ضابط، سبب حفظ حقوق اشخاص و جامعه می گردد و از اجرای هزینه های بعدی مانند اجرای مجازات و ... جلوگیری می کند.

کلیدواژه‌ها


خالقی، علی (1394)؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: شهر دانش.
دانش‌ناری، زهرا و کیوان زمردی (1396)؛ «تأملی بر تکالیف ضابطان دادگستری در پرتو مفهوم جهانی دادرسی عادالنه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»، فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات بین‌المللی پلیس، سال هفتم، ش 31.
دهخدا، علی‌اکبر (1372)؛ لغت‌نامة دهخدا، تهران، نشر مس.
رجبی تاج‌امیر، ابراهیم و علی خالقی و محمدجعفر حبیب‌زاده (1396)؛ «مفاهیم نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری»، فصل‌نامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، شماره 14، زمستان.
زراعت، عباس (1386)؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم نوین کنونی، تهران: میزان.
صادق‌منش، جعفر (1397)؛ ضابطان قضایی (وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها)، تهران: قوه قضائیه مرکز مطبوعات و انتشارات.
عباسلو، بختیار (1386)؛ «حدود اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال دوم، شماره دوم.
مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1373)؛ «حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن»، رساله دکترا، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1395) «حقوق اشخاص تحت‌نظر در مرحله تحقیقات پلیسی در دادرسی کیفری»، فصلنامة مطالعات حقوقی- انتظامی، سال اول، ش 3، زمستان.
موسوی‌مقدم، محمد (1385)؛ «کشف جرم»، مجله پیام آموزش، شماره ۲۴.
وروایی، اکبر و ساسان رضایی (1394)؛ «بررسی سیر تحول تاریخی ارزش اثباتی گزارش مأموران نیروی انتظامی در مقام ضابط»، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، شماره 5، تابستان، 94، صص: 22-1.