عوامل موثر بر تعامل فرماندهان با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سال 1395)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: یکی از ارکان اساسی حفظ ثبات و امنیت داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی محسوب می‌شود. بدیهی است این مجموعۀ مهم و ارزشمند به‌ویژه کارکنان انتظامی همواره در معرض تهدیدهای دشمن قرار دارند؛ بنابراین، نقش مشارکت و همکاری‌های فرماندهان و مدیران ناجا با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان و اقتدار امنیتی آنان است.
روش: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تعامل فرماندهان با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان فاتب در سال 1395 انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق مدیران و فرماندهان فاتب هستند. حجم نمونه در این تحقیق به صورت تمام‌شمار 110 نفر است و برای جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای 43 سؤالی طرح که روایی و پایایی آن مورد تأیید بوده است توزیع و پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار‌های SPSS به‌ منظور روشن‌شدن وضعیت تفاوت و اولویت گویه‌های مطرح‌شده در پرسش‌نامه از آزمون‌های تحلیل عاملی رگرسیون و رتبه‌ای فریدمن استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: به منظور توسعة تعامل فرماندهان با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان لازم است به تقویت (تعامل سازمانی، توانمندسازی، نظام انگیزش، برقراری ارتباط حسنه، توجه به فرهنگ خودحفاظتی، توسعة فرهنگ مشارکت جمعی) توجه بیشتری شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای در تعامل فرماندهان با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان در حد خیلی زیاد مؤثر بوده است و بین این عوامل و تعامل ارتباط معناداری وجود دارد به نحوی که میزان توجه به عوامل ‌رفتاری بیشتر از عوامل ساختاری و زمینه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the interaction of commanders with information protection in the protection of employees (Case study: Greater Tehran Disciplinary Command in 2016)

نویسندگان [English]

  • aliEhsan Behnam 1
  • yosef mohamadi moghadam 2
1 olome entezami
2 olome entezami
چکیده [English]

Background and Aim: One of the basic pillars of maintaining stability and internal security of the Islamic Republic of Iran is the police force. Obviously, this important and valuable group, especially law enforcement personnel, is always exposed to enemy threats; Therefore, the role of participation and cooperation of NAJA commanders and managers with information protection is to protect employees and their security authority.
Method: This research is an applied goal in terms of the type of descriptive-analytical method and in order to investigate the factors affecting the interaction of commanders with information protection in the protection of Fateb employees in 2016. The statistical population of this research is Fateb managers and commanders. The sample size in this study is 110 people and to collect information, a 43-item design questionnaire whose validity and reliability was confirmed was distributed and after collection using SPSS software to clarify the differences and priorities of the items in the questionnaire from Regression factor analysis and Friedman rank tests were used.
Findings and Conclusion: In order to develop the interaction of commanders with information protection in the protection of employees, it is necessary to pay more attention to strengthening (organizational interaction, empowerment, motivation system, good communication, attention to self-preservation culture, development of collective participation culture). The results show that structural, behavioral and contextual factors in the interaction of commanders with information protection have been very effective in protecting employees and there is a significant relationship between these factors and the interaction so that the attention to behavioral factors is more than structural factors. And it is grounded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interaction
  • employee protection
  • Structural Factors
  • Behavioral factors
  • contextual factors