تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های امنیتی با تأکید بر رهنمودها و تدابیر فرمانده معظم کل قوا(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجویی دکتری

چکیده

هدف: تعالی، مدیریت سازمان از طریق مجموعه‌ای از سیستم‌ها، فرآیندها و واقعیت‌های به هم پیوسته است. سازمان‌های متعالی دارای سیستم مدیریت مؤثری هستند که بر مبنای آن خواسته‌ها و انتظارات کلیه ذی‌نفعان بر آورده می‌شود. با توجه به گستره‌ی مأموریت سازمان‌های اطلاعاتی و نقش آنها برای ایجاد امنیت پایدار که می تواند بر همه‌ی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر گذار باشد، این سازمان‌ها خود نیازمند ارتقاء و تعالی بوده و لازم است در همه‌ی عرصه‌ها خود را بروز نمایند.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران عالی و راهبردی سازمان‌های اطلاعاتی و کارشناسان مرتبط به تعداد 185 نفر بوده که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 125 نفر تعیین گردید. در این پژوهش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و پیمایشی با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه از نوع باز بوده است بر همین اساس پرسشنامه پس از انجام بررسی‌های لازم و بر اساس سؤال‌های مندرج در تحقیق احصاء و با استفاده از روش پنج درجه‌ای لیکرت تدوین و بین کارکنان توزیع و استخراج پرسشنامه با توجه به مدل تحلیلی صورت گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: با توجه به شاخص‌های مدنظر مقام معظم رهبری در تعالی سازمان‌های اطلاعاتی، مشخص گردید فرمایشات ایشان چون متکی بر دو نکته دینی و علمی بوده و از محتوی آیات و روایات نیز استخراج شده، لذا هم قابلیت مدل‌های نظریه پردازان غربی را دارد و هم شیرازه اصلی آن متناسب با دین اسلام و فرهنگ ایرانی اسلامی می باشد، لذا برابر یافته‌های پژوهش از بین چهارمولفه اصلی مدل مفهومی تعالی، بعد عوامل فردی با 96.5%؛ بعد عوامل علم و فناوری با 91.7% ؛بعد عوامل فرهنگ و رفتار سازمانی با 91.1% و بعد عوامل ساختاری با 90.4% به ترتیب از بیشترین تا کمترین بار عاملی برخوردار بوده‌اند و لازم است مورد توجه مضاعف قرار گیرند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم؛
احمدی، سیدمحمود (1390) دومین کنفرانس بین‌المللی شهرداری‌های الکترونیکی سازمان شهرداری‌ها برگرفته از سایت وزارت کشور؛
آزادی، علی‌اصغر؛ اله‌وری تقوی؛ هرات تقی‌زاده؛ محمدحسین علی‌سالاریان‌زاده؛ منوچهر نجمی و سید‌مسعود همایونفر (1390) الگوی تعالی سازمانی، مؤسسه مطالعات بهره‌وری؛
اساسنامه سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 12/7/72) مصوب فرماندهی معظم کل قوا‌(مدظله‌العالی)؛
استرون، حسین (1377): «تعهد سازمانی»، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17.
افتخاری، اصغر (1379) انتظام ملی، جامعه‌شناسی نظم از دیدگاه امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: عقیدتی سیاسی ناجا.
افق آرمانی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و سند راهبردی تحوّل (1391) ابلاغ شده از دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح؛
آیین‌نامه انضباطی نیرو‌های مسلح؛
بختیاری، حسن (1387)، «بی‌نام»، فصلنامة مطالعات مدیریت انتظامی، دانشکدة فرماندهی و ستاد، شماره دوم سال سوم، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
ﺑﺮﮔﺮون، ﺑﺮاﻳﺎن (1386)، اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ترجمة ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻧﺼﺎری، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺘﺎب.
ﺑﺮﮔﺮون، ﺑﺮاﯾﺎن (1386)، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ترجمة ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﺮی، ﺗﻬﺮان: مؤسسة ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮو.
پورزرندی، حسین‌محمد و همکاران (1393)، «بی‌نام»، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره هفتم، تابستان 93، تهران: شهرداری تهران.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1381)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفتم، تهران: سمت.
خامنه‌ای، سیدعلی (01/01/1388) بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علىّ‌بن‌موسى‌الرضا(ع).
خامنه‌ای، سید‌علی (09/12/1379) سخنرانی مقام معظم رهبری‌(مدظله‌العالی) در دیدار پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر، برگرفته از سایت رهبری.
خامنه‌ای، سیدعلی (13/08/1381) سخنرانی مقام معظم رهبری‌(مدظله‌العالی) در دیدار با دانشجویان و دانش‌آموزان، برگرفته از سایت رهبری.
خامنه‌ای، سیدعلی (1388)، مقام معظم رهبری در دیدار با رؤسا و کارکنان سازمان‌های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح.
خامنه‌ای، سیدعلی (15/04/1383)، سخنرانی مقام معظم رهبری‌(مدظله‌العالی) در دیدار با مردم همدان، برگرفته از سایت رهبری.
خامنه‌ای، سیدعلی (15/04/1389) تعیین و ابلاغ سیاست‌هاى کلى اصلاح الگوى مصرف.
خامنه‌ای، سیدعلی (17/10/1383)، سخنرانی مقام معظم رهبری‌(مدظله‌العالی) در دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها، برگرفته از سایت رهبری.
خامنه‌ای، سیدعلی (31/01/1389) ابلاغ سیاست‌هاى کلى نظام ادارى.
