نقش اشراف اطلاعاتی در مقابله با تهدیدهای بحران های امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی

2 علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: آگاهی به‌موقع و همه‌جانبه دستگاه‌های اطلاعاتی از علائم، زمینه‌ها و بسترهای بالقوه و بالفعل، رویدادها، تصمیمات، حرکت‌ها وکاربردهای مؤثر بر عامل امنیت، حفظ و صیانت، اشراف اطلاعاتی بر موضوع‌ها حاصل می شود. اشراف اطلاعاتی بسترهای لازم برای تصمیم‌گیری کلان و صحیح مدیران و تصمیم‌گیران برای مدیریت بحران های امنیتی برای مقابله با تهدیدها را فراهم می آورد.
روش‌: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفیـ تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری 250 نفر از مدیران و کارشناسان ساحفاناجا و حفا فاتب تشکیل شده و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 148 نفر تعیین و در نهایت 150 فقره پرسشنامه پس از تأیید روایی با نظر خبرگان و تأیید پایایی (794/0 =a) تکمیل شد و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی، تای کندال، رگرسیون و فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که «استفاده از روش‌های جمع-آوری پنهان» و « از نیروهای متخصص» در تحقق اشراف اطلاعاتی و حفاظتی بر شرایط بحران امنیتی برای مقابله با تهدیدها، تاثیر دارد «استفاده از روش‌های جمع‌آوری آشکار» در تحقق اشراف اطلاعاتی بر شرایط بحران مورد تأیید قرار نگرفت.زمینه و هدف: آگاهی به‌موقع و همه‌جانبه دستگاه‌های اطلاعاتی از علائم، زمینه‌ها و بسترهای بالقوه و بالفعل، رویدادها، تصمیمات، حرکت‌ها وکاربردهای مؤثر بر عامل امنیت، حفظ و صیانت، اشراف اطلاعاتی بر موضوع‌ها حاصل می شود. اشراف اطلاعاتی بسترهای لازم برای تصمیم‌گیری کلان و صحیح مدیران و تصمیم‌گیران برای مدیریت بحران های امنیتی برای مقابله با تهدیدها را فراهم می آورد.
روش‌: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفیـ تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری 250 نفر از مدیران و کارشناسان ساحفاناجا و حفا فاتب تشکیل شده و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی‌حسام، قربانعلی (1389)، «مفهوم اشراف اطلاعاتی در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی»، مجموعه مقالات همایش تخصص پلیس، اشراف اطلاعاتی و جرم، جلد اول، تهران.
بابایی، حسین و علی قاسمی (1389 )، تبیین مفهوم و ضرورت اشراف اطلاعاتی، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات وامنیت، چاپ اول، تهران.
بختیاری، تقی (1384)، اصول مبانی اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی، معاونت آموزش، تهران.
جمشیدیان، هادی (1388)، اشراف اطلاعاتی، تهران: دفتر پژوهشات کاربردی پاوا ناجا.
جمشیدیان، هادی (1388)، مفهوم اشراف اطلاعاتی و راه‌کارهای تحقق آن، تهران: دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت.
جمشیدیان، هادی (1390)، «فرایند تحقق اشراف اطلاعاتی»، فصلنامه جامعه اطلاعاتی، شماره 16، تهران: مرکز آموزشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
رضایی، علی و محمدرضا کاملی (1390)، «عوامل مؤثر بر اشراف اطلاعاتی بر سازمان‌های مردم‌نهاد شهر همدان در سال 1387»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، بهار 1390، دورة 6، شمارة 1، صص: 76-63.
سلیمانی، مرتضی (1393)، «بررسی عوامل مؤثر بر اشراف اطلاعاتی بر کارکنان ناجا در شرایط بحران»، دوماهنامة تخصصی حفاظت، شمارة 46.
صالحیان، علی‌رضا (1383)، «مدیریت در شرایط بحران»، نشریه علمی اطلاع‌رسانی مدیریت، سال چهاردهم، تهران.
صفری، اسکندر (1387)، جمع‌آوری (2)، دانشکده علوم امنیتی و جنایی، تهران: معاونت آموزش ناجا.
عرب‌انصاری، مهدی (1390)، اشراف اطلاعاتی راهبرد مدیریت جامعه اطلاعاتی کشور، تهران: معاونت آموزش ناجا.
قدرت‌‌آبادی، محمد‌حسن (1389) اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی ناجا با بهره‌‌گیری از منابع آشکار، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی.
قصری، محمد (1390)، مدیریت بحران با رویکرد امنیت عمومی (الگوی مطالعه مدیریت بحران‌های گذشته)، معاونت آموزش ناجا، تهران.
کریمایی، علی اعظم (1390). «نقش حفاظت اطلاعات در پدافند غیرعامل»، تهران: حدیث کوثر.
مصطفی‌نژاد، حسن (1389)، مدیریت بحران قومی با رویکرد انتظامی، انتشارات زرد.