الگوی ساختاری توانمندسازی منابع انسانیِ سازمان‌های امنیتی مبتنی بر رهنمودها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک مفهوم ذهنی تأثیر بسزایی در بهره‌وری سازمان و اثربخشی آن دارد و با اجرای آن کارکنان در واپایش و انجام وظایف خود از انعطاف بیشتری برخوردار خواهند شد. سازمان‌های امنیتی برای این منظور می‌باید توانمندسازی منابع انسانی را با یک فرایند منطبق با هدف‌های سازمان و منطبق با نظام‌های درون‌سازمانی و همچنین سازگار با ساختار سازمانی و بر اساس رهنمود‌ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) در کالبد سازمان به بهترین نوع ممکن نهادینه کند. شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهنمود‌ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) در توانمندسازی منابع انسانی در سه بخش رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای مورد هدف این تحقیق است.
روش تحقیق: تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از نوع روش تحلیلی- توصیفی است بتا ابزار پیمایش است جامعه آماری این تحقیق تعداد 30 نفر از خبرگان و مدیران ارشد یکی از سازمان‌های امنیتی است و و صاحب‌نظران به صورت هدفمند و تمام‌شمار به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مطالعة کتابخانه‌ای و وب‌گاه‌های اینترنتی و همچنین تحلیل محتوای رهنمود‌ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) و داده‌ها نیز از طریق پرسش‌نامة محقق‌ساخته روایی و پایایی و آلفای کرونباخ 91/0 گردآوری شده است.
نتایج و یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق حاکی است، رهنمود‌ها و تدابیر رفتاری در اولویت اول، رهنمود‌ها و تدابیر ساختاری در اولویت دوم، رهنمود‌ها و تدابیر زمینه‌ای در اولویت سوم توانمندسازی منابع انسانی رتبه‌بندی گردیدند. بر اساس نتایج حاصله پیشنهادهای کاربردی و تجربی مبتنی بر یافته‌ها نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها