دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 1-153 

مقاله پژوهشی

1. بررسی احکام فقهی تجسّس با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

صفحه 1-26

سیدجعفر حسینی؛ رحیم وکیل زاده؛ حسن موثقی


5. مدل مفهومی تأثیر فضای مجازی بر امنیت اجتماعی

صفحه 93-129

محمدعلی سخایی؛ رضا کارگر؛ مهدی رجبیون