بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انتظامی

2 علوم سیاسی

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر چابکی سازمانی در سازمان‌‌های اطلاعاتی استان مازندران با میانجی‌گری درگیری شغلی می باشد.
روش‌: این پژوهش ازنظر نوع، توصیفی- پیمایشی است که به روش میدانی اجراء گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان‌‌های اطلاعاتی استان مازندران به تعداد 260 نفر می‌باشند که از طریق جدول مورگان تعداد152 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که برای محاسبات صحیح‌‌‌‌تر به 158 نفر ارتقاء یافت. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت تصادفی و نظام‌مند است، برای تعین روایی پرسش‌نامه‌ها از روش روایی محتوایی استفاده شد و پس از قضاوت صاحب‌‌نظران محتوای آن تأیید شد. همچنین از روایی سازه نیز استفاده گردید. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌‌ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که عدد 89/0 برای شفافیت سازمانی، عدد 91/0 برای درگیری شغلی و عدد 84/0 برای چابکی سازمانی به‌دست آمده‌است و نشان‌دهنده پایایی مناسب آن است. ابزار مورد استفاده 3 پرسش‌نامه استاندارد که برای شفافیت سازمانی 26 گویه، پرسش‌نامه چابکی 36 گویه و پرسش‌نامه‌‌ درگیری شغلی 10 گویه می‌‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از روش‌‌های آماری توصیفی، روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده گردید.
یافته و نتیجه‌‌گیری: سازمان‌‌های اطلاعاتی برای تحقق چابکی‌‌سازمانی در بین کارکنان، باید افزایش شفافیت سازمانی را در حوزه‌‌های درون‌سازمانی نهادینه نماید؛ همچنین به افزایش درگیری شغلی کارکنان توجه نماید. نتایج نشان می‌‌دهد که میزان ضریب مسیر بین شفافیت سازمانی و درگیری شغلی برابر با 74/0، میزان ضریب مسیر بین شفافیت سازمانی و چابکی سازمانی برابر با 81/0 و میزان ضریب مسیر بین درگیری شغلی و چابکی‌‌سازمانی 51/0 می‌باشد که نشان از تأثیر بالای متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای وابسته مربوط می‌‌باشد.
کلید واژه‌ها: شفافیت سازمانی، چابکی سازمانی، درگیری شغلی.

کلیدواژه‌ها


زنجیرچی، سیدمحمود و لعیا الفت (1390)، «نقش فناوری در دست‌یابی به چابکی در شرکت‌‌های الکترونیک ایران»، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(1).
سمندری، افسانه و خیراله سربلند (1393)، «بررسی نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی» (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی استان اردبیل)، کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان.
شکیب، محمد و همکاران (2014)، «بررسی تأثیر توانمندسازی و آموزش کارکنان بر خلاقیت آنها با نقش میانجی درگیری شغلی در کارخانجات پاکستان»، بی‌جا.
کارور، ج اس و شی‌یر (1375)، نظریه‌های شخصیّت، م، ترجمه رضوانی الف، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، صص: 301-285.
کلانی، امین، عزت‌اله ترخانی، امیرمسعود محمدی شمس‌آبادی و سجاد طیبی (1392)، «رابطه قابلیت‌های یادگیری‌‌سازمانی و چابکی‌‌سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران»، نشریة مدیریت منابع انسانی در ورزش، دوره 1، شماره 1.
لحافی، بیان (1390)، «بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی‌‌سازمانی» (مطالعه موردی: بانک‌‌های خصوصی و دولتی شهرستان سنندج)؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد سنندج.
محمدخانی، زهرا و فاطمه محمدخانی (1394)، «رابطه شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان»، مرکز همایش‌‌های بین‌المللی صدا و سیما، دومین کنفرانس بین‌المللی، اسفند 1394.
محمدی، علی و یاسر امیری (1391)، «ارائه الگوی ساختاری تفسیری دست‌یابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان‌‌های تولیدی»، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره 13، صص 126-134.
مصباحی‌جهرمی، نگارالسادات و بهروز اسکندرپور (1393)، «بررسی رابطه چابکی‌‌ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان» (مطالعه موردی: شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان‌‌شرقی، اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی.
Babin, B.J. & Boles, J.S. (1996). The effects of perceived co-worker involvement nd supervisor support on service provider role stress, performance and job satisfaction. Journal of Retail,72 (1), 57–75.
Balaji.M; Velmurugan.V; Sivabalan.G; Ilayaraja.VS; Prapa.M &Mythily.V. (2014). ASCTM Approach for Enterprise Agility. Procedia Engineering. No. 97, Pp. 2222 – 2231.
Cotterrell, R. (2000). “Transparency, mass media, ideology and community”. Cultural Values, 3,414–426.
Elankumaran, S. (2004). Personality, organizational climate and job nvolvement: An empirical study. Journal of Human Values, 10(2), 117-130.
Gunasekaran, A. Lai, K. H. Edwin Cheng, T.C. (2008).“Responsive Supply Chain: A Competitive Strategyin a Networked Economy”, Omega 36, 549- 564.
Hafer, J.C. & Martin, T.N. (2006).Job Involvement orAffective Commitment: A Sensitivity Analysis Study ofApathetic Employee Mobility. Institute of Behavioral and Applied Management. September 1.University of Nebraska at Omaha.
Herbest, joel david (2003). organizational servant leadership and its rdationship to secondary school effectiveness. doctoral dissertation, FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY, (PMINO AAT 3110574).
Lee, Jae-Hyung; Kang, Chul-kyu (2009). The Effect of Corporate Transparency on Business Performance: A Comparative Study of Korean Chaebol, University of Seoul - Department of Economics,
Lin, C. T. Chiu, H. Chu, P. Y. 2006. “Agility Index inthe Supply Chain”, International Journal of ProductionEconomics 100, 285-299.
Lindstedt, Catharina. and Naurin, Daniel (2007), "Transparency Against Corruption. A Cross-Country Analysis" manuscript, Goteborg Univers ity. Available at www.qog.pol.gu.se/research/reports/Lindstedt_Naurin.pdf
Lindstedt, Catharina. and Naurin, Daniel (2007), "Transparency Against Corruption. A Cross-Country Analysis" manuscript, Goteborg Univers ity. Available at
www.qog.pol.gu.se/research/reports/Lindstedt_Naurin.pdf
Pencek, Bruce. (2008).Transparency:The key to better governance? Available at
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780197263839.do.
Ravi Seethamraju A. & Diatha Krishna Sundar (2013). Influence of ERP systems on business process agility. IIMB Management Review, No 25, Pp. 137-149.
Rawlins Brad, L. (2008)."Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust". Public Relations Journal, 2(2), 254-274.
Santos-Vijande, María Leticia; López-Sánchez, JoséÁngel; Trespalacios, Juan Antonio. 2012. “HowOrganizational Learning Affects a Firm’s Flexibility,Competitive Strategy, and Performance”, Journalof Business Research 65(8), 1079-1089.
Schaufeli, W.B. Salanova, M. González-Romá, V. &Bakker, A.B. (2002). The measurement of Engagementand burnout: A confirmative analytic approach. Journalof Happiness Studies, 3,71-92.
Worley, C. G. & Lawler, E. E. (2010).Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework Organizational Dynamics. International Journal of Agile Management Systems, 39 (2), 194-204.