دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 1-146 

مقاله پژوهشی

1. تبیین ابعاد تهدیدهای امنیتی در فضای مجازی با تأکید بر پیام‌رسان‌ها

صفحه 1-33

ابوالفضل قطب الدینی؛ ابوالفضل دانایی؛ فرشاد فائزی رازی


4. بررسی رابطه بین خدمات رفاهی عدالت محور با انگیزش کارکنان

صفحه 75-98

محمدرضا سلطانی؛ شیرزاد حبیبیان؛ سجاد حبیبیان