بررسی میزان تأثیر روش های آگاهسازی حفاظتی در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نیروی انتظامی

2 مرکز مطالعات

3 حفاظت اطلاعات

چکیده

زمینه و هدف: ستاد ناجا باتوجه به نقش محوری آن در پیشبرد اهداف سازمانی و قدرت تعیین‌کنندگی، چه بسا این دسته از کارکنان در معرض جرایم امنیتی قرار بگیرند؛ بنابراین تدابیر متعددی در راستای پیشگیری از جرایم امنیتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین این تدابیر، "آگاهسازی کارکنان ستاد ناجا" از شیوه و شگردهای دشمن در راستای سوق دادن آنها در مسیر جرایم امنیتی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان تأثیر روش‌های آگاهسازی حفاظتی در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ستاد ناجا در سال‌های 94 تا 96 بوده است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر نوع، نظری و کاربردی و گرایش حفاظت اطلاعاتی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، جامعه آماری این تحقیق"کلیه کارکنان ستاد ناجا" بوده که تعداد 3000 نفر برآورد شده و به منظور بهره گیری از افراد جامعه آماری به دلیل گستردگی حجم جامعه آماری از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، میدانی و ابزار گردآوری، پرسشنامه بوده و همچنین روایی پرسشنامه از طریق روش روایی صوری، و اعتباری آن نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی(جدول توزیع فراوانی، مشخصه‌های آماری و نمودار) و نیز از روش‌های آمار استنباطی شامل آزمون آماری خی دو استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان می دهد بُعد تأثیر محصولات تصویری حفاظتی بر پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ستاد ناجا با 80.7%؛ بُعد تأثیر ایراد سخنرانی توسط کارشناسان ساحفاناجا در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ستاد ناجا با 80.3%؛ و بُعد تأثیر منابع مکتوب تدوین شده در پیشگیری از جرایم امنیتی کارکنان ستاد ناجا با 77.5% به ترتیب از بیشترین تا کمترین بار عاملی برخوردار بوده‌اند، نتیجه اینکه آگاهسازی از کم‌هزینه‌ترین و درعین حال بهترین ابزار برای پیشگیری است که در همة سطوح پیشگیری کاربرد زیادی می تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation of effect of protective informing methods in preventing security crimes of NAJA staff

نویسندگان [English]

  • Ali Azam Karami 1
  • Habib Ghanbari 2
  • Mahdi Karimi 3
1 olome entezami
2 markaz motaleat
چکیده [English]

Background and Aim: One of the important issues in the scope of duties of NAJA staff is the missions and the wide range of clients in the police force, and this issue has always exposed the staff to many vulnerabilities and threats. The NAJA headquarters is composed of several mission and non-mission deputies and specialized police, and due to its pivotal role in advancing organizational goals and determining power, this group of employees may be exposed to security crimes; This is the subject of current research; Also, the purpose of the present study was to investigate the effect of security awareness methods on the prevention of security crimes of NAJA staff in the years 94 to 96.
Methodology: This research is quantitative and applied in terms of type and has been done by descriptive-analytical method. The statistical population of this research has been simple random sampling due to the size of the statistical population. Data collection in the form of library, field and collection tools was a questionnaire and also the validity of the questionnaire through its formal and credit validity method was examined through Cronbach's alpha. Data analysis was performed using descriptive statistics methods (frequency distribution table, statistical characteristics and graphs) as well as inferential statistical methods including Chi-square test.
Findings and Conclusions: The research findings show that among the three dimensions, the dimension of the effect of protective "visual products" on the prevention of security crimes of NAJA staff with 80.7%; The effect of "giving a speech" by Sahfanaja experts in preventing security crimes of NAJA staff with 80.3%; And the dimension of the effect of "written sources" compiled in the prevention of security crimes by the staff of the NAJA with 77.5% had the highest to lowest factor, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • protective education
  • Safety prevention
  • Security crimes
  • Police personnels