سازواره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی در دیپلماسی پنهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه جامع امام حسین(ع) (lyrad062@gmail.com).

2 دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

3 دانشیار دانشگاه دفاع ملی

4 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

زمینه و هدف: موضوع دیپلماسی پنهان در رأس مزیت‌های راهبردی اهمیت می‌یابد. تحقیق حاضر درنظر دارد تا بر اساس مرور ادبیات و دسته‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان، نقوش و کارکردهای کلیدی کامیابی سازمان اطلاعاتی دانا در عرصة سیاست خارجی را احصاء کرده، به‌دنبال آن، با طراحی یک مدل به این پرسش که سازواره سازمان‌های اطلاعاتی در دیپلماسی پنهان را چگونه و در چه قالبی می‌توان صورت‌بندی و طراحی کرد؟
روش‌شناسی تحقیق: این تحقیق از منظر هدف توسعه‌ای و از نوع توصیفی است، ابزار گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری و نیز استفاده از منابع الکترونیک و اینترنتی است. و مدل رباتیک دیپلماسی پنهان با رویکرد اطلاعاتی براساس ادبیات موجود، استخراج و ترسیم شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: سازمان اطلاعاتی، سیاست خام را با پرورش، ساخته و پرداخته تا دست‌اندرکاران سیاست خارجی بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیم را از میان سایر گزینه‌ها گلچین کنند و همچنین نقش نظارتی سازمان‌های اطلاعاتی در بازخوردگیری، بازنگری و اصلاح تصمیمات ملی و فراملی در عرصة سیاست خارجی و حراست از آرمان‌های کشور حائز اهمیت است؛ به عبارتی دیپلماسی پنهان، هنر تحقق پنهان منافع ملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing the role and function of intelligence agencies in covert diplomacy

نویسندگان [English]

  • Hadi Keikhaei 1
  • rohoallah ghadery 2
  • ghadir nezamipoor 3
  • mehdi firuzkuhi 4
2 دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
3 دانشگاه عالی
4 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
چکیده [English]

Background and Aim: The issue of covert diplomacy is important at the forefront of strategic advantages. Based on a review of the literature and categorization of thinkers' views, the present study enumerates the key roles and functions of Dana Intelligence's success in the field of foreign policy, In the following by designing a model on how to organize intelligence agencies in covert diplomacy and In what format can it be formulated and designed?
Research methodology: This research is developmental and descriptive in terms of purpose, the tools for data collection was taking notes and the use of electronic and Internet resources. And the robotic model of covert diplomacy has been extracted and drawn with an information approach based on the existing literature.
Findings and Conclusion: The intelligence organization has nurtured, constructed and addressed the raw policy so that foreign policy makers can select the best and wisest decision from among other options, as well as the oversight role of intelligence organization in feedback, review and reform of national and transnational decisions is important in the field of foreign policy and protection of the country's ideals; In other words, covert diplomacy is the art of concealing national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covert diplomacy
  • Intelligence
  • organization
  • Foreign Policy
  • National Interests
نهج‌البلاغه.
آشوری، داریوش (1368)، فرهنگ سیاسی، چاپ 14، تهران: مروارید.
امیری، هاشم (1396)، ژئوپولیتیک، دیپلماسی و رفتار قدرت‌ها، تهران: کانی مهر.
بیولا، کورنلیو و موری، استوارت (1396)، دیپلماسی پنهان: مفاهیم و زمینه‌ها، ترجمه معاونت پژوهشی و تولید علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
پوراحمد، محمدحسین (1392)، شهرشناسی اطلاعاتی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
ترنر، مایکل ای (1388)، علل شکست اطلاعات سری، ترجمة قاسم بنی‌هاشمی، تهران: دانشکده اطلاعات.
ذوالعین، پرویز (1377)، دیپلماسی (خاطرات و آموزه‌ها)، تهران: انتشارات پاسارگارد.
قادری‌کنگاوری، روح‌الله (1392)، دیپلماسی پنهان، تهران: مرکز باقرالعلوم(ع).
قادری‌کنگاوری، روح‌الله (1398)، مقاومت و دیپلماسی نهضتی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
قاسمی، فرهاد (1391)، دیپلماسی و روابط بین‌الملل، تهران: میزان.
کاظمی‌زند، علی‌اصغر؛ کاظم تاجیک؛ مهدی امیری و کیهان برزگر (1398)، «دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 86 زمستان، تهران.
کینزر، استفن (1387)، براندازی: روایت یک قرن عملیات تغییر رژیم توسط آمریکا از هاوایی تا عراق؛ ترجمة محمدحسین آهویی؛ تهران: ثالث.
میرمحمدی، مهدی (1390 الف)، کنش‌های اطلاعاتی نوشتاری ایالات متحده: حرکت به‌سوی بازتعریف دگر؛ کتاب آمریکا، شماره 10؛ تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
میرمحمدی، مهدی (1390 ب)، سازمان‌های اطلاعاتی و سیاست خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست خارجی آمریکا، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
Agha, Hussein & Feldman, Shai & Khalid, Ahmad and Schiff, Zeev (2003), Track II Diplomacy: Lessons from the Middle East. Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs.
Carson, Kristen (2012), Track Two Diplomacy: Transfer in the Middle East Peace Process”, M.A. Resarch Paper, Ottawa University.
Der Derian, J. (1987), On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement, Oxford: Basil Blackwell.
Griffithe, Martin. (2005), Encyclopedia of International Relational Relations and Global Politics London: Routledge.
Howard, M. (2002), The invention of Peace and the Reinvention of War. Newhaven: Yale university Press.
Jackson, A Brain (2009), The Challenge of Domestic Intelligence in a Free Society. Homeland Security Program and the Intelligence Policy Cetnter. Arlington: Rand Corporation.
Johnson, B.R. (2005), “Principlees of Security Management”, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, Pg88.
Lieberfeld, Daniel. (2008),“Secrecy and ‘Two-Level Games’ in the Oslo Accord: What the Primary Sources Tell Us”. International Negotiation 13 (1): 133-46
Neumann, I. (2001), “’Grab a Phaser, Ambassador’: Diplomacy in Star Trek”. Millennium, 30.
Neumann, I. (2002), “Returning Practice to the Linguistic Turn: The Case of Diplomacy, “ Millennium, 31.
Neumann, I.B. (2002), “The English School on Diplomacy,” Discussion Papers in Diplomacy, No. 79. The Hague: Netherlands Institute of International Relations “Clingendael,”), (reprinted in Jonsson and Langhorne (eds), Diplomacy, Volume I. New York: Bantam Book/Times Book.
Plomar, Norman and Allen, Thomas B. (1988), The Encyclopedia 0f Espionage. New York: Gramercy Books.
Roberts, A. (2011), “The WikiLeaks Illusion”. Online, available at: http://wilson-quarterly.com.
Scott, Len. (2004), “Secret Intelligence, Covert Action and Clandestine Diplomacy”. Intelligence and National Security 19 (2): 322-41.
Tsu,Sun, (1971), The Art of War. Translator: Samuel B. Griffith. London: Oxford University Press.