ارزیابی عملکرد پلیس در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دانش

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز و مدرس دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: طرحی انتظامی با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» توسط پلیس از ده سال گذشته تا کنون در حال اجراست. این طرح به‌دلیل گستردگی در سطح کشور، باید و نباید‌های فراوانی در سطح جامعه ایجاد و همچنان مورد توجه همگان است. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد پلیس در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان در سه سطح: میزان اطلاع، میزان موافقت و میزان تأثیر است.
روش پژوهش: تحقیق از نظر هدف، «کاربردی» و از نظر ماهیت «توصیفی‎ـ پیمایشی» است. جامعه آماری، مجموعه افراد بالای 15 سال خانوارهای ساکن شهر تهران و حجم نمونه تحقیق 356 نفر است که با بهره‌گیری از فرمول کوکران محاسبه گردیده است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و ابزار سنجش، پرسش‌نامه ‌است. داده‌های جمع‌آوری شده با توجه به سطح سنجش آن که ترتیبی است، با بهره‌گیری از آزمون رتبه‌ای فریدمن در فضای spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین سه متغیر اطلاع‌رسانی، موافقت و تأثیر‌‌گذاری طرح ارتقای امنیت اجتماعی از نظر شهروندان وجود دارد. شهروندان بیشترین موافقت را با طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کمترین اطلاع را از طرح مزبور دارند. در بین 9 گویه مربوط به طرح ارتقای امنیت اجتماعی طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش با بیشترین موافقت و تأثیر اجرای طرح در برخورد با افراد با پوشش نامناسب با حداقل میزان تأثیر قابل مشاهده است.
به موازات نتایج پژوهش پیشنهادهایی شامل: بهره‌گیری بیشتر معاونت اجتماعی نیروی انتظامی از وسایل ارتباط جمعی بخصوص شبکه‌های صدا و سیما، تهیه برنامه‌های تبلیغاتی و... با هدف تشریح ابعاد و مقاصد طرح، قبل و حین اجرای طرح , استمرار طرح ارتقاء امنیت پلیس در سال های آتی توسط پلیس و ضرورت انجام کار علمی تبیینی مرتبط با طرح ارتقاء؛ ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: امنیت (security)، امنیت اجتماعی (social security)، ناجا (Naja)

کلیدواژه‌ها