دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 1-168 
3. تحلیل جرائم شبکه‌ای با داده‌کاوی

صفحه 63-94

مهدی ربیعی؛ رضا صادقی رشید؛ ابوذر صادقی؛ فاطمه شاطری