دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، بهار 1400، صفحه 1-174 
4. نارسایی های ناظر برجرم‌انگاری بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران

صفحه 99-130

یحیی کاظمی رمدانی؛ سیدمحمود مجیدی؛ مرتضی براتی