تأثیرتوانمند‌سازی ویژگی‌های روانی کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان (مورد مطالعه: کارکنان پلیس امنیت و اطلاعات ناجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: توانمندسازی بهترین راه برای افزایش بهره‌وری و توسعة سازمانی تلقی می‌شود و می‌تواند افزایش کارایی و شایستگی در کارکنان را تضمین کند. این پژوهش به منظور تبیین ارتباط توانمندسازی روان‌شناختی در دو بعد احساس شایستگی و احساس خودمختاری با جمع‌آوری اخبار پنهان کارکنان پلیس امنیت و اطلاعات ناجا تهیه شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان جمع‌آوری اخبار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به تعداد 345 نفر هستند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 183 نفر از کارکنان جمع‌آوری اخبار به روش نمونه‌گیری داوطلبانه تعیین شده‌اند. روایی پرسش‌نامه با روش اعتبار محتوا انجام شده است سنجش و بررسی پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ صورت گرفت که درنهایت با توجه به نتایج به‌دست آمده آزمون و ضریب آلفای بالاتر از 0.7 (0.806) مطلوب و مورد قبول است؛ بنابراین، پرسش‌نامه از پایایی لازم برخوردار است. در تبیین داده‌ها از آزمون t با نمونه‌های مستقل و برای تعیین اختلاف میانگین‌ها، از آزمون‌ ضریب هم‌بستگی اسپیرمن و از رگرسیون هم‌زمان برای تعیین سطح معناداری فرضیه‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان پاواناجا در ابعاد مختلف به‌ویژه احساس شایستگی و احساس خودمختاری، می‌توان بهره‌وری سازمانی را در انجام مأموریت‌های جمع‌آوری اخبار پنهان ارتقا داد. نتیجة آزمون مشخص کرد بین احساس شایستگی و جمع‌آوری اخبار پنهان با سطح معناداری 0.003 و بین احساس خودمختاری و جمع‌آوری اخبار پنهان با سطح معناداری 0.000، ارتباط معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


اوتادی، حدیثه (1391)، «بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی روان‌شناختی بر رضایت شغلی زنان شاغل بی‌سرپرست بهزیستی شهریار»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
جزینی، علیرضا و کیومرث بابایی (1396) «عوامل مؤثر ساختار سازمانی بر اشراف اطلاعاتی»، فصلنامة پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال 12 (شمارة 45)، صص: 133-150.
جمشیدی، محرمعلی (1388)، «بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی و کانون واپایش بر تعهد سازمانی در بین مدیران و رؤسای ستادی شرکت ملی گاز ایران»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
خاکی، غلامرضا (1386)، روش تحقیق، چاپ سوم، تهران: بازتاب.
داودی، محمد (1388)، «بررسی مقایسه‌ای ارتباط بین سبک مدیریت با توانمندسازی افسران صف و ستاد پلیس‌های تخصصی تهران بزرگ»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
عبدالهی، بیژن (1383)، «طراحی الگوی توانمندسازی روان‌شناختی کارشناسان حوزة ستادی وزارت علوم»، پایان‌نامة دورة دکترا، تهران: دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
عبدالهی، بیژن و عبدالرحیم نوه‌ابراهیم (1386)، توانمندسازی کارکنان (کلیدطلایی مدیریت منابع انسانی)، تهران: ویرایش.
قاسمی، جعفر (1382)، «توانمندسازی»، مجلة تدبیر، شمارة 132.
کلهرنیا گلکار؛ مهدی سلطانی؛ علی کلهرنیا و محسن گلکار (1396)؛ «نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین با عملکرد کارکنان»؛ فصلنامة علمی‌ـ‌ پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی؛ صص: 210-240.
کینلاو، دنیس (2004)، توانمندسازی منابع انسانی، ترجمة مهدی ایران‌نژادپاریزی، تهران: مدیران.
مجیدی، عبدالله و یوسف محمدی‌مقدم (1386)، «تأثیر توانمندسازی بر خلاقیت کارکنان»، فصلنامة دانش انتظامی، سال دهم، شمارة 37.
محمدی، محمد (1380)، «ارزیابی راه‌های توانمندسازی کارکنان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
مرادی، مرتضی و حمیدرضا جلیلیان (1394)، «تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی به عملکرد سازمانی کارکنان ناجا با نقش میانجی‌گری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی»، فصلنامة نظارت و بازرسی.
واعظی، محبوبه (1392)، «تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر اساس رویکرد شفیع‌آبادی بر رضایت شغلی معلمان»، پایان‌نامة کارشناسی ‌ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
وتن، دیویدآلرد و کیماس کمرون (1998)، تواناسازی کارکنان و تفویض اختیار، ترجمة بدرالدین اورعی یزدانی، چاپ دوم 1383، کرج: مؤسسة تحقیقات و آموزش مدیریت.
یعقوبی، رحیم و میثم اسحاقی‌فر (1392)، «نقش هادی عملیات جمع‌آوری پنهان، در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی‌ـ‌امنیتی»، فصلنامة پژوهش‌های حفاظتی‌ـ‌امنیتی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، شمارة 2، صص: 1-29.
Gagne, M. Senecal & R. Koestner (1997); “Proximal Job Characteristics, Feelings of Empowerment and Intrinsic Motivation: a Multidimensional Model”; Journal of Applied Social Psychology, Vol. 27, No. 14, pp. 45-60.