دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

6. صیانت از مأموریت‌های سایبری در سازمان‌های امنیتی

صفحه 129-160

احمدرضا فراشی؛ اکبر استرکی؛ داود عبیری