عوامل موثر بر تعامل فرماندهان با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سال 1395)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: یکی از ارکان اساسی حفظ ثبات و امنیت داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی محسوب می‌شود. بدیهی است این مجموعۀ مهم و ارزشمند به‌ویژه کارکنان انتظامی همواره در معرض تهدیدهای دشمن قرار دارند؛ بنابراین، نقش مشارکت و همکاری‌های فرماندهان و مدیران ناجا با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان و اقتدار امنیتی آنان است.
روش: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تعامل فرماندهان با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان فاتب در سال 1395 انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق مدیران و فرماندهان فاتب هستند. حجم نمونه در این تحقیق به صورت تمام‌شمار 110 نفر است و برای جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای 43 سؤالی طرح که روایی و پایایی آن مورد تأیید بوده است توزیع و پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار‌های SPSS به‌ منظور روشن‌شدن وضعیت تفاوت و اولویت گویه‌های مطرح‌شده در پرسش‌نامه از آزمون‌های تحلیل عاملی رگرسیون و رتبه‌ای فریدمن استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: به منظور توسعة تعامل فرماندهان با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان لازم است به تقویت (تعامل سازمانی، توانمندسازی، نظام انگیزش، برقراری ارتباط حسنه، توجه به فرهنگ خودحفاظتی، توسعة فرهنگ مشارکت جمعی) توجه بیشتری شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای در تعامل فرماندهان با حفاظت اطلاعات در صیانت از کارکنان در حد خیلی زیاد مؤثر بوده است و بین این عوامل و تعامل ارتباط معناداری وجود دارد به نحوی که میزان توجه به عوامل ‌رفتاری بیشتر از عوامل ساختاری و زمینه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


برزگر، محمد (1394)، «عوامل مؤثر بر تقویت تعامل‌های مدیران حفاظت اطلاعات با کارکنان ناجا»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
جلیلیان، اردشیر (1395)، «اولویت‌های یکپارچه‌سازی در سازمان‌های حفاظت اطلاعات»، همایش یکپارچه‌سازی ساحفاها.
دعاگویان، داود (1387)، جزوة درسی کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
رضائیان، علی (1379)، اصول مدیریت، چاپ دوم، تهران: سمت.
ساروخانی، باقر (1383)، اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات، تهران: آفتاب.
ساروخانی، باقر (1383)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سجادیان، سیروس (1396)، «شناخت ابعاد و مؤلفه‌های صیانت امنیتی کارکنان از منظر فرماندهی و مدیران ناجا در نیروی انتظامی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
علاقه‌بند، علی (1388)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: نثر روان.
قنبری، حبیب (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر حفاظت کارکنان نیروی انتظامی از منظر فرماندهی معظم کل قوا‌(مدظله‌العالی)»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
محمدنسل، غلامرضا (1389)، اصول و مبانی پیشگیری حفاظتی، تهران: دفتر عمومی فرماندهی کل قوا و ساحفاناجا.
میرزائی اهرنجانی، حسن (1377)، «تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان‌کاری و انضباط اجتماعی در سازمان»، مجموعه مقالات دومین اجلاس بررسی راه‌های عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تهران: دانشگاه آزاداسلامی.
نبوی‌نژاد، حمیدرضا (1391)، «نقش فرماندهان و مدیران در صیانت امنیتی کارکنان ناجا و راه‌کارهای ارتقای آن با مطالعة موردی موضوع در چهار سرکلانتری فاتب در محدودة زمانی سال 1390»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.