خامنه‌ای، سیدعلی (31/01/1389)، سخنرانی مقام معظم رهبری‌(مدظله‌العالی) ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، برگرفته از سایت رهبری.
دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا؛
دفت، ریچارد ال (1385)، تئوری و طراحی ساختار، ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی، سند تحول راهبردی ساحفاها.
دهخدا، علی‌اکبر ( 1372)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه.
دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه فارسی، تهران: امیرکبیر.
رابینز، استیفن‌پی (1378)، رفتارسازمانی، جلد اول، دوم و سوم، ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رابینز، استیفن‌پی (1382)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رابینز، استیفن‌پی (1388)، رفتار سازمانی، تک جلدی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ بیست و دوم.
ستاد کل نیروهای مسلح (1389)، اصطلاحات و واژگان، تهران.
سیف، علی‌اکبر (1387)، تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه‌ها و روش‌ها، تهران: دوران.
صادقپور، ابوالفضل (1353)، نظریه جدید سازمان، مدیریت و علم مدیریت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
صادقپور، ابوالفضل (1375)، مجموعه مقالات مباحثی در مهندسی اجتماع، چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عباسی‌مقدم، محمدعلی و اعظم حسین‌علیزاده (1390)، «رابطه بین مشارکت و انطباق‌پذیری سازمانی»، نشریه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی، تهران: شماره 5.
علامه مجلسی، محمد‌باقر (1368)، بحارالانوار، قم: انتشارات مشکات.
عمید، حسن (1387)، فرهنگ فارسی عمید، چاپ سی و ششم، تهران: امیر‌کبیر.
قنبری، علی و علی همتی (1386)، بررسی دستاوردهای به‌کارگیری مدل تعالی بومی «efqm» در دانشگاه علوم انتظامی.
کتولی‌نژاد، خدابخش و رسول حسن‌پور (1394)، «اهداف و راهبردها در مدیریت یکپارچه‌سازی سامانه‌ها ساحفاها» (با تأکید بر سند راهبردی تحول)، مجموعه مقالات همایش یکپارچه‌سازی و تعامل همه‌جانبه، علی رودگر‌صفاری، حمیدرضا بخشی، پژوهشکده مطالعات کاربردی فارابی، حفاظت اطلاعات ارتش ج.ا.ا.
محمدی‌فاتح، اصغر؛ محمد‌صادق سبحانی و داریوش محمدی (1387)، مدیریت دانش رویکردی جامع، انتشارات پیام پویا.
محمدی‌مقدم، یوسف (1390) «الگوی مدیریت دانش انتظامی در سازمان ناجا»، رسالة دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
معین، محمد (1377)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
مورهد، جی.گریفین،آر (1989)، رفتار سازمانی، ترجمة مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: مروارید، 1374.
میرسپاسی ناصر؛ اعظم رحیمی‌نیک؛ تیمور آقایی و حیدر امیریان (1389)، آشنایی با مدل تعالی و رهبران سازمانی و معرفی جایزه ملی مدیریت، چاپ اول، انتشارات امیریان.
میرسپاسی، ناصر؛ عباس طلوعی؛ غلامرضا معمارزاده و میرمهرداد پیدایی (1389)، «طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی»، مجله پژوهش‌های مدیریت.
میرکمالی، سیدمحمد ( 1380)، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، تهران: یسطرون.
یکتائی، مهدی (1393)، «عوامل مؤثر بر توسعة مدیریت دانش در ساحفاناجا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
Baldrige National Quality Program, Criteria for Performance Excellence, National Institute of Standards and Technology, United States Department of Commerce, 2011
Blanchard,k.h. carlos, j.pandrandoloph,a. (2003)empowerment take more than one - minute. San Francisco: barret-koehler
Hair, J.F. Anderson, R.E. Tatham, R.L. and Black, W.C. (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, pp. 7-232.
http://daikondi.blogfa.com/post-80.aspx
http://www.nashrelm.com/index.php/productivity-measurement-models
implementation as a function of organization culture", dissertation, the George
Lave, J. Wenger, E. 1991, "Situated Learning", Cambridge University Press- Cambridge, MA.
Lee D.H. & Lee, D.H. A comparative study of quality awards: evolving criteria and research, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
Lei, D. and Slocum, J. W. (1992), "Global strategy, competence-building and
Park, H. (2002) "Assessing the success of Knowledge Management technology
Porter, L.J. & Tanner, S.J. Assessing business excellence, Elseiver, Butterworth-Heinemann, Amsterdam, 2004
Quinn. R(1999). “Diagnosing culture and changing organizational culture. “Newyork: Addison Wesley.
Schumacker, R.E. and Lomax, R.G (2004).A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, 2nd Edition. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.: Mahwah, NJ.
strategic alliances", California Management Review, Vol. 35 no. 1, pp: 81-97.
Tari, J.J. Self-assessment exercises: A comparison between a private sector organisation and higher education institutions, Int. J. Production Economics, Vol. 114, 2008, pp. 105-118
Washington University, Washington, DC.
Wilford, S. The Limits of Award Incentives: The (Non-) Relationship between Awards for Quality and Organisational Performance. Total Quality Management & Business Excellence, 18(3), 2007, pp. 333-349.
www.portal.farsedu.ir
www.tebyan.net
Yang, C. Development of an integrated model of a business excellence system, Total QualManag Bus Excell, 20(9), 2009, pp. 931–944.
Yusof, S.M. &Aspinwall, E. Total quality management implementation frameworks: comparison and review, Total Quality Management, Vol. 11 (3), 2000, pp. 281–294.