تأثیر رویکرد اطلاعات محوری در رصد قاچاقچیان مواد مخدرِ آلوده کننده بیرونی ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جرم‌یابی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانش راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد اطلاعات محوری پلیس مزیت‌هایی از قبیل مدیریت منابع، افزایش سرعت و دقت عملیات پلیسی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به پلیس و سازمان‌های امنیتی را به ارمغان می‌آورد و این رویکرد در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه رصد باندها و جرم‌یابی کارآمد خواهد بود؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رویکرد اطلاعات محوری در رصد قاچاقچیان مواد مخدرِ آلوده کننده بیرونی ناجا است.
روش‌شناسی تحقیق: این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر روش کمی از نوع توصیفی- تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام شده است در این پژوهش داده‌ها به‌وسیله ابزار پرسش‌نامه از نوع محقق‌ساخته، جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش به‌صورت تمام شمار شامل تعداد 60 نفر از مدیران، کارشناسان، صاحب‌نظران و خبرگان ناجا و ساحفاناجا که در زمینه پرونده‌های مبارزه با مواد مخدر به‌ویژه قاچاقچیان مواد مخدر آلوده کننده بیرونی ناجا مشغول به کار و صاحب‌نظر هستند، بوده و پرسش‌نامه تنظیم شده با طیف پنج رتبه‌ای لیکرت بین پاسخ‌گویان توزیع و جمع‌آوری و با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: رویکرد اطلاعات محوری پلیس در رصد قاچاقچیان مواد مخدرِ آلوده کننده بیرونی ناجا در سه بعد شامل رصد موقعیت مکانی و زمانی در شش گویه، رصد موضوع‌های مرتبط با باندهای مواد مخدر در شش گویه و رصد افراد مرتبط با باندهای مواد مخدر در شش گویه مورد شناسایی و تأثیر آنها بر رصد قاچاقچیان مواد مخدرِ آلوده کننده بیرونی ناجا از نظر جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که تأثیر‌پذیری هر سه بعد، مورد تأیید قرار گرفت و پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


اشنایدر، لمیوین (1381)، پی‌جویی قتل، ترجمة یحیی افتخار‌زاده، تهران: زوار.
اعظمی‌مقدم، حسین (1389)، «اطلاعات جنایی و مفاسد اقتصادی»، نشریة کارآگاه، شمارة ١٣.
انصاری‌، ولی‌الله‌ (1390)، کشف علمی جرائم‌، چاپ سوم، تهران‌: سمت‌.
بیابانی، غلامرضا (1388)، «اطلاعات مجرمان»، فصلنامه کارآگاه، تهران.
حسین‌آبادی، باقر و مهدی مرادی‌منش (1397)، «بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تبانی کارکنان مرزبانی با قاچاقچیان»، فصلنامه علمی- تخصصی حفاظت اطلاعات ناجا، تابستان 1397، سال 12، شمارة 26، صص: 79-65.
داودی دهاقانی، ابراهیم (۱۳۹۶)، «ارائه الگوی پیشگیری از جرم با رویکرد اطلاعات‌محوری»، رسالة دکتری، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
رحیمی، علی و امیر‌حسین یاوری (1398) «بررسی تأثیر رویکرد اطلاعات‌محوری بر جرم‌یابی پولشویی»، فصلنامه کارآگاه، تهران.
ستوده و همکار (۱۳۹۴)، «کشف جرم قنل با تأکید بر قاتلان ناشناس و متواری با رویکرد اطلاعات جنایی در قوانین کیفری»، فصلنامه کارآگاه، تهران.
ستوده، مجتبی (1388)، «نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی»، فصلنامه کارآگاه، تهران.
سروریان، مرتضی (1392)، «آسیب‌شناسی حفاظتی پروندة تبانی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر با قاچاقچیان مواد مخدر»، پروژه تحقیقاتی، تهران: حدیث کوثر.
شاه‌محمدی و همکاران (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مناسب سامانه‌های اطلاعاتی ناجا و تدوین الگو»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال هشتم، زمستان.
فراشی، احمدرضا، اکبر استرکی و داود عبیری (1399)، «صیانت از مأموریت‌های سایبری در سازمان‌های امنیتی»، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال 15 (55)، صص: 160-129.
فرامرزی، حسن و امیرحسین یاوری (1399) «بررسی نقش پلیس اطلاعات‌محور در شناسایی مجرمان متواری از طریق سیستم اطلاعات‌پایه». فصلنامه کارآگاه، تهران.
کی‌نیا، مهدی (١٣٨٢)، مبانی جرم‌شناسی، ج ٢ (جامعه‌شناسی جنایی)، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
منصوری و همکاران (۱۳۹۴)، «تأثیر مدیریت شبکه‌ای اطلاعات جنایی پلیس آگاهی در کشف جرائم جنایی» (مورد مطالعه استان یزد)، فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی یزد.
نجابتی، مهدی (1395)، پلیس علمی (کشف علمی جرائم)، چاپ پانزدهم، تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
ویلیام، کوئین (۲۰۱۴)،«استراتژی اطلاعات در اجرای قانون: جرائم سازمان‌یافته فراملی»، رساله دکتری.
یاوری، امیر‌حسین و جعفر آقاخانی (1395) «اطلاعات جنایی و نقش آن در جرم‌یابی»، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان.
یاوری، امیر‌حسین و علی نورمحمدزاده (1398)، «نقش پلیس اطلاعات‌محور در جرم‌یابی پروندة قتل‌های زنجیره‌ای»، فصلنامه کارآگاه، تهران.
Patrik F.Walch (2016), “Information and Analysis of Information”, Translated by Rasoul Najar Baghsiah and Amir Husein Yavari, Police Sciences University Publications.
Peterson, Maryline, (2009) “Information-Centered Police Approach: A new design from Information”, Translated by Amir Husein Yavari et.al, NAJA Public Security Police Publications, 1st Edition.
Sotoudeh, et.al, (1394), “A research Entitled: “Murder Crime Prevention Emphasizing Unknown and Fugitive Murderers with Criminal Information Approach in Penal Laws”, Karagah Quarterly, 2nd Period, 9th Year, No.33