دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 1-156 
2. بررسی عوامل مؤثر بر توسعة فنّاوری اطلاعات در سازمان‌های حفاظتی

صفحه 29-50

رحیم پیرخرد؛ خدابخش کتولی نژاد؛ علیرضا پورابراهیمی