رابطه هوش هیجانی‌‌ و سرمایه اجتماعی در‌‌گرایش به احساس امنیت (مورد مطالعه: شهرستان شاهین‌‌دژ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداری

2 نویسنده همکار

3 استاد

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: در جوامع امروزی؛ بشر همواره به دنبال تأمین امنیت به عنوان نمونه‌‌ای از نیازهای اساسی خود است. مفهوم امنیت؛ مقوله‌‌ای اساسی در هر نظام اجتماعی بوده و همچنین برقراری امنیت اجتماعی در جامعه یکی از اولویت‌‌های اصلی محسوب می‌‌شود. عوامل متعددی در ایجاد احساس امنیت اجتماعی دخالت دارند که فقدان حضور آن‌ها، برقراری احساس امنیت اجتماعی را کُند یا مانع از تحقق آن می‌‌شود، که یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی می‌‌باشد.
روش‌: مطالعه حاضر، درصدد بررسی رابطه بین هوش هیجانی‌‌ و سرمایه اجتماعی در ‌‌گرایش به احساس امنیت اجتماعی است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده‌است. جامعة آماری پژوهش شامل همه افراد بالای بیست سال در سطح شهر شاهین‌‌دژ است که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 187 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین‌شد. به منظور گردآوری داده‌های میدانی از پرسش‌نامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌‌های پژوهش از الگوی‌سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم‌‌افزار spssو Smart-Pls‌‌استفاده شد. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛ چون‌که هر چه میزان سرمایه اجتماعی در جامعه بیشتر باشد به همان اندازه احساس امنیت اجتماعی بیشتر خواهد بود.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج آزمون نشان می‌‌دهد که بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم وجود دارد. بنابراین هر چه هوش هیجانی افراد جامعه افزایش یابد، سرمایه اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت و ضرایب مسیر که بیان‌گر شدت رابطه است؛ نمایان‌گر تأثیر324/0درصدی هوش هیجانی بر سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی نیز با 289/0 درصد بر احساس امنیت اجتماعی مؤثر است.
کلیدواژه: هوش هیجانی؛ سرمایه اجتماعی؛ احساس امنیت اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


