فناوری نظارت الکترونیکی؛ راهبردی نو برای مدیریت ازدحام و جرایم مأموران انتظامی زندان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در فناوری نظارت الکترونیکی، دادگاه به‌جای سلب آزادی محکوم و حبس وی، آزادی متعارف رفت‌وآمد او را به‌صورت دیگری محدود می‌کند. مراقبت با دستگاه‌های الکترونیکی، ازنظر اصول مورد تأیید در مقررات بین‌المللی، به‌خصوص در ارتباط با بزهکار دارای جرائم سبک همچون استفاده حداقل از مجازات حبس، عدم برچسب‌زنی و عدم جدایی بزهکاران از خانواده مگر در موارد ضروری، مطابقت دارد. همچنین با توجه به امکان ارتکاب جرم توسط مأموران انتظامی زندان‌ها، استفاده از فناوری نظارت الکترونیکی در زندان‌ها می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش جرائم ارتکابی آنها داشته باشد.
روش‌شناسی تحقیق: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و ازنظر هدف، کاربردی و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. در تنظیم پژوهش، از روش اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده ‌شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات کسب ‌شده به‌صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون بوده است؛ از همین رو، درصدد معرفی اجمالی فناوری نظارت الکترونیکی به‌عنوان راهبردی نو در راستای مدیریت جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش جرائم مأموران انتظامی زندان‌ها با استفاده از این فناوری است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق حاکی از این است که فناوری نظارت الکترونیکی می‌تواند جایگزینی نو برای مدیریت ازدحام زندان‌ها در ایران نیز مطرح شود؛ زیرا تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته نشان می‌دهد که 62 درصد مردم معتقدند که می‌توان از مجازات‌های اجتماعی غیر از زندان برای بزهکاران استفاده کرد. همچنین با توجه به تبیین جرائم ارتکابی مأموران انتظامی در زندان‌ها بر مبنای نظریه‌های جرم‌شناسی و تأثیر نظارت الکترونیک به‌عنوان راهبردی نو در کاهش جرائم ارتکابی آنها و استفاده از این فناوری با استفاده از چک‌لیست‌های ارائه شده در راستای کاهش جرائم مأموران انتظامی زندان‌ها بسیار تأثیرگذار است. کمااینکه کاهش جمعیت زندانیان و کنترل محیط زندان با فناوری نظارت الکترونیکی به کاهش جرائم مأموران انتظامی زندان‌ها منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها