بررسی میزان تأثیر روش های آگاهسازی حفاظتی در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نیروی انتظامی

2 مرکز مطالعات

3 حفاظت اطلاعات

چکیده

زمینه و هدف: ستاد ناجا باتوجه به نقش محوری آن در پیشبرد اهداف سازمانی و قدرت تعیین‌کنندگی، چه بسا این دسته از کارکنان در معرض جرایم امنیتی قرار بگیرند؛ بنابراین تدابیر متعددی در راستای پیشگیری از جرایم امنیتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین این تدابیر، "آگاهسازی کارکنان ستاد ناجا" از شیوه و شگردهای دشمن در راستای سوق دادن آنها در مسیر جرایم امنیتی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان تأثیر روش‌های آگاهسازی حفاظتی در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ستاد ناجا در سال‌های 94 تا 96 بوده است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر نوع، نظری و کاربردی و گرایش حفاظت اطلاعاتی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، جامعه آماری این تحقیق"کلیه کارکنان ستاد ناجا" بوده که تعداد 3000 نفر برآورد شده و به منظور بهره گیری از افراد جامعه آماری به دلیل گستردگی حجم جامعه آماری از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، میدانی و ابزار گردآوری، پرسشنامه بوده و همچنین روایی پرسشنامه از طریق روش روایی صوری، و اعتباری آن نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی(جدول توزیع فراوانی، مشخصه‌های آماری و نمودار) و نیز از روش‌های آمار استنباطی شامل آزمون آماری خی دو استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان می دهد بُعد تأثیر محصولات تصویری حفاظتی بر پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ستاد ناجا با 80.7%؛ بُعد تأثیر ایراد سخنرانی توسط کارشناسان ساحفاناجا در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ستاد ناجا با 80.3%؛ و بُعد تأثیر منابع مکتوب تدوین شده در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ستاد ناجا با 77.5% به ترتیب از بیشترین تا کمترین بار عاملی برخوردار بوده‌اند، نتیجه اینکه آگاهسازی از کم‌هزینه‌ترین و درعین حال بهترین ابزار برای پیشگیری است که در همة سطوح پیشگیری کاربرد زیادی می تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


نهج‌البلاغه
اساس‌نامه سازمان حفاظت اطلاعات ناجا، مصوب 26/12/1395.
اسماعیل‌زاده، جلیل (1393)، «بررسی نقش آموزش حفاظتی مجازی در ارتقای دانش حفاظتی کارکنان ناجا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین.
اصول و مبانی پیشگیری حفاظتی (1389)، دفتر تحقیقات کاربردی سازمان با همکاری دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاهای ن.م.
پنج‌میر، سیدهاشم (1385)، روش‌های آگاه‌سازی، تهران: حدیث کوثر.
پیش‌قدم، یونس (1391)، «پروژه تحقیقاتی بررسی شیوه‌های اثر بخش آگاه‌سازی حفاظتی کارکنان ناجا»، تهران: حدیث کوثر.
چراغی، احمد (1392)، حفاظت کارکنان با گرایش فرهنگ خودپایی و خودحفاظتی، تهران: حدیث کوثر.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1381)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفتم، تهران: بی‌جا.
حسین‌پور، جعفر (1395)، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1395.
حسین‌پور، جعفر (1395)، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1395
ساروخانی، باقر (1377)، دائرة المعارف علوم اجتماعی، انتشارات کیهان.
سالاری، مهدی (1387)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه امنیت کشور)، تهران: میزان، چاپ اول.
شعاع‌کاظمی، مهرانگیز (1385)، مجلة معرفت، شماره 103.
شیردل، بهرام (1391)، «آگاه‌سازی‌های انجام شده در شناخت و کاهش جرائم در کل آجا و نیروها طی سال‌های 1380 تا 1390»؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ تهران: بی‌جا.
صادقی، میرمحمدحسین (1385)، جرم جاسوسی، تهران: نشریه حمایت.
عباسی، محمد (1383)، قانون مجازات اسلامی، تهران: پژمان.
عرب انصاری، مهدی (1390)، فصلنامه دانش حفاظتی و امنیتی، سال ششم، شماره 21
غلامی، حسین (1392)، حقوق جزای نظامی- تطبیقی، تهران: میزان.
قانون استخدامی ناجا مصوب 20/12/1382.
کمالی‌رنجبر، جلال (1395)، «نقش کلاس‌های آگاه‌سازی، در پیشگیری از جرائم کارکنان (مورد مطالعه فا. ا.خراسان شمالی)»، فصلنامه دانش انتظامی، خراسان شمالی: دفتر تحقیقات کاربردی.
کیوانی، اصغر (بی‌تا)، «بررسی عوامل وقوع جرم و راه‌کارهای عملی پیشگیری از جرم» قابل دسترسی در تارنمای: WWW.amniat-e-omoomi.com
محمدنسل، غلامرضا (1387)، پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
محمدنسل، غلامرضا (1388)، فصلنامه دانش حفاظتی و امنیتی، سال چهارم، شماره 10
معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان (1390)، فصلنامه حفاظتی، سال اول، شماره دوم، تهران: حدیث کوثر.
موسوی، سید‌یوسف (1390)، آگاه‌سازی حفاظتی، تهران: حدیث کوثر.
میرخلیلی، سیدعباس (1375)، «تأثیر روش‌های آگاه‌سازی در کاهش جرائم»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بی‌جا.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1381)، «تقریرات درس جرم‌شناسی»، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.