تأثیرتوانمند‌سازی ویژگی‌های روانی کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان (مورد مطالعه: کارکنان پلیس امنیت و اطلاعات ناجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: توانمندسازی بهترین راه برای افزایش بهره‌وری و توسعة سازمانی تلقی می‌شود و می‌تواند افزایش کارایی و شایستگی در کارکنان را تضمین کند. این پژوهش به منظور تبیین ارتباط توانمندسازی روان‌شناختی در دو بعد احساس شایستگی و احساس خودمختاری با جمع‌آوری اخبار پنهان کارکنان پلیس امنیت و اطلاعات ناجا تهیه شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان جمع‌آوری اخبار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به تعداد 345 نفر هستند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 183 نفر از کارکنان جمع‌آوری اخبار به روش نمونه‌گیری داوطلبانه تعیین شده‌اند. روایی پرسش‌نامه با روش اعتبار محتوا انجام شده است سنجش و بررسی پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ صورت گرفت که درنهایت با توجه به نتایج به‌دست آمده آزمون و ضریب آلفای بالاتر از 0.7 (0.806) مطلوب و مورد قبول است؛ بنابراین، پرسش‌نامه از پایایی لازم برخوردار است. در تبیین داده‌ها از آزمون t با نمونه‌های مستقل و برای تعیین اختلاف میانگین‌ها، از آزمون‌ ضریب هم‌بستگی اسپیرمن و از رگرسیون هم‌زمان برای تعیین سطح معناداری فرضیه‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان پاواناجا در ابعاد مختلف به‌ویژه احساس شایستگی و احساس خودمختاری، می‌توان بهره‌وری سازمانی را در انجام مأموریت‌های جمع‌آوری اخبار پنهان ارتقا داد. نتیجة آزمون مشخص کرد بین احساس شایستگی و جمع‌آوری اخبار پنهان با سطح معناداری 0.003 و بین احساس خودمختاری و جمع‌آوری اخبار پنهان با سطح معناداری 0.000، ارتباط معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of empowering the psychological characteristics of employees in collecting hidden news (Case study: NAJA Security and Intelligence Police Staff)

نویسنده [English]

  • Magsood Parsamehr
Police university
چکیده [English]

Background and Aim: Empowerment is considered to be the best way to increase productivity and organizational development and can ensure increased efficiency and competence in employees. This study was prepared to explain the relationship between psychological empowerment in two dimensions of sense of competence and sense of autonomy by collecting hidden news of NAJA security and intelligence police personnel.

Methodology: This research is applied in terms of type and descriptive-analytical in terms of nature and method and survey method. The statistical population of this study is the news gathering staff of NAJA Information and Public Security Police with 345 people. According to Cochran's formula, the sample size of 183 news gathering staff has been determined by voluntary sampling method. The validity of the questionnaire was determined by the content validity method. The reliability of the questionnaire was assessed through Cronbach's alpha. Finally, according to the test results and the alpha coefficient higher than 0.7 (0.806) is desirable and acceptable; Therefore, the questionnaire has the necessary reliability. In explaining the data, t-test with independent samples and to determine the mean differences, Spearman correlation coefficient test and simultaneous regression were used to determine the significance level of the hypotheses.

Findings and Conclusion: By psychologically empowering Pavanaja staff in various dimensions, especially the sense of competence and sense of autonomy, organizational productivity can be enhanced in carrying out covert news gathering missions. The test results showed that there is a significant relationship between feeling competent and collecting hidden news with a significance level of 0.003 and between feeling autonomy and collecting hidden news with a significance level of 0.000.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of Autonomy
  • Feeling of Competence
  • Psychological Empowerment
  • Collecting Hidden News