تأثیر تدابیر صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح توسط کارکنان ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و کیفرشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

زمینه و هدف: در ناجا صیانت از کارکنان و پیشگیری از وقوع جرم توسط آنان همواره مورد توجه بوده و بدین منظور اقدام‌های صیانتی مختلفی انجام می‌شود، هدف این تحقیق تعیین میزان تأثیر چهار دسته تدابیر صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح توسط کارکنان ناجاست.
روش‌شناسی: نوع تحقیق کاربردی و از نظر شیوة بررسی از نوع پژوهش‌های توصیفی از شاخة پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنانی از فرماندهی انتظامی مازندران است که طی دو سال گذشته اقدام‌های صیانتی مورد نظر تحقیق در مورد آنها اجرایی گردیده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 54 نفر است که به‌صورت تمام‌شمار مورد سنجش قرار گرفته‌اند. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر کتابخانه (ابزار فیش‌نویسی)، پایگاه‌های اینترنتی و ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته است. به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در سال 1399 انجام و قلمرو مکانی این تحقیق، فرماندهی انتظامی مازندران است که در آن مبادرت به توزیع پرسش‌نامه شده است. ضریب پایایی مؤلفه‌های پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 89/0 است که مطلوب و رضایت‌بخش است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد همة تدابیر صیانتی احصا شده مانند کلاس‌های آگاه‌سازی، ارشاد کارکنان، جلسات پرسش، پاسخ و هشدارها و پندهای صیانتی بر متغیر پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح توسط کارکنان تأثیر دارند و در رتبه‌بندی تأثیر تدابیر صیانتی نیز هشدارها و پندهای صیانتی، پاسخ رتبة اول را داراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی بالادهی، سیدمهدی (1399)، «نقش صیانتی و پیشگیرانه فرماندهان و مدیران در کاهش جرائم کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران»، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت اطلاعات، دوره 15، شماره 56، صص: 54-35.

احمدی بالادهی، سیدمهدی و حمید سالاری (1396)، «بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر در پیشگیری و صیانت از وقوع جرائم کارکنان ناجا»، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت اطلاعات، شماره 43، دوره 12، صص: 49-27.
افروزیان، مسلم و همکاران (1397)، «میزان تأثیر اقدام‌های صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح توسط کارکنان ناجا»، فصلنامه نظارت و بازرسی، شماره 46، صص: 126-107.
بقائی، محمدرضا (1395)، «ارزیابی اقدام‌های صیانتی بازرسی در پیشگیری از جرائم کارکنان فا.ا.خراسان شمالی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت منابع انسانی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
توسلی، محمدحسن و محسن مینائی‌راد (1387)، «راه‌کارهای صیانت و پیشگیری کارکنان ناجا در مقابل تهدیدها و آسیب‌ها»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، دوره 5، شماره 12، صص: 52-35.
دستورکار برنامه آموزش آگاه‌سازی کارکنان ناجا (1394)، معاونت تربیت و آموزش ناجا، شماره 122/1/3/18 تاریخ 5/2/1394.
سیدتاج الدینی، علی و قاسم باخدا (1388)، صیانت و پیشگیری، تهران: بازرسی کل ناجا.
عرب‌انصاری، مهدی (1390)، «بررسی نقش آموزه‌های دینی در پیشگیری از جرائم و تخلفات»، فصلنامه دانش حفاظتی و امنیتی، شماره 19.
کشفی، سیدسعید (1394)، «صیانت از کارکنان ناجا مبتنی بر آموزه‌های دینی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال 12، شماره 35، صص: 42-27.
کمالی‌رنجبر، جلال و محمدرضا بقاوی پاقلعه (1395)، «بررسی نقش کلاس آگاه‌سازی در پیشگیری از جرائم کارکنان استان خراسان شمالی»، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، دوره 3، شماره 11، صص: 54-31.
هابرفیلد، ام.‌آر (1386)، مسائل حیاتی در آموزش پلیس، ترجمة احسان جنابی، چاپ اول، تهران: نیروی انتظامی، سازمان تحقیقات و مطالعات.