بررسی رابطه بین خدمات رفاهی عدالت محور با انگیزش کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 منابع انسانی

3 طرح برنامه پژوهشکده امنیت دفاعی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه بسیاری از مدیران دریافته‌اند که باید کالا و خدماتی را ارائه دهند که انتظار‌های مشتریان خود را برآورده ساخته و موجب کسب رضایت آنان گردند؛ به عبارت دیگر تمامی سازمان‌ها از بالاترین سطح گرفته تا پایین‌ترین سطح بایستی به فکر خدمت به خریداران و کارکنان خود باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین خدمات رفاهی عدالت محور با انگیزش کارکنان انجام شده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر مبنای روش توصیفی-پیمایشی است. در جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه استفاده شده است، جامعه آماری 800 نفر است که 248 نفر با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. پایایی ابعاد سه‌گانه (بر مبنای عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت ارتباطی) بالاتر از 8 .0 با انگیزش کارکنان در سازمان، مورد بررسی قرار گرفته است، برای بررسی هم‌بستگی بین متغیرها از آزمون پیرسون استفاده شده است. از آزمون‌های دیگری نیز، مثل آزمون ANOVA برای بررسی تأثیر سن، تحصیلات و شغل بر متغیرها و از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی مؤلفه‌های تحقیق استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتیجه تحقیق نشان از همبستگی بالا، بین متغیرهای خدمات رفاهی (ابعاد سه‌گانه) عدالت محور با انگیزش کارکنان دارد. عدالت توزیعی در رتبه اول در ارتباط بین خدمات رفاهی و انگیزش کارکنان داشته و عدالت رویه‌ای در رتبه دوم و عدالت مراوده‌ای در رتبه سوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سیدحسین (1375)، مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم.
ابطحی، سیدحسین (1392)، مدیریت منابع انسانی (از تئوری تا عمل)، تهران: فوژان.
بابامرادی، جمال (1388)، بررسی ارتباط بین نظام جامع خدمات و رضایت کارکنان ستاد مشترک، دانشگاه امام حسین (ع).
داودیان، فاطمه (1389)، «بررسی رضایت‌مندی مشتریان بانک رفاه و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کردستان.
رابینز، استیفن (1377)، رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، صص: 170-171.
رابینز، استیفن (1384)، رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها)، ترجمة علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ چهارم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، صص: 325-326.
رامین مهر، حمید؛ اکرم هادیزاده مقدم و ایمان احمدی (1388)، «بررسی رابطة بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی»، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، شماره 2.
رحیمی‌پور، روناک (1390)، «بررسی مقایسه‌ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی بر پرداخت پاداش‌های سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کردستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کردستان.
سیدجوادین، سیدرضا (1381)، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نگاه دانش.
سینگر مارک (1378)، مدیریت منابع انسانی، ترجمة فریده آل‌آقا، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
شمس‌احمر، مهران؛ برزو فرهی بوزنجانی و محمدابراهیم سنجقی (1388)، «آسیب‌شناسی نظام نگهداری منابع انسانی کارکنان پایور سال تحصیلی 89-88»، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
صمدی، منصور؛ بهمن حاجی‌پور و حسین فارسی‌زاده (1387)، «نارسایی در ارائه خدمات، استراتژی‌های احیای خدمات و تأثیر آنها بر رفتار مصرف‌کننده»، نشریه مدیریت بازرگانی، دورة 1، شمارة 1، صص 71-86.
عامریان، وحید (1392)، «بررسی چالش‌های نظام خدمات رفاهی کارکنان» (مطالعه موردی یکسان‌سازی در خدمات)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش نگهداشت، دانشگاه امام حسین (ع)، صص: 6-7، 108.
قاسمی، محمد (1388)، «ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکدة علوم انسانی، گروه مدیریت اجرایی، ص: 18.
میرسپاسی، ناصر (1375)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران، میر.
میرسپاسی، ناصر (1381)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: میر.
نوری، حمید و راسل رادفورد (1381)، مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات، ترجمة دردانه داوری، جلد اول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، صص: 507-508.
Allred, A, &Valentin, E.K. (2010). Pricing risky service s: preference and quality considerations, Journal of Product & Brand Management, 19/1, 54 – 60.
Bessell I, Dicks B, Wysocki A, Kepner K. (2002), Undestanding motivation: an effective tool for managers. Univercity of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. Available from:http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HR/HR01700.pdf
Cohen- charash, Yochi & Paul E. Spector, (2001), The role of justice in organizations: ameta – analysis; organizational behavior and human decision processes, Volume 86, No.2, November, pp 278-321.
Grönroos, C. (2000), Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach, 2nd ed, John Wiley & Sons, Chichester.
Herington, C and Weaven, S. (2009)», E-retailing by banks: e-service quality and its importance to customer satisfaction, European Journal of Marketing Vol. 43 No. 9/10, pp. 1220-1231.
Johns, N. (1999), What s this Thing Called Service, European Journal of Marketing, 33(9/10), 958-973.
Khuwaja, A, (2004), Comparison of job satisfaction and stress among male and female doctors in teaching hospitals of Karachi, J Ayub Med Coll Abbottabad,16(1):23-7.
Robbins, S.P, (2001), Organizational Behavior,New Dehli, Prentice Hall, Inc.
Sehnder, B, (1993), Defining and measuring the quality of customer service,Marketing Intelligence & Planning, Vol. 8, No. 6, pp. 11-17.