امینی، محمد‌‌تقی؛ علیرضا پیرعلی و سعیده سیادت (1394)، راهبردهای بهبود احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز)،‌‌ فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال 5، شماره 15، صص: 62- 27.
انتظاری، علی؛ عهدیه اسدپور و کاظم احمدی‌آهنگ (1394)، احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش پلیس در شهر نور، فصلنامه انتظام اجتماعی، شماره 4، صص: 34- 7.
بحری‌پور، عباس؛ ابوالفضل ذوالفقاری و امیر رستگار خالد (1392)، بررسی رابطه بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیّت اجتماعی در شهر کاشان، پژوهش‌‌های راهبردی امنیّت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره 4، صص: 109‌‌- 89.
بخشنده‌‌، امید؛ سیدعلیرضا ابراهیمی؛ سید مهدی احمدی‌بالادهی و نیما بابانسب (1393)، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی، اولین همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، مؤسسه بین‌المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
تاجبخش، غلامرضا؛ کرم‌‌اله جوانمرد و علیرضا طرفی (1392)، تحلیل رابطه بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 33، صص: 45- 13.
رستگار، خدیجه؛ فهیمه حقیقت؛ حکیمه زارع و کاظم حسن‌‌زاده (1394)، بررسی رابطه احساس امنیّت اجتماعی و نظارت با سلامت اجتماعی در میان زنان 18 سال به بالای ساکن شهر شیراز. فصلنامه جامعه‌‌شناسی زنان، سال 6، شماره 3. صص: 104‌‌- 79.
شیری، نعمت‌‌الله؛ علی‌اصغر میرک‌‌زاده؛ محمد ادریس آله‌ویسی و رؤیا کرمی دارابخانی (1391)، نقش سرمایة اجتماعی در یادگیری سازمان کارکنان جهاد کشاورزی کردستان، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، مقاله 12، دوره 43، شماره سوم، صص: 459- 447.
طباطبایی‌‌نسب، سیدمحمد و هوشمند باقری قره‌‌بلاغ (1395)، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش ارومیه)، پژوهش مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره چهارم، پیاپی 28، صص: 116- 95.
فیضی، طاهره و سعید عابدینی (1389)، بررسی رابطه هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه)، پژوهش‌نامه اقتصاد و کسب و کار، شماره 1، صص: 58-43.
الماسی، مسعود (1395)، بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیّت اجتماعی زنان در شهر ایلام، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 14، شماره 1، صص: 103- 127.
ناجا (1383)، گزارش نظرسنجی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان تهران بزرگ و تفکیک مناطق، تهران؛ معاونت اجتماعی ارشاد فاتب.
نادری، حمداله و محمد‌‌علی جاهد (1389)، طراحی الگوی ساختار روابط سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر اردبیل، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، شماره 13.
نبوی، سید عبدالحسین؛ علی‌حسین حسین‌‌زاده و سیده هاجر حسینی (1389)، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 21، شماره پیاپی 40، شماره 4، صص: 96- 73.
نجیبی ربیعی، مریم (1383)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیّت اجتماعی با تأکید بر سرمایه، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
نیازی، محسن، الهام شفایی‌مقدم و یاسمن شادفر (1390)، بررسی رابطه بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال و جنوب شهر، فصلنامه جامعه‌‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره سوم، صص: 160- 131.
Ahrweiler, M. and T. Keane. (2013). Innovation networks, Mind & Society, Vol.12, No.1, pp. 73-90.
Arbabisarjou, Azizollah; Raghib, MaedeSadat; Rezazade, Shekofe-al- Sadat; Siadat, Sayyed Ali (2013). “The Relationship between Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Students’ Academic Achievement”. World of Sciences Journal, 1(8), 45-51.
Bar-on. R. & Parker. J. D. A. (2000). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Josse – Bass.
Brooks, Kit& Nafukho, Fredrick Muyia (2006). Human resource development, social capital, emotional intelligence: Any link to productivity? Journal of European Industrial Training, 30(2), pp.117-128.
Buzan, B and weaver, O. (1998). "liberalism and security: the contradiction of the liberal leviathan", copenhayen peace research in statue (COPRI) working papers.
Cadima, R. Ojeda, J. & Monguet, J.M. (2012). Social Networks and Performance in Distributed Learning Communities, Educational Technology & Society, Vol.15, No.4, pp.296-304.
Dai, W. D. Mao, Z. E. Zhao, X. R. & Mattila, A. S. (2015). How does social capital influence the hospitality firm's financial performance? The moderating role of entrepreneurial activities. International Journal of Hospitality Management, 51, 42-55.
Gert, V.B. (2005) “Fearofcrime:feeling (un) safeand (in) secureinther is ksociety". Availablefrom: http://mineco.fgov.be/informations/statistics/studies/ac084_en.
Nahapiet, J. & S. Ghoshal. (1998), Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, Academy of management Review, 232, pp: 242-266.
Putnam.R (2000). Bowling Alone: The collapse and Revivaol of American Community;New York;Simon & Schuster.
Ramezanpour, S. Amiriyan S. & Shirazy, A.N.M. (2014). Investigation of the Relationship between Entrepreneurial Opportunity Recognition and Entrepreneurial Capitals, International Journal of Asian Social Science, Vol.4, No.5, pp.598-613.
Sarlak, M. A. Salamzadeh, Y. (2014). Analyzing the Impacts of Informal Organizations on Formal Routines in a Networked Organization, Journal of Asian Scientific Research, Vol.4, No.12, pp.768-783.
Smedlund (2008). The knowledge system of a firm: social capital for explicit, tacit and potential knowledge; journal of knowledge management,vol 12,no 1, pp. 63-77.
Vesinger, H. (2000). Emotional Intelligence at work. Sanfrancisco; available at: www. science direct.
Vilanova, Eva Puente & Josa, Roger Torrella (2003). Social capital as a managerial phenomenon. Working Paper, Tampere University of Technology.