مدل مفهومی تأثیر فضای مجازی بر امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه آزاد اسلامی قم

3 دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

فضای مجازی به عنوان فناوری جدید ارتباطی، تحولات جدیدی در نوع نگاه و ارتباط اجتماعی به وجود آورده است. ماهیت فضای مجازی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی به‌گونه‌ای است که در کنار فرصت‌های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی داشته و الزام‌های خاص خود را در این حوزه دارد. هدف این تحقیق ارائه مدل مفهومی تأثیر فضای مجازی بر امنیت اجتماعی و شناخت ابعاد و مؤلفه‌های این مدل است. مدل مفهومی با استفاده از روش فراترکیب با مراجعه به مقالات، کتاب‌ها و سایر منابع علمی فارسی و انگلیسی و ابزار مطالعه کتابخانه‌ای و سند پژوهی، در دو متغیر فضای مجازی و امنیت اجتماعی استخراج‌شده و سپس با استفاده از ضریب کاپا و مصاحبه با خبرگان، اعتبار مدل تائید گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بر مبنای نظریه سیستم‌ها (دو سیستم فضای مجازی و امنیت اجتماعی)، مدل مفهومی تأثیر فضای مجازی بر امنیت اجتماعی متشکل از دو بخش می‌باشد، بخش اول لایه‌های فضای مجازی است که به چهار لایه فیزیکی، منطقی، اطلاعات و اجتماعی (کاربران) تقسیم می‌گردد. در بخش دوم مدل مفهومی، امنیت اجتماعی به سه بعد؛ عینی (رفتاری) ذهنی (شناختی) و ساختاری (نهادی) تقسیم‌بندی شده است. نحوه ارتباط و تأثیرگذاری فضای مجازی بر امنیت اجتماعی به‌گونه‌ای است که چهار لایه فضای مجازی هرکدام بر ابعاد و مؤلفه‌های امنیت اجتماعی به‌صورت یک ماتریس چندگانه تأثیر می‌گذارند. در این راستا پیشنهادهایی از قبیل؛ سامان‌دهی، یکپارچگی و تمرکز در مدیریت و تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی در کشور، رصد نظام‌ مند و مستمر فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی، اشاعه «سواد فضای مجازی» و «اخلاق فضای مجازی»، تولید محتوای بومی و فاخر و... ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

conceptual model of the impact of cyberspace on social security

نویسندگان [English]

  • mohamadali sakhaei 1
  • reza kargar 2
  • mahdi rajabiun 3
1 Student
2 استادیار
3 رئیس هیئت مدیره
چکیده [English]

Cyberspace, as a new communication technology, has created new developments in the type of view and social communication. The nature of cyberspace and its impact on social security is such that, along with many opportunities, it can create threats and insecurity and has its own requirements in this area. The purpose of this study is to present a conceptual model of the impact of cyberspace on social security and to recognize the dimensions and components of this model. The conceptual model was extracted using the meta-combined method by referring to articles, books and other Persian and English scientific sources and library study tools and document research in two variables of cyberspace and social security and then using kappa coefficient and interviewing experts. , The validity of the model has been confirmed. The results of this study show that based on the theory of systems (two systems of cyberspace and social security), the conceptual model of the impact of cyberspace on social security consists of two parts. Physical, logical, information and social (users) are divided. In the second part of the conceptual model, social security into three dimensions; Objectively (behavioral) is divided into mental (cognitive) and structural (institutional). How cyberspace communicates and influences social security is such that the four layers of cyberspace each affect the dimensions and components of social security as a multiple matrix. In this regard, suggestions such as; Organizing, integrating and focusing on the management and decision-making about cyberspace in the country, systematic and continuous monitoring of cyberspace opportunities and threats, dissemination of "cyberspace literacy" and "cyberspace ethics", production of native and glorious content and. .. Provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words Conceptual model
  • Cyberspace
  • social security
  • Complex systems