هشداردهی با رویکرد پیشگیری پیشگیرانه در فرایند سازمان‌های حفاظتی - امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طرح برنامه پژوهشکده امنیت دفاعی

2 سایر

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: تهدیدها و آسیب‌های حفاظتی، ضرورت پرداختن به پیش‌بینی و برداشتن گام‌های جلوتر از زمان برای آمادگی‌های لازم به منظور هشداردهی و پیشگیری پیشگیرانه (پیشگیری آینده‌نگرانه) قبل از وقوع حوادث و شکست‌های حفاظتی و مواجهه با نا‌امنی‌های احتمالی آینده را ضروری می‌نماید؛ همین ضرورت زمینة انجام تحقیق است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است ابزار تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از تجربه‌های خبرگان مرتبط با موضوع صورت پذیرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در این تحقیق با توجه به جایگاهی که هشداردهی در فرایندهای سازمان‌های اطلاعاتی دارد؛ کارکردهای هشداردهی اطلاعاتی، نقش پیشگیری پیشگیرانه در هشداردهی و راه‌کارهایی برای پیشگیری پیشگیرانه در هشداردهی ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها: پیشگیری، سازمان‌های حفاظت اطلاعات، هشداردهی.
چکیده
زمینه و هدف: تهدیدها و آسیب‌های حفاظتی، ضرورت پرداختن به پیش‌بینی و برداشتن گام‌های جلوتر از زمان برای آمادگی‌های لازم به منظور هشداردهی و پیشگیری پیشگیرانه (پیشگیری آینده‌نگرانه) قبل از وقوع حوادث و شکست‌های حفاظتی و مواجهه با نا‌امنی‌های احتمالی آینده را ضروری می‌نماید؛ همین ضرورت زمینة انجام تحقیق است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است ابزار تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از تجربه‌های خبرگان مرتبط با موضوع صورت پذیرفته است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در این تحقیق با توجه به جایگاهی که هشداردهی در فرایندهای سازمان‌های اطلاعاتی دارد؛ کارکردهای هشداردهی اطلاعاتی، نقش پیشگیری پیشگیرانه در هشداردهی و راه‌کارهایی برای پیشگیری پیشگیرانه در هشداردهی ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌ها: پیشگیری، سازمان‌های حفاظت اطلاعات، هشداردهی.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
بیستونی، محمد (1337)، تفسیر مجمع البیان جوان (برگرفته از تفسیر مجمع البیان طبرسی «ره») قم: بیان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر ‫۱۳۹۰.
حاجیانی، ابراهیم (1390)، «هشداردهی کارکرد تحلیل اطلاعاتی در پیشگیری از غافلگیری»، فصل مطالعات راهبردی، شماره 53، صص: 127-152.
خوری‌شرتونی، سعید (1403 ه.ق)، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، ج 5، تهران: ‌اسوه.
دشتی، محمد (1330)، نهج‌البلاغه، حکمت 59، قم: مشهور، سال 1379.
رشید‌الدین میبدی، ابوالفضل (1337)، کشف‌الاسرار و عدة‌الابرار، ترجمة خواجه عبدالله انصاری، تصحیح علی‌اصغر حکمت.
زالی، نادر (1391)، آینده‌نگاری راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعة منطقه‌ای، جلد 1، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
شعرانی، میرزا ابوالحسن (1352)، نثر طوبی، تحقیق محمدقریب، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ج 2.
طوسى، محمدبن‌حسن (بی‌تا)، التبیان فى تفسیر القرآن، ج 1.
عاشوری، ذبیح‌الله، سیدمحمدرضا حسینی (1393)، «کاربرد روش‌های آینده‌پژوهی در بررسی اطلاعاتی سازمان‌های حفاظت اطلاعات. ن.م»، فصلنامه علمی- پژوهشی «امنیت‌پژوهی» سال سیزدهم، شماره 46، صص 45-79.
عبدالله‌زاده، احمد، محمد نیک‌خواه (391)، «بررسی نقش پیش‌بینی در پیشگیری حفاظتی با رویکرد هدف‌های مرجع»، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی- امنیتی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال اول، شماره 4، صص: 2-42.
عبدالله‌زاده، سیدمحمد (1394)، گفتار معصومین(ع)، جلد سوم (درس اخلاق حضرت آیة‌الله العظمی مکارم شیرازی(مدّظله)، قم: انتشارات امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم.
علیخانی، علی (1393)، هشدار‌شناسی، تهران: انتشارات دانشکده اطلاعات.
محمدنسل، غلامرضا (1388)، اصول و مبانی پیشگیری حفاظتی، مجموعه مقالات نخستین همایش پیشگیری، تهران: اسفندماه، دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا.
معاونت پژوهش و تولید علم (1394)، تحلیل هشدار- اطلاعات و امنیت ملی 2، تهران: دانشکده اطلاعات.
CISC: Criminal Intelligence Service Canada (2007); Strategic Early warning for Criminal Intelligence.
Clark, Robert M. (2004); Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach, Rutledge Press. Cavell, Vincent, T. and Mum Power, Jerry (1985); "Risk Analysis and Risk management: An Historical Perspective", Risk Analysis, 5 (2), pp: 103-120.
www.vaja.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx