دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 1-172 
2. عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی

صفحه 33-60

ابوالفضل قطب الدینی؛ ابوالفضل دانایی؛ مهرداد متانی