هشداردهی با رویکرد پیشگیری پیشگیرانه در فرایند سازمان‌های حفاظتی - امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طرح برنامه پژوهشکده امنیت دفاعی

2 سایر

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: تهدیدها و آسیب‌های حفاظتی، ضرورت پرداختن به پیش‌بینی و برداشتن گام‌های جلوتر از زمان برای آمادگی‌های لازم به منظور هشداردهی و پیشگیری پیشگیرانه (پیشگیری آینده‌نگرانه) قبل از وقوع حوادث و شکست‌های حفاظتی و مواجهه با نا‌امنی‌های احتمالی آینده را ضروری می‌نماید؛ همین ضرورت زمینة انجام تحقیق است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است ابزار تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از تجربه‌های خبرگان مرتبط با موضوع صورت پذیرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در این تحقیق با توجه به جایگاهی که هشداردهی در فرایندهای سازمان‌های اطلاعاتی دارد؛ کارکردهای هشداردهی اطلاعاتی، نقش پیشگیری پیشگیرانه در هشداردهی و راه‌کارهایی برای پیشگیری پیشگیرانه در هشداردهی ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها: پیشگیری، سازمان‌های حفاظت اطلاعات، هشداردهی.
چکیده
زمینه و هدف: تهدیدها و آسیب‌های حفاظتی، ضرورت پرداختن به پیش‌بینی و برداشتن گام‌های جلوتر از زمان برای آمادگی‌های لازم به منظور هشداردهی و پیشگیری پیشگیرانه (پیشگیری آینده‌نگرانه) قبل از وقوع حوادث و شکست‌های حفاظتی و مواجهه با نا‌امنی‌های احتمالی آینده را ضروری می‌نماید؛ همین ضرورت زمینة انجام تحقیق است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است ابزار تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از تجربه‌های خبرگان مرتبط با موضوع صورت پذیرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در این تحقیق با توجه به جایگاهی که هشداردهی در فرایندهای سازمان‌های اطلاعاتی دارد؛ کارکردهای هشداردهی اطلاعاتی، نقش پیشگیری پیشگیرانه در هشداردهی و راه‌کارهایی برای پیشگیری پیشگیرانه در هشداردهی ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها: پیشگیری، سازمان‌های حفاظت اطلاعات، هشداردهی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

هشداردهی با رویکرد پیشگیری پیشگیرانه در فرایند سازمان‌های حفاظتی - امنیتی

نویسندگان [English]

  • mohamad hosein GHadimi 1
  • javad monzavi bozorgi 2
  • abolfazl jafar nejad 2
1 ggff
2 ooooo
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Protective Threats and Injuries, the need to anticipate and take steps ahead of time for the necessary preparations for warning and preventive prevention (forward-looking prevention) before the occurrence of protective accidents and failures and exposure to possible future insecurities; This is the necessity of conducting research.
Research Method: This research has been done in terms of applied type and descriptive-analytical. The research tool has been done in the form of documents and libraries and using the experiences of experts related to the subject.
Findings and Conclusion: In this study, considering the place of warning in the processes of intelligence organizations; Information warning functions, the role of preventive prevention in warning and strategies for preventive prevention in warning are presented.
Keywords: Prevention, Information Protection Organizations, Warning.
Abstract
Background and Aim: Protective Threats and Injuries, the need to anticipate and take steps ahead of time for the necessary preparations for warning and preventive prevention (forward-looking prevention) before the occurrence of protective accidents and failures and exposure to possible future insecurities; This is the necessity of conducting research.
Research Method: This research has been done in terms of applied type and descriptive-analytical. The research tool has been done in the form of documents and libraries and using the experiences of experts related to the subject.
Findings and Conclusion: In this study, considering the place of warning in the processes of intelligence organizations; Information warning functions, the role of preventive prevention in warning and strategies for preventive prevention in warning are presented.
Keywords: Prevention, Information Protection Organizations, Warning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • information protection organizations
  • Warning