نقش صیانتی و پیشگیرانه فرماندهان و مدیران در کاهش جرائم کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دفتر تحقیقات کاربردی

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناخت نقش صیانتی و پیشگیرانه فرماندهان و مدیران در کاهش جرائم کارکنان انجام شد. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است تا سهم و اولویت هریک از نقش‌های مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای فرماندهان را در صیانت کارکنان و کاهش سطح ارتکاب جرم در نیروی انتظامی تبیین کند.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته بوده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0.89 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از نرم افزار spssو آزمون‌های فریدمن، استفاده شد. جامعة آماری این پژوهش شامل 485 نفر از کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران بوده که برابر محاسبه ها، حجم نمونه پژوهش تعداد 214 نفر تعیین شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست آمده؛ ناکارآمدی و تسلط ناکافی کارکنان بر حیطة وظایف و اختیارات قانونی بالاترین دلیل مبنی بر ضرورت اعمال نقش مراقبتی؛ وجود برخی ضعف ها و خلاءهای قانونی زمینه ساز جرم بیشترین دلیل برای اعمال نقش ممانعتی و وادارکردن کارکنان به انجام برخی اقدام‌های خلاف بالاترین دلیل ضرورت اعمال نقش مقابله ای فرماندهان و مدیران در کاهش جرم توسط کارکنان هستند و در نتیجه‌گیری نهایی براساس مقایسه کای مربع فریدمن هریک از پرسش‌ها، مشخص شد که بیشترین نقش مؤثر فرماندهان و مدیران در کاهش ارتکاب جرم توسط کارکنان مربوط به نقش مقابله ای605/245، نقش ممانعتی58/113و نقش مراقبتی295/67 در مرحله سوم و نقش پایین ترین تأثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، سیدمهدی و حمید سالاری (1396)، «بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر در پیشگیری و صیانت از وقوع جرائم کارکنان ناجا»، فصل‌نامه مطالعات حفاظت و امنیت اطلاعات، شماره 43، دوره 12.
دستور کار اجرایی آیین‌نامة تشویق فرماندهان، رؤسا و مدیران در زمینة کاهش جرائم و تخلف‌ها، 1393.
سیدتاج‌الدینی، علی و قاسم باخدا (1389)، صیانت و پیشگیری، تهران: بازرسی کل ناجا.
عرب‌انصاری، مهدی (1390)، «بررسی نقش آموزه‌های دینی در پیشگیری از جرائم و تخلفات»، فصلنامه دانش حفاظتی و امنیتی، شماره 19.
قنبری، حبیب (1395)، «نقش صیانتی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی در کاهش جرائم کارکنان»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال یازدهم، شمارة سوم، صص: 493-475.
کمالی رنجبر، جلاو محمدرضا بقاوی پاقلعه (1395)، «بررسی نقش کلاس آگاهسازی در پیشگیری از جرائم کارکنان استان خراسان شمالی»، فصل‌نامه دانش انتظامی خراسان شمالی، دوره 3، شماره 11، صص: 54-31.
کشفی، سیدسعید (1394)، «بررسی صیانت از کارکنان ناجا مبتنی بر آموزه‌های دینی»، فصل‌نامه بصیرت و تربیت اسلامی، دورة 12، شماره 35، صص: 42-27.
گسن، ریموند (1384)، جرم‌شناسی نظری، ترجمة مهدی کی‌نیا، چاپ سوم، انتشارات مجد.
وروایی، اکبر (1394)، «نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی»، فصل‌نامه نظارت و بازرسی، سال نهم، شماره 31، صص 73-41.
http//:www.khamenei.ir.